Laboratorij za materijale

Voditelj laboratorija:

doc. dr. sc Natalija Bede

Zaposlenici laboratorija:

Dino Jurišević, laborant

Kontakt: laboratorij.materijali@gradri.uniri.hr

Oprema laboratorija koristi se u svrhu provedbe znanstveno-istraživačkih aktivnosti, istraživačkih aktivnosti od interesa gospodarskim subjektima, te u svrhu nastavnih aktivnosti. Najveći dio opreme nabavljen je u okviru projekta – Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u ukupnom iznosu od 180.182.048,91 kn, kojem je nositelj Sveučilište u Rijeci, kao središnja obrazovna i istraživačka ustanova u Primorsko-goranskoj županiji. Radi se o najvećem projektu provedenom na Sveučilištu u Rijeci, te jednom od prvih projekata financiranih iz Strukturnih fondova Europske unije u Hrvatskoj općenito.

Glavninu opreme Laboratorija za materijale čine uređaji za ispitivanje fizikalnih, mehaničkih i trajnosnih svojstava standardnih građevinskih materijala kao što su cement, opeka, agregat, svježi i očvrsli beton.

Za određivanje osnovnih mehaničkih svojstava materijala (kao što su tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća i modul elastičnosti) koristi se multifukcionalni servo-hidraulički set uređaja za statička i dinamička ispitivanja. Zavisno o obliku i veličini ispitnog uzorka ispitivanje mehaničkih svojstava materijala može se vršiti na uređajima s mjernim dozama kapaciteta 15 kN, 300 kN, 600 kN i 3000 kN kontrolom pomaka, sile ili deformacije korištenjem programa Advantest.

Hidraulična preša kapaciteta 3000 kN s kružnim tlačnim pločama dimenzije 300 mm idealna je za ispitivanje tlačne čvrstoće materijala. Također, moguće je provoditi i ispitivanje čvrstoće na vlak cijepanjem ili pak ciklička ispitivanja poput određivanja modula elastičnosti. Uređaj s mjernim dozama 15 kN i 600 kN opremljen je tlačnim pločama za uzorke manjih dimenzija maksimalnog promjera 165 mm. Univerzalni uređaj maksimalnog kapaciteta 300 kN namjenjen je za ispitivanje čvrstoće na savijanje, duktilnosti, žilavosti i sposobnosti apsorcije energije na uzorcima različitih oblika kao što su okrugle i kvadratne ploče ili pak prizme i od različitih materijala kao što su mlazni beton ili pak beton ojačan vlaknima.

Osim toga, raspolaže i brojnom laboratorijskom i terenskom opremom za ispitivanje termičkih i akustičnih svojstava građevinskih materijala i konstrukcija razornim i nerazornim metodama ispitivanja.

CEMENT

 • Određivanje čvrstoće cementa HRN EN 196-1
 • Određivanje vremena vezivanja i postojanosti volumena cementa ( Vicatovim aparatom) HRN EN 196-3

AGREGAT ZA BETON

 • Određivanje granulometrijskog sastava metodom sijanja HRN EN 933-1
 • Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti HRN EN 933-3
 • Određivanje oblika zrna – Indeks oblika HRN EN 933-4
 • Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) HRN EN 1097-1
 • Određivanje otpornosti na drobljenje (Los Angeles) HRN EN 1097-2

SVJEŽI BETON

 • Određivanje konzistencije svježeg betona – slijeganjem HRN EN 12350-2
 • Određivanje konzistencije svježeg betona – rasprostiranjem HRN EN 12350-5
 • Određivanje sadržaja pora HRN EN 12350-7

SAMOZBIJAJUĆI BETON

 • Određivanje konzistencije svježeg betona – rasprostiranje slijeganjem HRN EN 12350-8
 • Ispitivanje konzistencije V-lijevkom HRN EN 12350-9
 • Ispitivanje konzistencije L-posudom HRN EN 12350-10

OČVRSLI BETON

 • Određivanje tlačne čvrstoće HRN EN 12390-3
 • Određivanje vlačne čvrstoće savijanjem (moguće i s kontrolom pomaka) HRN EN 12390-5
 • Određivanje vlačne čvrstoće cijepanjem HRN EN 12390-6
 • Određivanje sekantnog modula elastičnosti pri tlaku HRN EN 12390-13
 • Određivanje dubine prodora vode pod tlakom HRN EN 12390-8
 • Određivanje otpornost na smrzavanje i odmrzavanje HRN CEN/TS 12390-9
 • Određivanje otpornost na prodor kloridnih iona ASTM C1202

PORASTI I LAGANI BETON

 • Određivanje tlačne čvrstoće porastoga betona HRN EN 679 i betona otvorene strukture s laganim agregatom HRN EN 1354
 • Određivanje čvrstoće pri savijanju HRN EN 1351
 • Određivanje tlačnog statičkog modula elastičnosti HRN EN 1352

BETON OJAČAN METALNIM VLAKNIMA

 • Određivanje savojne čvrstoće (granica proporcionalnosti i rezidualna savojna čvrstoća) HRN EN 14651

