Znanost

Na Fakultetu je u proteklih deset godina zamjetan porast znanstvenih radova objavljenih u časopisima indeksiranim u Web of Science Core Collection (WoSCC), broj citata prema istoj bazi te broj aktivnih znanstvenoistraživačkih projekata što je pokazatelj višegodišnjih napora u izgradnji prepoznatljivosti Fakulteta i naših istraživača u domaćoj i inozemnoj znanstvenoj zajednici. 

Fakultet danas sudjelovanje u brojnim europskim i međunarodnim znanstvenoistraživačkim projektima, projektima Hrvatske zaklade za znanost, projektima Sveučilišta u Rijeci i projektima koji uključuju partnere iz gospodarstva. U razdoblju posljednje dvije strategije znanstvenih istraživanja (2011.-2015.; 2016.-2020.) ostvareno je značajno povećanje prihoda za financiranje znanstvenoistraživačkog rada. 

S ciljem stavljanja znanosti u funkciju društva i jačanja primijenjenih istraživanja, te povezivanja s gospodarskom zajednicom, ali i širom javnošću, potiču se aktivnosti koje uključuju komunikaciju znanstvene zajednice s javnošću putem medija, znanstvenih tribina i skupova. Djelatnici Fakulteta sudjeluju u popularizaciji znanosti i približavanju rezultata istraživanja široj javnosti. 

Kroz kontinuirano nagrađivanje u znanosti potiče se unutarinstitucijska i međuinstitucijska znanstvena suradnja, znanstvena produkcija i mobilnost.

Ključna istraživačka područja fakulteta:

