Preddiplomski stručni studij


Uvjeti upisa na studij:

Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomski stručni studijski program ima kandidat koji ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine ili prema uvjetima iz posebnog pravilnika Fakulteta.

Izbor pristupnika za upis na preddiplomski stručni studij obavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi (prosjek ocjena kroz sva četiri razreda i obveznog dijela državne mature) i rezultata obveznog (Matematika) i izbornog (Fizika ili Kemija ili Informatika) dijela državne mature. Izborni dio državne mature nije obvezan, ali pologanjem izbornog dijela pristupnik ostvaruje dodatne bodove.Stručni naziv:

stručni prvostupnik inženjer građevinarstva / stručna prvostupnica inženjerka građevinarstvaOpis zvanja /  Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Završetkom preddiplomskog stručnog studija student-ica stječe osnovne kompetencije za razumijevanje procesa građenja, metoda za projektiranje i dimenzioniranje u području.
 

Osposobljen je za sudjelovanje u izradi statičkih proračuna u betonu, drvu i metalu te za sudjelovanje u planiranju i projektiranju dijelova hidrotehničkih i prometnih građevina.
Osposobljen je za sudjelovanje u projektiranju i dimenzioniranju jednostavnijih građevina ili dijelova složenih građevina, vođenje izgradnje jednostavnijih objekata niskogradnje i visokogradnje.
 

Student stječe sposobnost pismenog i usmenog artikuliranja informacija, problema i rješenja određenih problema struke te rukovođenja grupe ljudi na radovima iz područja graditeljstva.

Znanja i kompetencije koje student stekne završetkom preddiplomskog stručnog studija dovoljna su za praćenje stručnoga diplomskog specijalističkog programa na Građevinskom fakultetu u Rijeci te za praćenje sličnih programa na drugim građevinskim fakultetima u RH. Može pratiti diplomske specijalističke stručne programe drugih srodnih, tehničkih studija. Student ima znanja i kompetencije za uključivanje u različite oblike cjeloživotnog učenja.

 
.