Transfer znanja

Transfer znanja obuhvaća sve naplatne djelatnosti kojima se, koristeći kompetencije, stručno znanje i opremu Fakulteta, stvara vrijednost za gospodarske i druge subjekte, odnosno komercijalizira intelektualno vlasništvo Građevinskog fakulteta u Rijeci koristeći se pritom najboljim poslovnim praksama na dobrobit Fakulteta, zaposlenika i šireg društvenog okruženja.

Nagrade za transfer znanja u 2021. godini

Na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci održanoj 1. srpnja 2022. godine Dekan fakulteta Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić dodijelio je nagrade sljedećim djelatnicima:

Izv. prof. dr. sc. Josipu Rubiniću za najveći ukupan naplaćeni iznos (kumulativno) od transfera znanja, te
Izv. prof. dr. sc. Igoru Ružiću za najveći naplaćeni iznos za pojedini transfer znanja.

Uprava fakulteta čestita nagrađenim djelatnicima fakulteta.

NazivNaručiteljIzvršiteljGodina
Glavni geotehnički projekt sanacije klizišta: Lokacija: DRŽAVNA CESTA DC3, DIONICA 014, STAC. KM 23 + 450, LOKACIJA SKRAD – IZLAZCESTE RIJEKA d.o.o.Željko Arbanas2023
Pregled stanja sigurnosti konstrukcije mauzoleja SCARPA na groblju KozalaKD KOZALADragan Ribarić2023
Pregled i izrada mišljenja statičara o stanju međukatne konstrukcije između stana br. 2 u suterenu i stana br. 4 koji se nalazi iznad njega na adresi Ivana Marinkovića 7, RijekaGRAD RIJEKADragan Ribarić2023
Pregled i stručno mišljenje o stanju konstrukcije svoda dovodnog kanala ispod buduće prometnice i parkirališta na mjestu uklonjenih građevina A27 i A28 – ex Tvornica papiraGRAD RIJEKADragan Ribarić2023
Monitoring podzemnih voda Vranskog jezera: Analiza postojećeg monitoringa i prijedlog sustava monitoringa jezeraHRVATSKE VODEJosip Rubinić2023
Glavni pregled kolnika u 2022. godini, Autocesta A4 Zagreb-GoričanHRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.Marijana Cuculić2023
Izrada laserskog 3D snimanja interijera jedriliceBRODOGRADILIŠTE I MARINA d.o.o.Igor Ružić2023
Ispitivanje štipaljki za stakloRI ISA d.o.oPaulina Krolo2023
Analiza vrijednosti trenja i makrotesture na dionicama autoceste A1-Zagreb-Split-DubrovnikSIGNALINEA d.o.o.Aleksandra Deluka Tibljaš2023
Izrada projekta hitne sanacije oštećenih zidova sjevernog krila zgrade Trg Sv. Barbare 1STAMBENA ZGRADADragan Ribarić2022
Pregled i ocjena stanja sigurnosti konstrukcije i nekonstruiranih dijelova zgrade, izrada projektaGRAD RIJEKADragan Ribarić2022
Izrada novelacije projekta sanacije klizišta Sv. Martin – groblje i CerinaGRAD SAMOBORŽeljko Arbanas2022
Izrada idejnog projekta obiteljske kućeLAPIŠ ING d.o.o.Ivana Sušanj Čule2022
Glavni pregled kolnika na autocestama u nadležnosti ARZ d.d., A6 Rijeka-Zagreb i A7 (RISK) HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.Marijana Cuculić2022
Kontrola kvalitete za betonske i zemljane radove na projektu “DC 403 od čvora Škurinje do luke Rijeka” (RISK)KOLEKTOR GROUP d.o.o.Natalija Bede Odorčić2022
Izrada aktivne revizije idejnog projekta sustava javnog navodnjavanja đolta II faza po ugovoru 22-121/2022VIROVITIČKO PODRAVSKA ŽUPANIJAVanja Travaš2022
Pregled stanja sigurnosti zidova Kaštela Grobnik u dijelu gdje se izvode radovi na adaptaciji likovne galerijeOPĆINA ČAVLEDragan Ribarić2022
