Naslovnica

Natječaj

SVEUČILIŠTE U RIJECI, GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI
 
raspisuje
 
                                              

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radna mjesta
 

 

1.    Službenik na radnom mjestu I. vrste, stručni suradnik za kadrovske poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove na određeno puno radno vrijeme u trajanju od jedne godine;
2.    Službenik na radnom mjestu III. vrste – tehnički suradnik na neodređeno puno radno vrijeme u laboratoriju za konstrukcije.


Uvjeti:Kandidat za zapošljavanje na radno mjesto pod točkom 1.: magistar/magistra prava ili diplomiran-i/a pravni-k/ca, znanje engleskog jezika, rad na računalu.  
Zbog specifičnosti u radnim odnosima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja prednost će se dati kandidatima s iskustvom rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja, kandidatima koji su upoznati s javnim on-line sustavima i aplikacijama, odnosno kandidatima koji su upoznati s SharePoint sustavom.
Kandidat za zapošljavanje na radno mjesto pod točkom 2.: SSS tehničkog usmjerenja, rad na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika. Radno iskustvo nije potrebno.
Povjerenstva za izbor zaposlenika zadržavaju pravo da za prijavljene kandidate organiziraju testiranje te druge načine provjere potrebnih znanja i vještina, o čemu će kandidati biti pravovremeno obavješteni.
Prilozi uz prijavu: životopis, motivacijsko pismo te dokazi o ispunjavanju svih natječajnih uvjeta.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu, dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Potvrda o priznatom statusu ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva.
Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Službenom listu RHNarodne  novine“. Prijave s priloženom dokumentacijom podnose se isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka, s naznakom: „Natječaj za zapošljavanje“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.