Specijalistički diplomski stručni studij

Smjer: Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi

Pravo prijave za upis na specijalistički diplomski stručni studij imaju kandidati sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili preddiplomskim stručnim studijem na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (s ukupno 180 ECTS bodova) ili završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na nekom od građevinskih fakulteta (s kojima Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) ili srodnim (tehničkim) studijem (sa kojim Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ima ugovor o studentskoj pokretljivosti) na kojemu je kandidat postigao 180 ECTS bodova ili prema pravilniku Fakulteta.

Pravo prijave na studij imaju i kandidati koji su na Građevinskom fakultetu u Rijeci završili stručni studij u trajanju od VI semestara te kandidati koji su istovjetni (s razlikom u programu do 30%) studij završili na drugom visokom učilištu u republici Hrvatskoj ili drugdje. Pravo prijave imaju pod jednakim uvjetima državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva.

Pristupnicima se ovisno o prethodno završenom studiju i stečenim kompetencijama prema potrebi može odrediti polaganje razlikovnih ispita predmeta stručnog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Rijeci: Opskrba vodom i kanalizacija, Ceste, Osnove projektiranja I, Ekonomika građenja i Građevinska regulativa. Razlikovne ispite pristupnici su obvezni položiti prije prijave na natječaj.

Odabir kandidata se vrši prema prosječnoj ocjeni postignutoj na prethodnom stupnju obrazovanja, a prema potrebi i organiziranjem klasifikacijskog ispita.

  • stručni specijalist inženjer građevinarstva / stručna specijalistica inženjerka građevinarstva

Završetkom specijalističkoga diplomskog stručnog studija student-ica stječe osnovne kompetencije za razumijevanje i rješavanje problema u određenom, užem području građevinarstva. Osposobljen je za sudjelovanje u planiranju i održavanju građevinskih objekata i komunalnih sustava s naglaskom na specifičnosti graditeljstva u priobalju.
Student-ica stječe sposobnost definiranja i rješavanja problema na području uže specijalizacije.
Cilj je studija osposobiti studente i postojeći građevinski kadar za procjenu projekata i izvedbe radova u priobalju u cilju očuvanja autohtonih graditeljskih vrijednosti sjevernog Jadrana, Istre i hrvatskog priobalja uopće.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM S ISHODIMA UČENJA
(izvodi se od ak.god. 2019./2020.):
HR 
Arhiva nastavnih planova i programa:  
od ak.god. 2018./2019. do 2019./2020. HR
od ak.god. 2016./2017. do 2017./2018.HR 
od ak.god. 2010./2011. do 2016./2017.HR 
od ak.god. 2005./2006. do 2009./2010.HREN
NAPOMENA: studijski programi vrijede isključivo unaprijed, tj. student pohađa studij prema programu koji je bio aktualan u trenutku upisa.

Termini ispita i kolokvija nalaze se u Rasporedu sati i na Studomatu.

Izvedbeni plan

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
Adam Butigan, d.i.građ.doc.dr.sc. Bojana HorvatGIS i baze komunalnih podataka
izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurkovićizv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar-JurkovićPlaniranje u urbanom prostoru i komunalna infrastruktura
doc.dr.sc. Josip Rubinićdoc.dr.sc. Josip RubinićPrirodne osnove vodnih pojava u priobalju
Saša Čohar Mančić, prof.Saša Čohar Mančić, prof.Engleski jezik za inženjere
Saša Čohar Mančić, prof.Saša Čohar Mančić, prof.Njemačkijezik za inženjere
doc.dr.sc. Igor Ružićdoc.dr.sc. Igor RužićObalne građevine
doc.dr.sc. Elvis Žicdoc.dr.sc. Elvis ŽicOsnove kondicioniranja pitkih i pročišćavanja otpadnih voda
doc.dr.sc. Iva Mrakdr.sc. Denis AmbrušProjektiranje u visokogradnji

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljašprof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš,
Mirna Klobučar, mag.ing.aedif.
Gradske ceste i čvorišta
izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurkovićizv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar JurkovićProcjena utjecaja na okoliš
izv.prof.dr.sc. Željko BonetaŽeljka Ivković HodžićSociologija urbanih prostora
prof.dr.sc. Diana Car-Pušićdoc.dr.sc. Ivan MarovićUpravljanje projektima
doc.dr.sc. Igor Ružićdoc.dr.sc. Igor RužićHidrotehničke građevine urbanih područja
Bojan Bilić, dipl.ing.arh.Bojan Bilić, dipl.ing.arh.Razvoj urbanih područja
izv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurkovićizv.prof.dr.sc. Koraljka Vahtar JurkovićZbrinjavanje otpada

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv.prof.dr.sc. Nana Palinićdr.sc. Denis AmbrušGraditeljstvo u turizmu
doc.dr.sc. Igor Ružićdoc.dr.sc. Nino KrvavicaGradnja marina i obala
Bojan Bilić, dipl.ing.arh.Bojan Bilić, dipl.ing.arh.Javne zgrade i prostori
mr.sc. Ines Radošević Medvidovićmr.sc. Ines Radošević MedvidovićOdabrana poglavlja inženjerske matematike
doc.dr.sc. Iva Mrak dr.sc. Denis Ambruš Industrijska graditeljska baština
prof.dr.sc. Diana Car-PušićRosanda Ivetić Salopek, m.i.aedif.Održavanje građevina
Marijana Cuculić, dipl.ing.građ.Marijana Cuculić, dipl.ing.građ.Prometna infrastruktura
prof.dr.sc. Nevenka Ožanićprof.dr.sc. Nevenka OžanićRevitalizacija vodotoka

Ljetni semestar

Diplomski rad
Marijana Cuculić, dipl.ing.građ.Marijana Cuculić, dipl.ing.građ.Gospodarenje kolnicima
doc.dr.sc. Sanja ŠurdonjaIvana Pranjić, mag.ing.aedif.Sigurnost cestovnog prometa
Skip to content