Usluga pregleda stanja sigurnosti konstrukcije Osnovne škole “Gelsi” u Rijeci nakon otpadanja žbukeGRAD RIJEKADragan Ribarić2022
Pregled stanja sigurnosti te izrada elaborata sanacije konstrukcije stambene zgrade (Šetalište V. Nazora 21)GRAD RIJEKADragan Ribarić2022
Pregled i mišljenje o stanju sigurnosti pročelja poslovne zgrade Titov trg 3, narudžbenica 211-10/22 POSLOVNA STAMBENA ZGRADADragan Ribarić2022
Pregled i mišljenje o stanju sigurnosti pročelja poslovne zgrade Šet XIII divizije 54 STAMBENA ZGRADADragan Ribarić2022
Pregled stanja sigurnosti pristupa zgradi te izrada elaborata zaštitne skele svih ulazaGRAD RIJEKADragan Ribarić2022
Pregled i ocjena stanja sigurnosti konstrukcije oštećene požarom u potkrovlju zgrade u Kružnoj ulici, RijekaPOSLOVNA STAMBENA ZGRADADragan Ribarić2022
Studija za izradu prometno-građevinske studije šire zone SlatinaLIBURNIA RIVIERA HOTELIAleksandra Deluka Tibljaš2022
Izrada hidrološkog elaborata otjecanja oborinskih voda na području Kastva s analizomB.J.P. d.o.o.Ivana Sušanj Čule2022
Izdavanje stručnog mišljenja o potrebi za građevinskom dozvolom za modularne mobilne kućice (glamping)MON PERIN d.d.Vanja Travaš2022
Usluga izrade hidrološko-hidrauličke analize i pripadajućih karata te izada plana upravljanjaSVEUČILIŠTE U ZADRUNino Krvavica2022
Mišljenje vezano uz karakterizaciju obalnih građevina u projektima komletne realizacije izgradnjeG.A.M.I.K. d.o.o.Nino Krvavica2022
Praćenje stanja u Vranskom jezeru kao i upravljačkih akcija vezanih uz procese zaslanjivanja i rizikaJAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZEROJosip Rubinić2022
Ugovor za praćenje izdašnosti izvorišta Malo Vrelo – Lička JesenicaVODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.Josip Rubinić2022
Analiza erozije i izrada petogodišnjeg plana dohranjivanja plaže Brzet-Slavinj prema ponudi 22/2021GRAD OMIŠIgor Ružić2022
Izrada i dostava analize i mišljenja u pogledu utvrđenja prometno-građevinskih uvjeta uz nesvrstanu cestuHUP-ZAGREB d.d.Aleksandra Deluka Tibljaš2022
Usluga izrade studije prometa u naselju Kukci sa analizom pokazatelja prometa u zoniGRAD POREČAleksandra Deluka Tibljaš2022
Usluga izrade studije zone posebne namjere – Ulica Ive Lole Ribara sa priključcimaGRAD POREČAleksandra Deluka Tibljaš2022
Izrada elaborata hidrodinamičke valne analize za obalnu šetnicu s plažama – zapad: dionica A u Rijeci FIDON d.o.o.Nino Krvavica2022
Studija – mjerenje morskih struja i razine mora ADCP uređajem u obuhvatu sidrišta Šešula, otok Šolta SVEUČILIŠTE U SPLITU FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJEIgor Ružić2022
Mjerenje nultih, horizontalnih pomaka i izrada izvještaja po završetku mjerenjaMONTERRA d.o.o.Vedran Jagodnik2022
Usluga nadzora radova na sanaciji krovišta palače Marochini u BakruVIŠESTAMBENA ZGRADA (PALAČA MAROCHINI)Dragan Ribarić2022
Monitoring nastalih promjena na području Milinog jezera – Završno izvješćeNACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERAIgor Ružić2022
Ugovor o vršenju kontrole kvalitete za betonske i zemljane radove na projektu DC 403 ŠkurinjeKOLEKTOR GROUP d.o.o.Natalija Bede Odorčić2022
Usluga izrade analize povećanja cijene po ugovoru U43-1833/21 izvođača Gradmax d.o.o.HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.Ivan Marović2022
