Naslovnica

NASTUPNO PREDAVANJE

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

 

Dr. sc. Paulo Šćulac, pristupnik za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za nosive konstrukcije, održat će dana 29. ožujka 2016. sa početkom u 13:00 sati u predavaonici 308 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom
 

PRORAČUN PUKOTINA U ARMIRANOBETONSKIM ELEMENTIMA
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Mostovi za redovne studente treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.