Preddiplomski sveučilišni studij

 

Uvjeti upis na studij
Pravo prijave na natječaj za upis na preddiplomski sveučilišni studijski program ima kandidat koji ima srednju školsku spremu ili odgovarajuću stručnu spremu u trajanju od najmanje četiri godine ili prema uvjetima iz posebnog pravilnika Fakulteta.
Izbor pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij obavlja se na temelju uspjeha u srednjoj školi (prosjek ocjena kroz sva četiri razreda i obveznog dijela državne mature) i rezultata obveznog (Matematika) i izbornog (Fizika ili Kemija ili Informatika) dijela državne mature.Akademski naziv:

sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva / sveučilišna prvostupnica inženjerka građevinarstvaOpis zvanja / Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija student stječe osnovne kompetencije za sudjelovanje u projektiranju i dimenzioniranju građevina te temeljna znanja koja mu omogućavaju praćenje diplomskih i kasniji nastavak poslijediplomskih studija građevinarstva i srodnih područja, te različite programe cjeloživotnog obrazovanja.

Student tijekom studija razvija sposobnost informiranja i komuniciranja o problemima i rješenjima vezanim za građevinsku struku zainteresiranim stručnjacima i javnosti. Sposoban je, na osnovi analize, procijeniti određena pitanja građevinske struke sa gledišta struke kao i sa gledišta šire društvene koristi, npr. zaštite okoliša.
Osposobljen je za statičke proračune u betonu, drvu i metalu te za sudjelovanje u planiranju i projektiranju hidrotehničkih i prometnih sustava i građevina. Osposobljen je za suradnju na vođenju projektiranja i dimenzioniranja jednostavnijih građevina ili dijelova složenih građevina, organizaciju građenja i nadzor nad izgradnjom jednostavnijih objekata niskogradnje i visokogradnje.

Znanja i kompetencije koje student stekne završetkom preddiplomskog sveučilišnoga studija dovoljna su za praćenje diplomskoga sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija na Građevinskom fakultetu u Rijeci te za praćenje istih ili sličnih programa na drugim građevinskim fakultetima u RH. Usvojena temeljna znanja studentu omogućavaju praćenje diplomskih programa drugih tehničkih studija. Predviđeno trajanje sveučilišnog preddiplomskog studija građevinarstva iznosi tri akademske godine, a završetkom studija student stječe minimalno 180 ECTS bodova.