Naslovnica

Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 

OGLAŠAVA
nastupno predavanje

 

Dr. sc. Nino Krvavica, pristupnik za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 06. prosinca 2018. sa početkom u 09:15 sati u predavaonici G-210 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje
 

pod naslovom 

UŠĆA PRIOBALNIH RIJEKA I SUSTAVI ZA SPRJEČAVANJE PRODORA SLANE VODE
 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Regulacije i melioracije za redovne studente diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.