Popis trenutno aktivnih projekata po kategorijama

Popis aktivnih projekata Građevinskog fakulteta u Rijeci
 

EU projekti

 

PRIMIJENJENA ISTRAŽIVANJA KLIZIŠTA ZA RAZVOJ MJERA UBLAŽAVANJA I PREVENCIJE RIZIKA (PRIMJER)

Projekt Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizikafinanciran je iz EU fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva "Shema za jačanje primjenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama"


Voditelj: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko- geološko- naftni fakultet
Suradnici: Građevinski fakultet (prof.dr.sc. Željko Arbanas, dr.sc. Petra Jagodnik)
Razdoblje provedbe projekta: 5/2020-5/2023
 UPRAVLJANJE KRŠKIM PRIOBALNIM VODONOSNICIMA UGROŽENIM KLIMATSKIM PROMJENAMA (UKV)

Projekt Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugrpženim klimatskim promjenamafinanciran je iz EU fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva "Shema za jačanje primjenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama"


Voditelj: Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet
Suradnici: Građevinski fakultet (doc.dr.sc.Josip Rubinić, voditelj i suradnici doc.dr.sc. Igor Ružić, doc. dr. sc. Bojana Horvat, Maja Radišić, Duje Kalajžić), Hrvatski geološki institut, Državni hidrometeorološki zavod
Razdoblje provedbe projekta: 5/2020-10/2022

Projekt je usmjeren na istraživanje (monitoring i modeliranje) neželjenih posljedica klimatskih promjena u priobalnim krškim vodonosnicima – povećanja saliniteta i temperature vode, pogoršanje kakvoće te pronalaženju mjera prilagodbe.  Realizirat će se u razdoblju 2020.-2022. na trima pilot područjima u Hrvatskoj  – Jezeru Vrana na otoku Cresu na kome je nositelj aktivnosti Građevinski fakultet u Rijeci, Slivu Bokanjac – Poličnik kod Zadra na kome je nositelj Geotehnički fakultet iz Varaždina, te Blatskom polju na Korčulima na kome je nositelj aktivnosti Hrvatski geološki institut. Građevinski fakultet u Rijeci nositelj je hidroloških aktivnosti na svim trima pilot područjima, za koje Državni hidrometeorološki zavod provodi simulacije budućih klimatskih promjena, a Geotehnički fakultet vodi projekt.ZAŠTITA CJELOVITOSTI KONSTRUKCIJA U ENERGETICI I TRANSPORTU

Projekt Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportufinanciran je iz EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA u okviru Poziva "Ulaganje u znanost i inovacije"

Voditelj: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Suradnici: Građevinski fakultet (prof.dr.sc. Ivica Kožar, doc.dr.sc. Neira Torić Malić) i Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Razdoblje provedbe projekta: 4/2020-4/2023

Konstrukcije i sustavi postaju sve složeniji, a zahtjevi koji se postavljaju pri projektiranju i eksploataciji u smislu učinkovitosti, sigurnosti i pouzdanosti predstavljaju sve veći izazov. Kao jedan od imperativa, u posljednje vrijeme se nametnula primjena inteligentnih sustava nadzora i upravljanja dinamički opterećenih konstrukcija s ciljem zaštite cjelovitosti konstrukcije, odnosno sprečavanja pojave oštećenja i produljenja životnog vijeka. U projektu se osobito ističu sektori energetike i transporta, za konstrukcije poput vjetroagregata, turbina, generatora, klipnih strojeva, dijelova procesnih postrojenja, cestovnih, pružnih i ostalih vozila, transportera i slično. Za projektiranje učinkovitog sustava za zaštitu cjelovitosti konstrukcije nužna je integracija dostignuća fundamentalnih znanosti (teorija automatskog i robusnog upravljanja, numeričke metode u mehanici, optimizacija, itd.), primjena i integracija suvremenih tehnologija (upravljački i mjerni sustavi), ispitivanja i znanost o materijalima, te srodnih područja. Navedena polja predstavljaju uža područja istraživanja projekta, a ponajviše „Centra izvrsnosti za procjenu stanja konstrukcija“ osnovanog u okviru projekta „Centre of Excellence for Structural Health“ (CEEStructHealth), te specijaliziranih laboratorija unutar organizacija prijavitelja i partnera.KLIMOD

Projekt Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima" financiran je iz EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA u okviru Poziva "Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama".

