Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, raspisuje
 

NATJEČAJ
za izbor

 
dva suradnika u suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvene grane: arhitektonsko projektiranje, te urbanizam i prostorno planiranje, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
Uvjeti:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11. i  94/13.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis, dokaz o završenom studiju, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova (ako ih ima), eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.