Naslovnica

Natječaj za izbor

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

1.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija.

2.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za hidrotehniku.

3.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za hidrotehniku.

4.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za hidrotehniku.

5.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje: interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje projektni menadžment, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja.

6.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana arhitektonsko projektiranje, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za arhitekturu i urbanizam.

7.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za nosive konstrukcije.

8.    Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na određeno puno radno vrijeme, na Katedri za arhitekturu i urbanizam.

9.   Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana organizacija i tehnologija građenja, na određeno puno radno vrijeme, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja.
 
10.   Jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, znanstvena grana arhitektonsko projektiranje i urbanizam i prostorno planiranje, bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 
Uvjeti:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, domovnicu, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 9. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome o završenom studiju, uvjerenje o položenim ispitima s prosječnom ocjenom tijekom studija, presliku domovnice, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.