Voditelj: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnici: Građevinski fakultet (izv.prof.dr.sc. Vanja Travaš) i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković

Razdoblje provedbe projekta: 01/2020-01/2023

Provedbom projekta provode se primijenjena znanstvena istraživanja i razvija se računalni model za učinkovito modeliranje strujanja i širenja onečišćenja u otvorenim vodotocima i obalnom morskom području, s prihvatom riječnih utoka, bujičnih utoka te industrijskih i kanalizacijskih ispusta u obalno morsko područje, uz istodobni razvoj predikcijskog modela mikrobiološkog onečišćenja baziranog na modelima umjetne inteligencije te integraciju modela širenja onečišćenja mikroplastikom u ukupni model. Računalni model prilagođen je superračunalnom okružju što omogućuje provođenje simulacija visoke rezolucije s ciljem provođenja mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena na prioritetnim ranjivim i trasverzalnim područjima.

 


THREAD

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci sudjeluje zajedno s jedanaest drugih evropskih sveučilišta u provedbi Horizon 2020 MSCA ITN mreže projekata pod nazivom 
Joint Training on Numerical Modelling of Highly-flexible Structures for Industrial Applications (THREAD)

koordinator: Martin Luther University Halle-Wittenberg (Njemačka)
Voditelj na Građevinskom fakultetu: prof.dr.sc. Gordan Jelenić
Suradnici na Građevinskom fakultetu: Edita Papa Dukić, Nina Čeh, Teo Mudrić

Razdoblje provedbe projekta: 10/2019-10/2023

Projekt THREAD bavi se mehaničkim modeliranjem, matematičkim formulacijama i numeričkim metodama za vrlo fleksibilne vitke konstrukcije i povezuje inženjere i matematičare u zajedničkim izazovima u industrijskoj primjeni i razvoju softvera slobodnog pristupa. Mladim istraživačima – doktorantima – zaposlenima na projektu bit će omogućen širok pristup lokalnim i umreženim nastavnim aktivnostima koje pokrivaju najnovija istraživačka dostignuća i dodane vještine, kao i uska suradnja s projektnim partnerima iz privrede, koji će provoditi širok program prihvata doktoranata u cilju stjecanja dodatnog inženjerskog iskustva. Na Građevinskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci provodit će se istraživački program razvoja novih i efikasnih algoritama za modeliranje problema ponašanja satelitskih antena u uvjetima izloženosti velikim inercijalnim silama i visokim frekvencijama vibracija pri lansiranju. Kao projektni partner iz privrede u istraživanje će biti uključena i Slovenska svemirska agencija Space SI iz Ljubljane, na kojoj će doktorant provesti tri mjeseca, dok će još po mjesec dana doktorant provesti na sveučilištima u Innsbrucku i Liègeu. Precizno i stabilno će se integrirati jednažbe kretanja definirane na nelinearnim mnogostrukostima i odrediti kontaktne sile između savijenih satelitskih antena i okruženja za vrijeme lansiranja, a dio istraživačkoga programa bavit će se i eksperimentalnom provjerom dobivenih rezultata u potresnom kutku fakultetskoga Laboratorija za konstrukcije. 

 

           COST
 

Doc.dr.sc. Leo Škec se u svojstvu zamjenskog člana Upravnog odbora priključio projektu u COST Action CA18203: „Optimising Design for Inspection“, kako bi svojom ekspertizom iz područja numeričkog modeliranja oštećenja kompozitnih konstrukcija dao svoj doprinos uspješnoj provedbi projekta.

 
Projekti Hrvatske zaklade za znanost

  Građevinski fakultet je voditelj četiri projekta Hrvatske zaklade za znanost
Naziv projekta Voditelj Suradnici Iznos proračuna  (kn) Razdoblje provedbe
Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije  izv.prof.dr.sc. Dragan Ribarić G. Jelenić, L. Škec, M. Grbac, I. Hlača, M. Ranjbar Zefreh 612.568,00  2017-2021
Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju kizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja prof.dr.sc. Željko Arbanas S.Dugonjić Jovančević, V. Jagodnik, M. Vivoda Prodan, J.Peranić, P. Jagodnik, S. Pajalić, N. Čeh 994.500,00 2018-2022
Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma prof.dr.sc. Gordan Jelenić D. Ribarić, E. Papa Dukić, N. Čeh, M. Gaćeša, L. Žiković 990.000,00 2019-2022
Razdvajanje uticaja parametara u inžinjerskom modeliranju s parametarskom identifikacijom prof.dr.sc. Ivica Kožar J. Ožbolt, B. Podobnik, N. Torić Malić, S. Mrakovčić, I. Štimac Grandić, N. Bede, A. Perušić Pribanić, A. Bogdanić, I. Pranjić 914.000,00 2019-2023Građevinski fakultet je suradnik na pet projekata Hrvatske zaklade za znanost

