Fakultet

Odluka o osnutku Više tehničke građevinske škole (VTGŠ) donesena je 29. svibnja 1969. godine i taj se dan smatra početkom visokoškolskog obrazovanja građevinara u Rijeci. Prvi studenti upisani su u  VTGŠ ujesen 1969. godine. Studij građevinarstva VII. stupnja (sveučilišni) započinje 1971. godine na Građevinskom odjelu Strojarsko-brodograđevnog fakulteta u Rijeci. Građevinski studij u Rijeci djelovao je do kraja srpnja 1976. u sklopu Strojarsko-brodograđevnog fakulteta. U kolovozu 1976. godine pri Okružnom privrednom sudu u Rijeci registrirana je organizacija udruženog rada s nazivom Građevinski fakultet Rijeka (u daljnjem tekstu Fakultet) koja obrazuje „građevinske stručnjake više i visoke stručne spreme“. Dana 26. svibnja 1977. godine Fakultet je udružen u Sveučilište u Rijeci. Od 1978. godine Fakultet mijenja naziv u Fakultet graditeljskih znanosti Sveučilišta u Rijeci. Od 1982. godine Fakultet graditeljskih znanosti Sveučilišta u Rijeci je osnovna organizacija udruženog rada u sastavu radne organizacije Građevinski institut Zagreb, a od 1. srpnja 1991. godine Građevinski fakultet u Rijeci samostalna je znanstveno-nastavna i znanstvenoistraživačka ustanova. Temeljem Zakona o visokim učilištima, od 1994. godine Fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Rijeci koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom području građevinarstva. Fakultet je znanstveno – istraživačka pravna osoba s nazivom Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet u Rijeci.

Fakultet je od svog osnutka bio registriran na adresi Pothumskih žrtava 4, no nastava se, zbog nedostatnosti prostora, održavala na više lokacija. Useljenjem Fakulteta u zgradu u ulici Viktora Cara Emina 1985. godine nastava se počinje održavati na jednoj lokaciji. U studenom 2011. godine Fakultet seli u novoizgrađenu zgradu na kampusu Sveučilišta u Rijeci, čime su u potpunosti riješeni problemi prostorne skučenosti, a uz predavaonice i uredski prostor u zgradi je osiguran prostor za pet laboratorija.

U trenutku osnutka 1976. godine Fakultet je imao samo 6 nastavnika i dva asistenta u stalnom radnom odnosu, a 1978. godine 21 nastavnika i 8 asistenata. Od tih dana Fakultet se kontinuirano kadrovski razvijao te je trenutno na Fakultetu 85 zaposlenika. U Stručno-administrativnim ustrojbenim jedinicama radi 12 zaposlenika, a ostali pripadaju  znanstveno-nastavnim ustrojbenim jedinicama.
Znanstveno-nastavne ustrojbene jedinice čini pet zavoda unutar kojih je ustrojeno devet katedri  i pet laboratorija.

Fakultet od akademske godine 2005/2006. ustrojava i izvodi sveučilišne i stručne studije temeljene na Bolonjskoj deklaraciji. Na Fakultetu se izvode tri sveučilišna i dva stručna studija iz područja građevinarstva: Sveučilišni prijediplomski studij, Sveučilišni diplomski studij, Doktorski studij, Stručni prijediplomski studij i Stručni diplomski studij.

Na svim razinama sveučilišnih i stručnih studija od osnutka do danas je obranjeno je više od 5000 diplomskih i završnih radova, 12 magistarskih radova i 30 doktorskih radova.

Fakultet od 2015. godine raspolaže vrijednom laboratorijskom opremom, nabavljanom u okviru projekta „Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci“  financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, kojom su u potpunosti opremljeni svi fakultetski laboratoriji. Time su stvoreni uvjeti za dodatni razvoj nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Fakulteta.

Znanstvena aktivnost i znanstvena produkcija naših zaposlenika iz godine u godinu je bolja. U proteklih pet godina zamjetan je nagli porast znanstvenih radova objavljenih u časopisima indeksiranim u WoSCC, kao i broj citata prema istoj bazi što osigurava prepoznatljivost u domaćoj i inozemnoj znanstvenoj zajednici. Sve je veći broj znanstvenih projekata financiranih iz kompetitivnih domaćih i inozemnih izvora, a nastavnici i suradnici se u sve većem broju usavršavaju na domaćim i inozemnim znanstvenim institucijama.

Pojačana je mobilnost nastavnika i studenata, ostvarena prvenstveno kroz programe ERASMUS+ i CEEPUS. Svake godine naši studenti i nastavnici gostuju na raznim europskim sveučilištima a također inozemni studenti i nastavnici borave na našem Fakultetu.

Uključivanjem naših zaposlenika u stručne i znanstveno-stručne projekte osigurava se kontinuirano praćenje stanja struke, a ujedno znanstvena i stručna znanja koja se na Fakultetu razvijaju stavljanju u službu razvoja zajednice u kojoj Fakultet djeluje.

Naši su zaposlenici vrlo aktivni u raznim stručnim tijelima i udrugama u kojima svojim znanjem  doprinose razvoju građevinske struke u Republici Hrvatskoj, a djelovanjem u raznim drugim tijelima osiguravaju prepoznatljivost Fakulteta u široj zajednici.

Skip to content