Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetu, što je obveza tijela javne vlasti prema članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

„Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala.“

Skip to content