Ispitivanje uzoraka u cikličnoj slanoj komori temeljem nabavnog naloga 1000216115-010KOLEKTOR GROUP d.o.o.Paulo Ščulac2022
Laboratorijska ispitivanja vlačnih svojstava CFRP uzoraka – osnovni trošak ispitivanjaVG5 d.o.o.Paulina Krolo2022
Upravljanje rizicima od poplava mora, priprema podloga, uspostaa modela, definiranje planskih parametara Narudžbenica 120-052/21SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTETNino Krvavica2022
Motrenje širine pukotina na Slavoluku Sergejevica u Puli – Provedba motrenja i pisanje izvještajaARHEOLOŠKI MUZEJ ISTREPaulo Ščulac2022
Laboratorijska ispitivanja vlačnih svojstava CFRP uzorakaSUB VISION d.o.o.Paulina Krolo2022
Ispitivanje čvrstoće betona 1.7.2022. – 31.7.2022.NIKOLA DEPOPENatalija Bede Odorčić2022
Automatsko brojanje prometa u naselju Kukci na 4 lokacije sa obradom podataka Narudžbenica 22R0000441GRAD POREČSanja Šurdonja2022
Automatsko brojanje prometa na području Brnina – Grad KastavPRO VIA d.o.o.Aleksandra Deluka Tibljaš2022
Mjerenje defleksije DALLING WEIGHT uređajem na ŽC 5146,5452 i 5153ADL STRUKTURA d.o.o.Marijana Cuculić2022
Automatsko brojanje prometa u Zagrebakoj ulici na 4 lokacije sa obradom podatakaGRAD POREČAleksandra Deluka Tibljaš2022
Nalaz i mišljenje za trajanje građevinskih radova u vidu rekonstrukcije potrkovlj kuće investitoraOPĆINSKI SUD U RIJECIDiana Car Pušić2022
Izrada nalaza i mišljenja u pravnoj stvari tužitelja Euroherc osiguranje d.d. Zagreb protiv Croatia osiguranje d.d.TRGOVAČKI SUD U ZAGREBUŽeljko Arbanas2022
Rješenje Trgovačkog suda u Pazinu br. 6 P-504/2019-50 za izradu nalaza i mišljenjaTRGOVAČKI SUD U PAZINUIvan Marović2022
Ispitivanje tlačne čvrstoće i gustoće uzoraka betona oblika kocke prema normi HR EN 12390-3:2019MOSAIC SERVICES d.o.o.Natalija Bede Odorčić2022
Glavni pregled kolnika u 2021. godini na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, Dionica Kutina – LipovacHRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.Marijana Cuculić2022
INO-08 projekt panelni konstrukcijski sustav pasivne gradnje K.K.03.2.2.06.0099TEHNOPLAST PROFILI d.o.o.Paulina Krolo2022
Usluga stručnog nadzora i konzultacija za demontažu dijela čelične konstrukcije skladišta 14 u Luci Rijeka GRAD DARUVAR Mladen Bulić 2021
Izrada prometno-građevinske studije šire zone Slatina LIBURNIA RIVIERA HOTELI Aleksandra Deluka-Tibljaš 2021
Laboratorijska ispitivanja vlačnih svojstava FRP uzoraka GRAĐEVINSKI FAKULTET ZAGREB Paulina Krolo 2021
Usluga nadzora radova na sanaciji krovišta palače Marochini u Bakru (Donja Zagrada 212)VIŠESTAMBENA ZGRADA Dragan Ribarić 2021
Elaborat o ispitivanju toplinskog otpora betonaSVEUČILIŠTE U SPLITU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Ivica Kožar 2021
Praćenje izdašnosti izvorišta Malo Vrelo – Lička Jesenica VODOVOD I KANALIZACIJA Josip Rubinić 2021
Izrada laserskog 3D snimka kaptaže Tunel UčkaVECTRINO d.o.o. Igor Ružić 2021
Monitoring mikroklimatskih uvjeta za potrebe programa Pula, bazilika sv. Marije Formoze HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD Paulo Šćulac 2021
“Donji tok rijeke Mirne” obrana od poplavaHRVATSKE VODE Josip Rubinić 2021
“Bujica Podberam” obrana od poplavaHRVATSKE VODE Josip Rubinić 2021
