Naslovnica

NATJEČAJ ZA IZBOR

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme.

2. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme.
 
3. Jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, znanstvena grana numerička matematika, bez zasnivanja radnog odnosa.

4. Jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziološka edukacija, bez zasnivanja radnog odnosa.

5.  Jednog nastavnika u naslovno suradničko zvanje predavač za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana urbanizam i prostorno planiranje, bez zasnivanja radnog odnosa.
 

 

Uvjeti:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)

Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, domovnicu, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.

Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 2. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome o završenom studiju, uvjerenje o položenim ispitima s prosječnom ocjenom tijekom studija, presliku domovnice, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
.