Naziv projekta Voditelj Suradnici Iznos proračuna  (kn) Razdoblje provedbe
Prototip višenamjenskog kompozitnog panela drvo – nosivo staklo Građevinski fakultet u Zagrebu/ prof. dr.sc. Vlatka Rajčić Građevinski fakultet Rijeka/ izv.prof.dr.sc. A. Bjelanović-partner
749.350,00
2017-2020
Održiva gradnja nasutih plaža- Gradnja novih i povećanje postojećih  Građevinski fakultet u Zagrebu/ izv.prof.dr.sc. Dalibor Carević Građevinski fakultet Rijeka/ doc.dr.sc. I. Ružić, doc.dr.sc. N. Krvavica, prof. emeritus Č.Benac, prof.dr.sc. S. Ilić- partner 2.026.365,50 2019-2023
Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije Rudarsko-geološko-naftni fakultet/ prof.dr.sc. Snježana Mihalić Arbanas Građevinski fakultet Rijeka/ prof.dr.sc. Ž. Arbanas, dr.sc. P. Jagodnik-partner 573.970,00 2020-2026
Cementom stabilizirani nosivi slojevi s otpadnom gumom za održive kolnike - RubSuPave Građevinski fakultet u Osijeku/ izv.prof.dr.sc. Ivana Barišić Građevinski fakultet Rijeka/ doc.dr.sc. S. Šurdonja, I. Pranjić; M. Cuculić; GIC Gradnje d.o.o. Rogaška Slatina, Slovenija – partneri 1. 331 050,00  2020-2025
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivica Kisić Građevinski fakultet Rijeka/  N. Ožanić, B. Karleuša, G. Volf, B. Horvat 911. 830,00  2018-2022
          Ostali međunarodni projekti

Izvor financiranja Naziv projekta Voditelj Suradnici Iznos proračuna  (kn) Razdoblje provedbe
International Programme on Landslides, International Consortium on Landslides Rockfall hazard identification and rockfall protection in the coastal zone of Croatia  prof.dr.sc. Željko Arbanas S. Dugonjić Jovančević, V. Jagodnik, M. Vivoda Prodan, J. Peranić, P. Jagodnik,  S. Pajalić Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu-S. Mihalić Arbanas, M.Sečanj 26.800,00 2017-2021
MZO RH i Ministarstvo znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine Eksperimentalno ispitivanje konstrukcija velikih raspona pod utjecajem višestruke pobude oslonaca prof.dr.sc. Gordan Jelenić Dalian University of Technology, Faculty of Infrastructure Engineering, School of Civil Engineering (kineski partner); N. Čeh, S. Grbčić, H. Qin, Y. Zheng, T. Zhang, Q. Yang 60.000,00 2018-2020
MZO (HR) i Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD Ljuljanje krutog bloka na elastičnoj konstrukciji – pristup metodom neglatke kontaktne dinamike i eksperimentalna provjera Prof. dr. sc. Gordan Jelenić Martin Luther University of Halle-Wittenberg, Faculty for Natural Sciences II, Institute of Mathematics; M. Tuhtan, T. Mudrić, N. Čeh, S. Hante, M. Paschowski 44.484,00 2019-2020
UKF fond (Unity Through Knowledge) Collisions in rocking multi-body systems – experimental and numerical investigation doc. dr.sc. Nina Čeh prof. N. Petrinić 36.000,00 2019
MZO RH i Ministarstvo znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine Experimental study of bridge structures considering the asymmetric effect under multiple support excitation doc.dr.sc. Nina Čeh Dalian University of Technology/ G. Jelenić; H. Qin; L. Žiković; B. Schira  60.000,00 2020-2022
Gospodarski subjekt Anker - šine u kompozitnim betonskim konstrukcijama: eksperimentalno i numeričko istraživanje prof.dr.sc. Ivica Kožar A. Bogdanić 166.666,66 2017-2020
MZO RH i Ministarstvo znanosti Republike Slovenije Razvoj konačnog elementa za ljuske na konceptu vezane interpolacije i njegova primjena na uslojene strukture izv.prof.dr.sc. Dragan Ribarić Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 7.400,00 2020-2021
MZO RH i Ministarstvo znanosti Republike Slovenije Razvoj modela predikcije ponašanja djece pješaka u urbanoj prometnoj mreži Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku (dr.sc. I.Ištoka-Otković) GF Rijeka: prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, doc. dr. sc. Sanja Šurdonja; - Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženjerstvo i arhitekturu prema stvarnim troškovima boravka 2020-2021
Projekti Sveučilišta u Rijeci (2019-2022)
 