 1. Istraživanje klizišta:
  • uspostava sustava za monitoring klizišta
  • fizičko i numeričko modeliranje klizišta u statičkim i dinamičkim uvjetima
  • laboratorijsko ispitivanje značajki materijala u klizištima
  • izrada karata hazarda i rizika od klizanja
  • primjena daljinskih metoda u istraživanju i monitoringu  klizišta
  • istraživanje pokretača i mehanizama nastanka klizišta pokrenutih oborinama
  • istraživanje učinkovitosti metoda sanacije klizišta.
 2. Analiza obalnih područja:
  • procjena porasta razine mora
  • procjena utjecaja ekstremnih događaja na kritična obalna područja i infrastrukturu
  • novi alati za kartiranje i analizu obalne ranjivosti i hazarda razvedene i strme hrvatske obale
  • primjena novih tehnologija daljinskog istraživanja u obalnom području
  • procjena rizika od složenih poplava
  • razvoj računalnih modela višeslojnog strujanja u priobalnim rijekama i ušćima
  • računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja
  • složene numeričke i statističke analize
  • hibridni računalni modeli koji kombiniraju fizički utemeljene pristupe s umjetnom inteligencijom.
 3. Utjecaj klimatskih promjena:
  • klimatske promjene i njihov utjecaj na pojavu prirodnih hazarda
  • primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika u uvjetima klimatskih promjena
  • hidrološke analize i projekcije utjecaja klimatskih promjena na vodne resurse
  • hidrološko-hidrauličke analize održivih sustava odvodnje oborinskih voda
  • upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima
  • smanjenje okolišnih rizika monitoringom
  • uvjeti infrastrukturnih sustava koji osiguravaju funkcionalnost i povećavaju prirodnu otpornost na hazarde.
 4. Eksperimentalna analiza u području tehničke mehanike:
  • dinamika blokovskih konstrukcija i diskontinuiranih sustava
  • eksperimentalno istraživanje Cosseratovog kontinuuma i klasičnog kontinuuma primjenom novih tehnologija 3D printanja
  • istraživanje višeslojnih kompozitnih konstrukcija i određivanje lomne otpornosti ljepila.
 5. Numerička analiza u području tehničke mehanike:
  • dinamika blokovskih i diskontinuiranih sustava
  • razvoj točnijih i robusnijih numeričkih modela za statičku i dinamičku linearnu i nelinearnu analizu mehaničkih problema s rotacijskim stupnjevima slobode (3D gredni nosači, mikropolarni 3D kontinuum)
  • modeliranje ploča, membrana i ljuski, nosivost kompozitnih konstrukcija
  • višeparametarski i višerazinski nelinearni modeli ljepila
  • peridinamika kao ne-lokalna teorija mehanike.
 6. Ocjena stanja postojećih konstrukcija i njihovog integriteta:
  • uspostava sustava praćenja postojećih konstrukcija– provođenje terenskih i laboratorijskih ispitivanja
  • valoriziranje postojećih i unaprjeđenje proračunskih modela za ocjenu stanja konstrukcija
  • uspostava postupaka za analizu i interpretaciju izmjerenih podataka koji rade s velikim skupovima podataka
  • identifikacija parametara i opterećenja konstrukcija kroz eksperimente
  • numeričke simulacije korištenjem inverznih postupaka
  • razdvajanje i identifikacija utjecaja različitih parametara odgovornih za vrlo složeno i stohastično ponašanje betona pod različitim opterećenjima
  • ocjena stanja i metode obnove građevina nakon izvanrednih djelovanja s posebnim naglaskom na potresna djelovanja
  • laboratorijska ispitivanja u razvoju inovacijskih koncepata.
 7. Planiranje i projektiranje prometne infrastrukture:
  • definiranje modela operativnih brzina
  • istraživanje parametara koji utječu na sigurnost osjetljivih sudionika u prometu
  • modeliranje prometnih tokova – motoriziranih i nemotoriziranih
  • optimiranje geometrijskih elemenata urbane prometne infrastrukture.
 8. Analiza svojstava asfaltnih mješavina i asfaltnih kolničkih konstrukcija:
  • razvoj modela propagacije topline u savitljivoj kolničkoj konstrukciji
  • definiranje lokalnih parametara u analizi nosivosti kolničkih konstrukcija
  • ispitivanje makroteksture i hvatljivosti asfaltnih kolničkih konstrukcija
  • ispitivanje svojstava asfaltnih mješavina sa reciklatima (guma i dr.)
  • nestandardna ispitivanja mješavina poroznih asfalta.
 9. Projektna i organizacijska područja:
  • Primjena soft computing alata u području modeliranja glavnih projektnih parametara – troškova i vremena projekta
  • razvoj jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih regresijskih modela temeljenih na primjeni time-cost modela
  • razvoj hibridnih troškovno-vremenskih modela temeljenih na primjeni neuralnih mreža/podupirućih vektora i time-cost modela
  • istraživanje mogućih struktura sustava za predviđanje troškova (Cost Predicting System)
  • istraživanje mogućnosti primjene Agile pristupa u procesima upravljanja građevinskim projektima
  • interdisciplinarni pristup višekriterijske analize urbanog prostora kao sustava međusobno povezanih elemenata (operativna, taktička i strateška razina)
  • oblikovanje funkcijskih i organizacijskih aspekata za upravljanje podacima temeljenih na digitalnim tehnologijama (Big data i 7D BIM)
  • Istraživanje procesa upravljanja održavanjem javnih građevina u sustavu obrazovanja.
 10. Istraživanje mjernog učinka strojeva za zemljane radove:
  • razvoj istraživačkog okvira za izračun mjernog učinka za bager i kamion primjenom video analize i tehnologije GPS
  • usporedba mjernog učinka, za bager i kamion kiper, s planiranim (praktičnim) učinkom
  • razvoj sustava ranog upozorenja (Early Warning System) za pravovremenu detekciju (ne)odgovarajuće izvedbe rada bagera i kamiona kipera.
 11. Povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa:
  • materijali, konstrukcije i tehnike 1. i 2. industrijskog doba u Rijeci
  • povijest zgrada za zdravstvo
  • kvaliteta i prioriteti u intervencijama izgrađenog prostora
  • izrada sustava smjernica za izradu projekata investicija za valorizaciju kulturne baštine
  • etika arhitektonske forme na primjeru zgrada za turizam.
 12. Urbanizam i prostorno planiranje:
  • povijesni razvitak javnih prostora Rijeke
  • valorizacija javnih prostora
  • upravljanje post-industrijskim gradom
  • srednjoročni akti strateškog planiranja
  • plansko usmjerenje razvoja – gradski  centar
  • urbani pejzaž u postsocijalističkom razdoblju.
Skip to content