Naslovnica

Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ

za izbor
 

1. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili do prestanka financiranja projekta.

2. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta.

Uvjeti pod toč. 1. i 2.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).Pristupnici trebaju imati doktorat znanosti iz područja tehničkih znanosti, dobro teoretsko i praktično znanje iz računske mehanike (posebno nelinearne mehanike kontinuuma i metode konačnih elemenata), uključujući iskustvo u programiranju, odlično vladanje engleskim jezikom u govoru, čitanju i pismu te dobre  komunikacijske vještine u govoru i pismu.

Prijavi na natječaj kandidati prilažu: životopis s opisom znanstvenog i nastavnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih radova i separate radova, eventualne nagrade i priznanja, dvije preporuke osoba upoznatih s dosadašnjim radom pristupnika i drugo relevantno za natječaj.

Detaljnije informacije o projektima mogu se dobiti od voditelja projekata na e-mail adresama: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri (4) godine.

Uvjeti pod točkom 3.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

Prijavi na natječaj pod točkom 3. pristupnici prilažu u preslici: životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
 

Na Natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2016-06-4775 „Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije (ASDEL)“ voditelja doc. dr. sc. Dragana Ribarića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 24 mjeseca ili do prestanka financiranja projekta, objavljenog dana 30. siječnja 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 01. veljače 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a dana 03. veljače 2019. godine u dnevnom tisku Novi list, izabrana je kandidatkinja dr. sc. MAEDEH RANJBAR.

Na Natječaj za izbor jednog u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri (4) godine, objavljenog dana 30. siječnja 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 01. veljače 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a dana 03. veljače 2019. godine u dnevnom tisku Novi list, izabran je kandidat dr. sc. JOSIP PERANIĆ.

 

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEAČAJA
 

Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta.

O b r a z l o ž e nj e
 

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, donesenoj na 01. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 24. siječnja 2019. godine, raspisan je dana 30. siječnja 2019. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 01. veljače 2019. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a dana 03. veljače 2019. godine u dnevnom tisku Novi list, natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme za razdoblje od 45 mjeseci ili do prestanka financiranja projekta.
Na predmetni natječaj u natječajnom roku prijavu nije podnio niti jedan pristupnik.