Izrada projekta poduporne konstrukcije završnog vijenca starog zida zgrade Gradske knjižnice Rijeka u izgradnji VG5 d.o.o. Dragan Ribarić 2021
Izrada modela valobranskih elemenata GRAĐEVINSKI FAKULTE ZAGREB Igor Ružić 2021
Izrada analize mogućnosti korištenja dijela površine područja napuštene šljunčare Kikovica, II fazaJAVAN USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Igor Ružić 2021
Glavni pregled kolnika na autocestama u nadležnosti ARZ d.d., A6 Rijeka-Zagreb i A7 Rupa-Križišće HRVATSKE AUTOCESTE Marijana Cuculić 2021
Pregled, ocjena stanja i izrada elaborata sanacije bedema koji se nalazi na čestici Vodovoda u okolišu vodospreme Grobnik KD VODOVOD I KANALIZACIJA Dragan Ribarić 2021
Analiza stanja filtracijskog materijala ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Vedran Jagodnik 2021
Granulometrijska analiza materijala u dvoslojnim brzim filtrima ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Vedran Jagodnik 2021
Mjerenje nultog pomaka nakon ugradnje inklinometarskih cijevi MONTERRA d.o.o. Vedran Jagodnik 2021
Alat za mapiranje energetskih potreba s fokusom na MSP-ove SAFETY d.o.o. Ivan Marović 2021
Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvička jezera JAVNA USTANOVA PLITVIČKA JEZERA Josip Rubinić 2021
Ispitivanje sidrenih ankera u laboratoriju za konstrukcije INŽENJERSKI BIRO Mladen Bulić 2021
Analize ugroženosti od obalnog plavljenja ranjivih naselja Primorsko-goranske županijeJAVAN USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Igor Ružić 2021
Izrada geotehničkog elaborata pećine Bašarinka ISTARSKA ŽUPANIJA Željko Arbanas 2021
Provedba recenzije detaljne projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja Petrovija ISTARSKA ŽUPANIJA Vanja Travaš 2021
Suradnik izrade Idejnog projekta stambene građevine LAPIŠ ING d.o.o. Ivana Sušanj 2021
Studija upravljanja rizicima od poplave mora (VEPAR) – Implementacija modela prodora slane vode GRAĐEVINSKI FAKUTLET ZAGREB Nino Krvavica 2021
Izrada analize ranjivosti obalne infrastrukture na klimatske promjene te definiranje i izvođenje podataka za analizu ranjivosti projekt Adriadapt ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Igor Ružić 2021
Ispitivanje uzoraka u cikličnoj slanoj komoriKOLEKTOR GROUP d.o.o. Paulo Šćulac 2021
Istraživanja za utvrđivanje “zatečenog” stanja podzemnih voda i površinskih voda za potrebe izrade glavnih projekata SN Vransko polje – I. faza – Podsustav Malo Blato i Podsustav Gorčine ZADARSKA ŽUPANIJA Josip Rubinić 2021
Ugovor o vršenju kontole kvalitete za betonske i zemljane radove na Projetku “DC 403 od čvora Škurinje do luke Rijeka KOLEKTOR CESTOVNO PODJETEJ Natalija Bede 2021
Pregled i mišljenje o sigurnosti zgrade u Bakru VOJ 320 GRAD BAKAR Dragan Ribarić 2021
Usluga konzultacija za popunjavanje obrasca za komentiranje nacrta europskih normi PLANT 7582 YTONG Davor Grandić 2021
Izrada vodoopskrbnog plana Ličko-senjske županije i elaborata varijantnih rješenja zahvata vode iz rijeke Gacke GRAD OTOČAC Josip Rubinić 2021
Dinamička ispitivanja fizikalnih modela konstrukcije na potresnim platformama GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEKNina Čeh 2021
