Politika kvalitete

Politika osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci (dalje u tekstu: Fakultet) u skladu je s misijom, vizijom i ciljevima definiranima u Strategiji Fakulteta za razdoblje 2018. – 2022.

Fakultet podržava razvoj kulture kvalitete na svim razinama svog djelovanja kroz:

  • vrednovanje i poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete sukladno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja te nacionalnim, sveučilišnim i fakultetskim kriterijima
  • poticanje aktivnog sudjelovanja svih organizacijskih jedinica, vanjskih dionika i studenata na preuzimanje odgovornosti za kvalitetu u području obrazovanja, istraživanja, javne funkcije i organizacije
  • razvoj studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja temeljenih na znanstvenim istraživanjima i usklađenih s potrebama tržišta rada, koji jamče visoku razinu postignutih ishoda učenja
  • kontinuirano unaprjeđivanje i povezivanje nastavnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada
  • stvaranje poticajnog okruženja na Fakultetu s naglaskom na akademsku čestitost, etičnost i odgovornost te osiguravanje jednakih mogućnosti za sve djelatnike i studente
  • aktivno znanstveno-istraživačko i stručno sudjelovanje Fakulteta u razvoju grada, regije i Republike Hrvatske
  • sustavno praćenje pokazatelja kvalitete svih područja djelovanja te revidiranje politike
  • kvalitete i strategije Fakulteta
Skip to content