Naslovnica

Natječaj za izbor i radna mjesta

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor

i

radna mjesta

 

 
1.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za hidrotehniku.
 
2.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na neodređeno puno radno vrijeme, na Katedri za geotehniku.
 
3.    Dva zaposlenika/ce na radno mjesto III. vrste-tehnički suradnik  za  rad u Laboratoriju na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 2 mjeseca.
 
4.    Jednog zaposlenika/cu na radno mjesto III. vrste-tehnički suradnik za rad u Laboratoriju na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz probni rad od 2 mjeseca.
 
Uvjeti pod točkom 1. i 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, domovnicu, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Uvjeti pod točkom 3. i 4.: SSS tehničkog usmjerenja, bez radnog iskustva, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 3. i 4. potrebno je priložiti: životopis u EU formatu, dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), preslika domovnice.
Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. U protivnom, smatra se da je kandidat povukao prijavu na natječaj.
Kandidati će osobno biti obaviješteni o vremenu održavanja testiranja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu poštom preporučeno ili osobnom dostavom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.