KATALOG INFORMACIJA

(ustrojen odlukom dekana o ustrojavanju Kataloga informacija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, KLASA:003-05/07-01/03, URBROJ: 2170-57-01-09-02  od 21. prosinca 2009. godine - link).

 

UVODNE NAPOMENE

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na sljedeće načine:
1.     Objavljivanjem putem službene web stranice Fakulteta (www.gradri.uniri.hr) informacija o:
 • ustroju i aktivnostima Fakulteta (znanstvenim, nastavnim, međunarodnim, studentskim i dr.)
 • zaposlenicima
 • općim aktima Fakulteta i pozitivnim propisima vezanim uz djelatnost Fakulteta
 • događanjima i priopćenjima
 • načinu i pravilima studiranja
 • javnoj nabavi roba, radova i usluga
 • javnim natječajima
2.     Objavljivanjem u službenom listu RH „Narodne novine“ i u dnevnom tisku
3.     Davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja
4.     Neposrednim pružanjem informacija ovlaštenim podnositeljima zahtjeva za pristup informacijama
5.     Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koje sadrže tražene informacije
6.     Dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije ovlašteniku podnositelju zahtjeva.
 
 

OSNOVNI PODACI O FAKULTETU

Naziv:     Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci
Adresa:  Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka
Telefon:  051/265-900
Telefaks:  051/265-998
Web adresa:  www.gradri.uniri.hr
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Banka:  Zagrebačka banka d.d.
IBAN:   HR2923600001101407882

  
Čelnik i voditelj Fakulteta je dekan, a u radu mu pomažu prodekani i tajnik Fakulteta. Broj prodekana te njihova prava i obaveze propisane su Statutom fakulteta

Djelatnost Fakulteta obavljaju:
 • nastavnici, suradnici i znanstveni-novaci u suradničkim zvanjima
 • službenici i namještenici koji obavljaju administrativne, opće i pomoćne poslove.
Svi zaposlenici obavljaju poslove unutar ustrojbenih jedinica Fakulteta: zavoda, katedri, laboratorija i stručno-administrativnih ustrojbenih jedinica. Poslovi svih zaposlenika su definirani Statutom Fakulteta i Pravilnikom o ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci.


Ustrojbene jedinice koje obavljaju nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad

Zavodi su osnovne ustrojbene jedinice Fakulteta određene na temelju povezanosti i srodnosti znanstveno-istraživačkog, nastavnog i stručnog rada, a u svom sastavu mogu imati katedre i laboratorije. Zavodi koordiniraju radom katedri i/ili laboratorija te su zaduženi za provođenje stručnog rada.
Na Fakultetu su ustrojeni slijedeći zavodi:
 • Zavod za hidrotehniku i geotehniku
 • Zavod za matematiku, fiziku i druge predmete
 • Zavod za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku
 • Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu
 • Zavod za računalno modeliranje materijala i konstrukcija.

Katedre su temeljni ustrojbeni oblik nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada Fakulteta na kojima se provodi znanstveno-istraživački rad, te analizira i usklađuje provođenje nastave na sveučilišnim i stručnim studijima. Katedre se brinu o izboru i znanstveno-nastavnom napredovanju svojih suradnika i nastavnika te unapređenju temeljnih djelatnosti. Predmeti u studijskim programima imaju u svojim oznakama oznaku katedre kojoj pripadaju.

Laboratoriji su ustrojbene jedinice kojima je u obavezi brinuti se o nabavci i održavanju laboratorijske opreme te drugim pitanjima iz laboratorijske djelatnosti.

Radom zavoda ravnapredstojnik, radom katedre šef, a radom laboratorija voditelj.

Unutar Zavoda za hidrotehniku i geotehniku ustrojene su slijedeće katedre i laboratoriji: Katedra za hidrotehniku, Katedra za geotehniku, Laboratorij za hidrotehniku i Laboratorij za geotehniku.

Unutar Zavoda za matematiku, fiziku i druge predmete ustrojene su slijedeće katedre: Katedra za matematiku i Katedra za fiziku i druge predmete.

Unutar Zavoda za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku ustrojene su slijedeće katedre i laboratoriji: Katedra za nosive konstrukcije, Katedra za tehničku mehaniku i Laboratorij za konstrukcije.

Unutar Zavoda za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu ustrojene su slijedeće katedre i laboratoriji: Katedra za prometnice, Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja, Katedra za arhitekturu i urbanizam i Laboratorij za prometnice.Stručno-administrativne ustrojbene jedinice

Na Fakultetu se ustrojavaju stručno-administrativne ustrojbene jedinice u kojima se obavljaju pravni, kadrovski, financijsko-računovodstveni, informatički, studentski, knjižnični, tehnički, administrativni i pomoćni poslovi, te ostali opći poslovi.

Stručno-administrativne ustrojbene jedinice jesu:
 1. Dekanat
 2. Služba za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
 4. Služba za financijsko-računovodstvene poslove
 5. Knjižnica
 
Radom pojedine Službe rukovodi rukovoditelj, a tajnik Fakulteta je rukovoditelj svih stručnih službi i nadležan je za koordinaciju i nadzor njihovog rada. Odluku o ustroju nove službe ili radnog mjesta, o pripajanju ili ukidanju službe, te preraspodjeli poslova unutar službe donosi dekan Fakulteta.
 

Uključenost studenata i drugih dionika

Studenti Fakulteta sudjeluju u radu fakultetskog vijeća sa udjelom definiranim Statutom Fakulteta.
Ukupno su četiri člana Fakultetskog Vijeća iz redova studenata, a u mogućnosti su ravnopravno sudjelovati u donošenju svih odluka Vijeća. Studentski predstavnici imaju pravo suspenzivnog veta na odluke o pitanjima od posebnog interesa za studente.
Studenti kao ravnopravni članovi sudjeluju u radu niza odbora i povjerenstava sastav kojih se odobrava na Fakultetskom vijeću: Odbor za kvalitetu, Ured za odnose sa studentima, Knjižnični odbor, Etičko povjerenstvo i Stegovno povjerenstvo.
Ostali dionici (lokalna zajednica, poslodavci) za sada nisu uključeni u rad fakultetskih tijela, a planira se, temeljem usvojenog Strateškog programa znanstvenih istraživanja, formiranje Odbora za stručni i visokostručni rad članovi kojega bi bili i predstavnici lokalne zajednice i istaknutih poslovnih subjekata iz područja građevinarstva iz šire regije.
 

PODACI O SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE

Odlukom dekana od 16. veljače 2017. godine službenikom za informiranje Fakulteta imenovana je Snježana Čop, spec.public.admin, voditeljca Ureda dekana
(e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; tel: 051/265-908).

 
 
 
.