Specijalistički diplomski stručni studij

Smjer: Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi


Uvjeti upis na studij

Pravo prijave za upis na specijalistički diplomski stručni studij imaju kandidati sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili preddiplomskim stručnim studijem na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (s ukupno 180 ECTS bodova) ili završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na nekom od građevinskih fakulteta (s kojima Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) ili srodnim (tehničkim) studijem (sa kojim Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) na kojemu je kandidat postigao 180 ECTS bodova ili prema pravilniku Fakulteta.

Pravo prijave na studij imaju i kandidati koji su na Građevinskom fakultetu u Rijeci završili stručni studij u trajanju od VI semestara te kandidati koji su istovjetni (s razlikom u programu do 30%) studij završili na drugom visokom učilištu u republici Hrvatskoj ili drugdje. Pravo prijave imaju pod jednakim uvjetima državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva.

Pristupnicima se ovisno o prethodno završenom studiju i stečenim kompetencijama prema potrebi može odrediti polaganje razlikovnih ispita predmeta stručnog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci: Opskrba vodom i kanalizacija, Ceste, Osnove projektiranja I, Ekonomika građenja i Građevinska regulativa. Razlikovne ispite pristupnici su obvezni položiti prije prijave na natječaj.

Odabir kandidata se vrši prema prosječnoj ocjeni postignutoj na prethodnom stupnju obrazovanja, a prema potrebi i organiziranjem klasifikacijskog ispita.


Stručni naziv:
stručni specijalist inženjer građevinarstva / stručna specijalistica inženjerka građevinarstva


Opis zvanja:

Završetkom specijalističkoga diplomskog stručnog studija student-ica stječe osnovne kompetencije za razumijevanje i rješavanje problema u određenom, užem području građevinarstva. Osposobljen je za sudjelovanje u planiranju i održavanju građevinskih objekata i komunalnih sustava s naglaskom na specifičnosti graditeljstva u priobalju.
Student-ica stječe sposobnost definiranja i rješavanja problema na području uže specijalizacije.
Cilj je studija osposobiti studente i postojeći građevinski kadar za procjenu projekata i izvedbe radova u priobalju u cilju očuvanja autohtonih graditeljskih vrijednosti sjevernog Jadrana, Istre i hrvatskog priobalja uopće.

 

Nastavni plan i program

Opširnije...

 
.