Naslovnica

Natječaj za zapošljavanje

SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
Na temelju suglasnosti Ministra znanosti i obrazovanja, Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje
                                              

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto

 

 

  1. Službenik na radnom mjestu II. vrste – viši laborant/viši tehničar u Laboratoriju za prometnice, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.
 
Od kandidata se očekuje da posjeduje organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine te da je fleksibilan, samoinicijativan i sistematičan u obavljanju radnih zadataka.
 
Uvjeti: sveučilišni/a ili stručni/a prvostupnik/ca tehničkog usmjerenja, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog svjetskog jezika.
 
Dodatni kriteriji za radno mjesto pod točkom 1:
  • Prednost imaju kandidati koji imaju iskustva u radu s laboratorijskom opremom za ispitivanje asfalta i svojstava kolničkih konstrukcija,
  • Prednost imaju kandidati koji se služe engleskim jezikom u govoru, pisanju i čitanju,
  • Prednost imaju kandidati koji posjeduju vozačku dozvolu B kategorije.


Prijavi na natječaj prilažu se u preslici: životopis, dokaz o stručnoj spremi, preslika identifikacijske isprave, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom radnom stažu, te ukoliko se posjeduju, dokazi o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.
 

Povjerenstvo za izbor kandidata zadržava pravo da za prijavljene kandidate organizira testiranje te druge načine provjere potrebnih znanja i vještina, o čemu će kandidati biti pravovremeno obavješteni.
 

Prijavom na natječaj, kandidati su suglasni da Fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Službenom listu RHNarodne  novine“. Prijave s priloženom dokumentacijom podnose se isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, Rijeka, s naznakom: „Natječaj za zapošljavanje“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.
 
.