Naziv istraživanja
 
Voditelj istraživačkog tima Odobren iznos u kn Kategorija
Arhitektura mreža kao mehanizam za opisivanje dinamike mozga,
funkcionalnosti u fiziologiji, rapidnu emigraciju, izazove imigracije i nove telekom platforme
Prof. dr. sc. Boris Podobnik 35.344,87 E. Ogledni S3 projekti, 3 i više članova tima
Modeliranje konstrukcija kao sistema s identifikacijom parametara i opterećenja Prof. dr. sc. Ivica Kožar 49.685,43 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Računski i eksperimentalni postupci za određivanje materijalnih parametara Cosseratovog kontinuuma Prof. dr. sc. Gordan Jelenić 46.913,47 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Istraživanje procesa i procjena hazarda od odrona u stijenskoj masi Prof. dr. sc. Željko Arbanas 45.405,83 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškim područjima Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić 39.663,38 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Održivo upravljanje rječnim slivom implementacijom inovativnih metodologija, pristupa i alata Prof. dr. sc. Barbara Karleuša 38.916,82 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Poboljšanje proračunskih modela za ocjenu stanja građevinskih konstrukcija Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić 29.981,90 A. Projekti za materijalno zahtjevna istraživanja, 5 i više članova tima
Procjene utjecaja klimatskih promjena na hidrološku stabilnost zaštićenih jezerskih sustava u krškom području Hrvatske Doc. dr. sc. Josip Rubinić 19.831,69 B. Projekti za timove od najmanje 5 članova
Analiza učinaka mjera smanjenja troškova energije i održavanja javnih obrazovnih objekata kroz sustav izvršenja Prof. dr. sc. Diana Car-Pušić 17.592,63 B. Projekti za timove od najmanje 5 članova
Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i podizanje morske razine Prof. emeritus Čedomir Benac 15.585,28 C. Projekti za timove od najmanje 3 člana
Laboratorijska istraživnja statičkog i cikličkog ponašanja tla pri pokretanju klizišta Doc. dr. sc. Vedran Jagodnik 14.159,32 C. Projekti za timove od najmanje 3 člana
Prometna infrastruktura u funkciji održive urbane mobilnosti Prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš 13.732,74 C. Projekti za timove od najmanje 3 člana
Koncept za podršku odlučivanju pri održivom upravljanju urbanih sredina
Doc.dr.sc. Ivan Marović

11.178,62

UNIRI Plus projekti
Materijali, konstrukcije i tehnike kontrole fizikalnih utjecaja u povijesnoj arhitekturi Kvarnera Izv.prof.dr.sc. Nana Palinić 9.204,25 UNIRI Plus projekti
      Nacionalni park "Plitvička jezera"
   

 Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvičkih jezera 

 Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Geotehnički fakultet  

  Sveučilišta u Varaždinu.

 Monitoring morfoloških promjena toka Korane (od 3. Koranskog slapa do Sastavaka) 

 Voditelj projekta: doc. dr. sc. Igor Ružić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.       Monitoring ključnih parametara pouzdanosti sigurnosti i učinka toranjskih
       dizalica – Monitor-KRAN

 Voditelj projekta: Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku 

 Partneri na projektu:  Fakultet građevinarstva, prometnog inženjerstva i arhitekture u Mariboru, Građevinski fakultet u Rijeci (doc.dr.sc. Ivan Marović), Građevinski fakultet u Zagrebu, 4D monitoring d.o.o.  

Glavni očekivani znanstveni doprinos i cilj ovog istraživanja jest definiran i eksperimentalno provjeren pristup monitoringa ključnih parametara za procjenu pouzdanosti Sigurnosti i učinka toranjskih dizalica. Svrha monitoringa je rana detekcija potencijalnih uzroka nesreća vezanih za toranjske dizalice u njihovom aktivnom periodu na gradilištu. Detektirani uzroci će se u analizi izraziti kao funkcija gustoće njihovih pojava u vremenu, tj. radnom vijeku toranjskih dizalica i njihovom aktivnom vijeku.

Reformski projekti:

 

 

Arhiva projekata:

 
.