Naslovnica

Natječaj za izbor

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
 

NATJEČAJ

za izbor

   
1.    Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne zaposlenice na rad.
 
2.    Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentza znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na Katedri za tehničku mehaniku,na određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutnog zaposlenika na rad.
 
3.    Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri (4) godine, na Katedri za hidrotehniku.
 
4.    Jednog stručnog suradnika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslove stručnog rada, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme, na rok od godinu dana.
 
 
Uvjeti pod točkama 1. i 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14. i 60/15.)
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis, presliku diplome o završenom studiju, presliku domovnice, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Zakašnjele i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Uvjeti pod točkom 3.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.).
Prijavi na natječaj isti prilažu u preslici:
životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku domovnice, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Građevinski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Uvjeti pod točkom 4.: Pristupnici moraju imati završen diplomski sveučilišni studij Građevinskog fakulteta smjer „konstrukcije“  i visok prosjek ocjena na diplomskom studiju.
Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 4. potrebno je priložiti: životopis, motivacijsko pismo, presliku diplome o stečenom stručnom zvanju, odnosno akademskom nazivu, potvrdu o radnom stažu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.