Laboratorij za konstrukcije

Voditelj laboratorija:

doc. dr. sc. Paulina Krolo

Zaposlenici laboratorija:

laborant Dominik Štrok, univ. Bacc .ing. aedif.

Kontakt: laboratorij.konstrukcije@gradri.uniri.hr

Laboratorij za konstrukcije započeo je s radom koncem 2014. godine. Opremljen u okviru projekta „Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci“ koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH u ukupnom iznosu od 180.182.048,91 kn. Nositelj projekta je Sveučilište u Rijeci, kao središnja obrazovna i istraživačka ustanova u Primorsko-goranskoj županiji. Radi se o najvećem projektu provedenom na Sveučilištu u Rijeci, te jednom od prvih projekata financiranih iz Strukturnih fondova Europske unije u Hrvatskoj općenito.

Programom nabave kapitalne opreme osiguran je univerzalni tlačno-vlačni stroj (kidalica) Zwick Z600E kapaciteta 600 kN s temperaturnom komorom, te kruti čelični okvir s dva aktuatora kapaciteta 250 i 500 kN. Za modelska ispitivanja na utjecaj dinamičke pobude nabavljen je sustav od dvije dvoosne potresne platforme Quanser STI-III, te optički sustav za 3D beskontaktno mjerenje pomaka i deformacija GOM Aramis 3D 4M. Osim navedene kapitalne opreme, projektom su osigurani brojni drugi uređaji i oprema koji laboratorij za konstrukcije čini jedan od najbolje opremljenim laboratorijem za ispitivanje konstrukcija u Hrvatskoj i regiji. 

Djelatnosti laboratorija obuhvaćaju znanstveno-istraživački rad i nastavu, te stručni rad koji proizlazi iz suradnje s gospodarstvom. U okviru tih djelatnosti, kontinuirano se provode ispitivanja i istraživanja mehaničkih svojstava  materijala koji se primjenjuju u graditeljstvu (beton, čelik, drvo, aluminij, staklo, plastika, kompoziti i dr.), ispitivanja konstrukcijskih elemenata pri utjecaju statičkih i dinamičkih opterećenja, te dinamička ispitivanja umanjenih modela konstrukcija i konstrukcijskih elemenata. Osim ispitivanja u prostorima laboratorija, ispitivanja se provode i na terenu, u vidu kratkotrajnih mjerenja, te monitoringa na konstrukcijama mostova i objekata zaštićene graditeljske baštine.

U laboratoriju za konstrukcije se odvijaju eksperimentalna istraživanja iz područja građevinskih konstrukcija i mehanike materijala, koja služe kao eksperimentalna potpora brojnim završnim, diplomskim i doktorskim radovima. Svake godine kroz laboratorij za konstrukcije prođu sve generacije studenata Građevinskog fakulteta u Rijeci te se održavaju vježbe iz kolegija Ispitivanje konstrukcija. U okviru laboratorija, djeluje i praktikum koji je opremljen manjim napravama i uređajima namijenjen za edukativne svrhe studenata i nastavnika. Laboratorij za konstrukcije tako čini okosnicu obrazovnog procesa, te znanstveno-istraživačkog i stručnog rada Zavoda za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku.



Reference:

Praćenje promjena širina pukotina provedeno je kontinuiranim mjerenjem i registracijom relativnih pomaka dijelova kamenih zidova uz promatrane pukotine. Tijekom cijelog razdoblja motrenja, praćene su promjene temperature i relativne vlažnosti zraka, a također su mjerene i oscilacije razina podzemnih voda i mora, te  je analiziran njihov utjecaj na promjene širina pukotina.

Istraživanje je financirano od strane korporacije Hilti, jednog od vodećih svjetskih proizvođača sidrenih kanala u okviru projekta: “Anker-šine u kompozitnim betonskim konstrukcijama: eksperimentalno i numeričko istraživanje”.

Provedena su ispitivanja na sidrenim kanalima koji su prethodno ugrađeni u betonske i spregnute ploče. Ispitivanja su poslužila kako bi se istražilo i usporedilo ponašanje sidrenih kanala u običnim te spregnutim pločama, ali i za validaciju numeričkih modela i predloženih proračunskih modela.

Istraživanje je provedeno u sklopu projekata:

  • Evidence Based Characterisation of Dynamic Sensitivity for Multiblock Structures – Computational Simulation and Experimental Validation (UKF, voditelj Nenad Bićanić, 2013-2015)
  • Aproksimacija ovisna o konfiguraciji u nelinearnoj analizi konstrukcija metodom konačnih elemenata (HRZZ, voditelj Gordan Jelenić, 2014-2018)
  • Hrvatsko-njemačkog bilateralnog projekta Ljuljanje krutog bloka na elastičnoj konstrukciji – pristup metodom neglatke kontaktne dinamike i eksperimentalna provjera (voditelj Gordan Jelenića, 2019-2020) 
  • Collisions in rocking multi-body systems – experimental and numerical investigation (UKF, voditeljica Nine Čeh, 2019)

Istražuje se ljuljanje krutih tijela na krutoj ili deformabilnoj podlozi, koje čini bitan dio dinamičkog ponašanja konstrukcija i sustava koji se sastoje od diskretnih tijela (npr. povijesni spomenici, suhozidane konstrukcije, grafitni blokovi u AGR nuklearnim elektranama, nenosivi dijelovi zgrada poput namještaja, ali i zidane konstrukcije nakon popuštanja veziva).

Ispitivanja se provode u sklopu hrvatsko-kineskog bilateralnog projekta Eksperimentalno ispitivanje konstrukcija velikih raspona pod utjecajem višestruke pobude oslonaca (voditelj Gordan Jelenić, 2018-2019).

S ciljem boljeg razumijevanja dinamičkog odziva dugačkih konstrukcija na različitu potresnu pobudu oslonaca koji se nalaze na značajnoj međusobnoj udaljenosti, ispituje se umanjeni model dugačke konstrukcije s dodanim diskretnim masama oslonjen na obje potresne platforme koje istovremeno simuliraju različite funkcije pobude.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta:

  • Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija (potpora Sveučilišta u Rijeci, voditeljica Ivana Štimac Grandić) 
  • Razvoj konstrukcija povećane pouzdanosti s obzirom na potres (voditelj Mladen Bulić) uz financijsku potporu Sveučilišta u Rijeci.

Ispitivanja europskih mekih čelika provedena su s ciljem utvrđivanja cikličkih svojstava, odnosno određivanja potresnih svojstva materijala kao sastavnog dijela konstrukcije koja je izložena utjecaju potresa.

Ispitivanja su provedena u okviru projekta: „Panelni konstrukcijski sustav zgrade“ (voditelj Tehnoplast profili d.o.o.) financiranog iz programa provjere inovativnog koncepta za poduzetnike (PoC7).

Ispitivanja osnovnih mehaničkih svojstava polimernih pjena provedena su s ciljem utvrđivanja ponašanja polimera pri djelovanju tlaka, vlaka i posmika.

Ispitivanja su provedena u okviru projekta: „Panelni konstrukcijski sustav zgrade“ (voditelj Tehnoplast profili d.o.o.) financiranog iz programa provjere inovativnog koncepta za poduzetnike (PoC7).

Ispitivanja osnovnih mehaničkih svojstava provedena su s ciljem utvrđivanja ponašanja MgO  i gips vlaknastih ploča pri djelovanju tlaka i vlaka.

Praćenje promjena širina pukotina uz mjerenja promjene temperature i relativne vlažnosti zraka.

Skip to content