Politika kvalitete

Politika osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci (dalje u tekstu: Fakultet) u skladu je s misijom, vizijom i ciljevima definiranima u Strategiji Fakulteta za razdoblje 2018. – 2022.

Građevinski fakultet u Rijeci podržava razvoj kulture kvalitete na svim razinama svog djelovanja kroz:

  • vrednovanje i poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete sukladno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja te nacionalnim, sveučilišnim i fakultet skim kriterijima
  • poticanje aktivnog sudjelovanja svih organizacijskih jedinica, vanjskih dionika i studenata na preuzimanje odgovornosti za kvalitetu u području obrazovanja, istraživanja, javne funkcije i organizacije
  • razvoj studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja temeljenih na znanstvenim istraživanjima i usklađenih s principima održivog razvoja te potrebama tržišta rada, koji jamče visoku razinu postignutih ishoda učenja
  • kontinuirano poticanje na izvrsnost, interdisciplinarnost i inovativnost te unaprjeđivanje i povezivanje nastavnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada
  • stvaranje poticajnog okruženja na Fakultetu s naglaskom na akademsku čestitost, etičnost i građansku odgovornost te brigu za ranjive i podzastupljene skupine i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve zaposlenike i studente
  • promicanje rodne ravnopravnosti i uključivosti, prihvaćanje različitosti i njegovanje dostojanstva svake osobe
  • aktivno znanstveno-istraživačko i stručno uključivanje Fakulteta u razvoj grada, regije i Republike Hrvatske
  • sustavno praćenje pokazatelja kvalitete svih područja djelovanja te revidiranje politike kvalitete i strategije Fakulteta.

dekan

izv. prof. dr. sc. tech. Mladen Bulić

Skip to content