Poslijediplomski sveučilišni studij

Prijava za upis na Studij provodi se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće. Uvjeti za upis na studij, dokumentacija potrebna za prijavu na studij, te način odabira pristupnika za upis definirani su Pravilnikom.

Za prijavu na Studij preduvjet je završeni sveučilišni diplomski studij na kojem je kandidat postigao 300 ECTS bodova uključujući i preddiplomski ciklus na nekom od građevinskih fakulteta ili završen drugi sveučilišni diplomski studij ukoliko je u nastavnom programu toga studija udio stečenih kompetencija iz polja drugih temeljnih tehničkih znanosti ekvivalentan tome udjelu na studiju građevinarstva, što na temelju dodatka diplomi utvrđuje Odbor za doktorski studij i povjerenstva i odbori fakulteta nadležni za poslijediplomski studij i akademsko vrednovanje i vrednovanje razdoblja studija.

Na Studij se mogu prijaviti i kandidati sa završenim diplomskim studijem iz drugih polja znanstvenog područja tehničkih znanosti, kao i iz znanstvenog područja prirodnih znanosti. Obzirom na stečene kompetencije, takvim studentima Odbor za doktorski studij može propisati obvezu upisa i polaganja i odgovarajućeg broja relevantnih predmeta s diplomskog studija građevinarstva na Fakultetu. Stečene kompetencije utvrđuju se iz dodatka diplomi.

Ukoliko se može ustanoviti da su kandidati za upis stekli dodatna znanja temeljem objavljenih znanstvenoistraživačkih radova ili pohađanjem i polaganjem ispita u sklopu poslijediplomskog magistarskog studija započetog prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005. godine i upišu se na Studij, može ih se osloboditi pohađanja nastave i polaganja ispita predmeta prvog i/ili drugog semestra. Točan broj ECTS bodova, koji se kandidatu priznaju kao ekvivalent stečenom znanju, usvaja Fakultetsko vijeće za svakog kandidata ponaosob. Troškovi studija umanjuju se razmjerno umanjenju ECTS bodova priznatih predmeta.

 • doktor tehničkih znanosti

Studij završava uspješno položenim ispitima, zadovoljenim svim drugim obvezama Studija te uspješnom izradom i javnom obranom doktorskog rada pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada. Završetkom studija stječe se najmanje 180 ECTS bodova.
 
Završetkom studija student postaje doktorom/doktoricom tehničkih znanosti i stječe sljedeće kompetencije:

 • provođenje istraživačkog rada primjenom znanstvene metodologije
 • provođenje istraživačkog rada u duhu opće prihvaćene istraživačke etike
 • samostalan napredan znanstvenoistraživački i stručni rad u modeliranju, proračunavanju, analizi i projektiranju sustava u određenim znanstvenim granama
 • sposobnost i znanje za rješavanje specifičnih problema na interdisciplinaran način, posebno u kontekstu međuodnosa graditeljskih zahvata, sustava i njihova okruženja
 • provođenje kritičke analize, ocjene i sinteze novih i kompleksnih koncepata
 • primjena rezultata u kontekstu različitom od onoga u kojem su dobiveni
 • razvoj novih metodoloških postupaka
 • kritička procjena vlastitoga istraživačkog rada i istraživačkog rada drugih
 • sposobnost prezentiranja vlastitog rada
 • prijenos znanja na pedagoški način
 • vođenje rasprave s logičkim argumentiranjem pozitivnih znanstvenih činjenica (vezanim uz informacije, ideje, izazove, moguća rješenja)
 • vođenje istraživačkih aktivnosti
 • daljnji samostalan razvoj i unapređenje u domeni istraživanja, planiranja, projektiranja, izvođenja te upravljanja najsloženijim graditeljskim zahvatima i uz njih vezanim sustavima
 • promicanje tehnološkog napretka u društvu baziranom na znanju
 • samostalno djelovanje unutar akademske zajednice

 • Izv. prof. dr.sc. Sanja Dugonjić Jovančević, predsjednica
 • Izv. prof. dr.sc. Neira Torić Malić, članica
 • Prof. dr. sc. Željko Arbanas, član
 • Prof. dr. sc. Gordan Jelenić, član
 • Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, članica
 • Prof. dr. sc. Davor Grandić, član
 • Ivana Pranjić, mag. ing. aedif., članica

Skip to content