Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 

OGLAŠAVA

nastupno predavanje
 

 

Dr. sc. Maja Gaćeša, pristupnica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 12. listopada 2016. sa početkom u 11:15 sati u  predavaonici G-308 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom 

SLOŽENI STATIČKI SUSTAVI: GERBEROV NOSAČ
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Tehnička mehanika 1 za redovne studente preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.