BETON U KONSTRUKCIJAMA

 • Uzimanje uzoraka iz konstrukcije bušenjem, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće na uzetim uzorcima oblika valjka HRN EN 12504-1
 • Određivanje sile čupanja (pull-out metodom) HRN EN 12504-3

MORTOVI i ŽBUKE

 • Određivanje konzistencije svježeg morta rasprostiranjem HRN EN 1015-3
 • Određivanje čvrstoće pri savijanju i tlačne čvrstoće očvrslog morta HRN EN 1015-11
 • Određivanje čvrstoće prionljivosti očvrslih vanjskih i unutarnjih žbuka na podloge (pull-off metodom) HRN EN 1015-12

FIZIKA ZGRADA

 • Termalna kamera: VCAM HD
 • Uređaj za ispitivanje zračnog otpora (izolacijskih) materijala
 • Sustav za monitoring i analizu zvučnih smetnji (u zatvorenim prostorima)
 • Sustav za monitoring i analizu vibracija: VIBROPORT 80 prijenosni mjerač vibracija
 • Uređaj za mjerenje intenziteta osvjetljenja: KIMO LX200 luxmetar


Reference:

Tekuća kontrolna ispitivanja betonske konstrukcije se provode u sklopu projekata „Produbljenje južnog veza kontejnerskog terminala Brajdica i u luci Rijeka“ za tvrtku Nuova Co.Ed.Mar. S.r.l. te „DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka“ za tvrtku Kolektor CPG d.o.o.

Glavni cilj ispitivanja je osiguranje i kontrola kvalitete betonske konstrukcije što podrazumijeva sva ispitivanja kojim se utvrđuje zadovoljava li beton uvjetovana svojstva svježeg (konzistencija svježeg betona) i očvrslog betona (tlačna čvrstoća) sukladno normi HRN EN 206:2016.

Ispitivanja samoslijegajućeg betona armiranog čeličnim vlaknima provode se u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Razdvajanje utjecaja parametara u inženjerskom modeliranju s parametarskom identifikacijom (SEPAEMPI, 7926), voditelja prof. Ivice Kožara (2019-2023).

Cilj istraživanja je bolje razumijevanja utjecaja pojedinih parametara u sastavu kompozitnog materijala kao što je mikroarmirani beton na njegovo sveukupno ponašanje primjenom laboratorijskih ispitivanja uzoraka oblika prizmi sa i bez vlakana na savijanje te ispitivanja čupanjem vlakana, ali i za validaciju proračunskih modela.

Ispitivanja su provedena u sklopu projekta „Panelni konstrukcijski sustav zgrade“, voditelja Tehnoplast profili d.o.o., financiranog u okviru Programa provjere inovativnog koncepta (PoC7). Ispitivanja su provedena s ciljem utvrđivanja tlačne čvrstoće polimerne pjene i magnezij-oksidnih kompozitnih ploča.

Ispitivanja osnovnih fizikalnih (gustoća, volumenska masa i poroznost) i mehanički svojstava (tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća cijepanjem i modul elastičnosti) na uzorcima sedrene barijere provedena su u sklopu projekta „Monitoring i analiza dinamike erozije sedrene barijere na Milinom jezeru“ za javnu ustanova Nacionalni park Plitvička jezera.

Osnovni cilj ispitivanja bio je utvrđivanje osnovnih parametara za ocjenu stabilnosti sedrenih barijera

Na uzorcima opeke i morta za zidanje uzetim iz kulturno-povijesnih objekata – kompleksa Ergela, Lipik provedena su ispitivanja tlačne čvrstoće a s ciljem utvrđivanja mehaničkih svojstava nosivih zidova građevina.

Ispitivanje tlačne čvsrtoće opeke provedeno je korištenjem uređaja s mjernom dozom kapaciteta 3000 kN a ispitivanje morta s mjernom dozom od 15 kN.

Kako bi se odredila čvrstoća prionjivosti završnog sloja žbuke na pročelju objekta palače Moise provedeno je terensko ispitivanje pull-off metodom (otkidanjem) prema normi EN 1015-12 za tvrtku ING-GRAD d.o.o., Zagreb.

Ispitivanje je provedeno pull-off uređajem marke Controls, maksimalnog kapaciteta od 16 kN, rezolucije 10 N.

Ispitivanja i analize tlačne čvrstoće na uzorcima mlaznog betona i injekcijske smjese provedeno je prema zahtjevima norme HRN EN 445:2000 za naručitelja Monterra d. o. o.

Određivanje čvrstoće ljepila na bazi cementa provedeno je pull-off metodom ispitivanja za naručitelja E3 d.o.o.

Ispitivanje tlačne čvrstoće betona provedeno je na uzorcima oblika valjka vađenih iz probnog polja od uvaljanog betona Šumber i probnog polja od propusnog betona Plovanija za naručitelja Holcim d. o. o.

Za vađenje uzoraka oblika valjka korištena je Bušilica Hilti za bušenje u armiranom betonu a za ispitivanje tlačne čvrstoće preša s mjernom dozom od 3000 kN

Određivanje sadržaja klorida u betonu konstrukcije mosta Uljanik kopno – otok provedeno je pomoću uređaja za terenska ispitivanja marke Controls CL – 2000 za naručitelja GPZ d. d. Rijeka

Skip to content