Naslovnica

Natječaj za izbor

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor
 

1.    Jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, znanstvena grana primijenjena geodezija, bez zasnivanja radnog odnosa.
 
2.    Jednog stručnog suradnika na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svojstvu doktoranda na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 1631 „Configuration-dependent Approximation in Non-linear Finite-element Analysis of Structures“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od dvije godine s mogućnošću produljenja na još dvije godine ovisno o rezultatima vrednovanja izvješća i realizacije plana razvoja karijere doktoranda.
 
3.    Jednog službenika na radno mjesto I. vrste, rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi, rukovoditelj Stručnih službi–tajnik Fakulteta, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci.
 
Uvjeti pod točkom 1.:Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, domovnicu, dokaz o završenom studiju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Uvjeti pod točkom 2.:Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete: Završen diplomski studij građevinarstva, Prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 3.5,te Upisan doktorski studij. Dodatni kriteriji za vrednovanje kandidata jesu:
1.    Interes za područje mehanike krutih i deformabilnih tijela iskazan kroz motivacijsko pismo, uspjeh na predmetima iz grane tehničke mehanike i održavanje demonstrature na predmetima iz grane tehničke mehanike kao i objavljeni relevantni radovi.
2.    Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru čitanju i pisanju.
Natječaj je namijenjen pristupnicima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 2. potrebno je priložiti: životopis, motivacijsko pismo, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, potvrdu o upisu na doktorski studij, potvrdu o uspjehu na predmetima iz grane tehničke mehanike, potvrdu o održavanju demonstratura na predmetima iz grane tehničke mehanike, kao i ostale podatke relevantne za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Uvjeti pod točkom 3.: diplomirani pravnik/pravnica, magistar/magistra prava, pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika.
Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 3. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome o stečenom stručnom zvanju, odnosno akademskom nazivu, presliku domovnice, potvrdu o radnom stažu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.