Usluga motrenja širine pukotina na Slavoluku Sergijevaca u Puli – Izrada programa motrenjaARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE Paulo Šćulac 2021
Elaborat konstruktivne zaštite oslikanog stropa ispod tavana zgrade na adresi Donja Zagrada 212 (palača Marochini) u Bakru GRAD BAKAR Dragan Ribarić 2021
Projekt sanacije krovišta i zaštite oslikanog stropa zgrade u ulici Donja Zagrada 212 (palača Marochini) VIŠESTAMBENA ZGRADA PALAČA MAROCHINI Dragan Ribarić 2021
Provedba motrenja i pisanje izvještaja MAISTRA d.d. Davor Grandić2021
Tehničko rješenje prometa za zonu Luke posebne namjene – Luka nautičkog turizma – Porto BarošGITONE KVARNER d.o.o.Aleksandra Deluka-Tibljaš 2021
Usluge vršenja kontrole kvalitete – produljenje južnog veza kontejnerskog terminala Brajdica 1 u Luci RijekaNUOVA CO.ED. MAR Natalija Bede 2021
Definiranje biološko-ekološki prihvatljivih protoka Gacke i Like – hidrološke i hidrogeološke podloge HRVATSKE VODEJosip Rubinić2021
Izrada projekta konstrukcije za stabilizaciju zidova T-zgrade kompleksa Benčić u Rijeci u fazi usklađenja međukatnih konstrukcijaGRAD RIJEKADragan Ribarić2020
Izrada projekta uklanjanja građevine (blok 02, zgrada 04) – sastavni dio izgradnje nautičko turističkog kompleksa Sv. Katarina – MonumentiKERMAS ISTRA d.o.o., PulaMladen Bulić, Paulina Krolo2020
Izrada elaborata – analize prometnih rješenja za raskrižje “Bolnica” u PorečuGRAD POREČMarijana Cuculić2020
Kontrola glavnog projekta “Izgradnja nasipa kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice”HRVATSKE VODEVanja Travaš2020
Projekt potpornog zida Stara Baška, Pod PerovicuOPĆINA PUNATŽeljko Arbanas2020
Numerički model valovanja za gat za nautička plovila u luci otvorenoj za javni promet (LOJP) PunatABRIVA d.o.o., RijekaIgor Ružić2020
Izrada numeričkog modela valovanja za projektiranje luke nautičkog turizma (marine) u mjestu Polače na MljetuSTABILNOST d.o.o., RijekaIgor Ružić2020
Studija – numerički model deformacije valova u luci SavudrijaLUČKA UPRAVA UMAGIgor Ružić2020
Recenzija projekta – Akumulacija/retencija Lapovac I (novelacija projekta)HRVATSKE VODEVanja Travaš2020
Hidrološka i klimatološka istraživanja u Parku prirode Vransko jezeroJAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO, Biograd na moruJosip Rubinić2020
Recenzija detaljne projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja PetrovijaISTARSKA ŽUPANIJAVanja Travaš2020
Aktivna revizija projektne dokumentacije navodnjavanja polja na otoku Korčuli (SN Malo Blato-Lumbarda, SN Čarsko polje, SN Smokvičko polje, SN Vrbovica- Kruševo, SN BradatDUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJAVanja Travaš2020
Izrada studije lančanice kod Skradina TRANSADRIA d.o.o., RijekaIvica Kožar2020
Izrada mišljenja o stabilnosti i sigurnosti fasade OŠ CentarGRAD RIJEKADragan Ribarić2020
Izrada studije “Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora”JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, RijekaIgor Ružić2020
Izrada mišljenja o stabilnosti i sigurnosti elemenata konstrukcije  stropa iznad pozornice HNK “Ivana pl. Zajca ” u RijeciGRAD RIJEKADragan Ribarić2020
Definiranje biološko-ekološki prihvatljivih protoka Gacke i Like – hidrološke i hidrogeološke podlogeHRVATSKE VODEJosip Rubinić2020
Dopuna elaborata numeričkog modela protjecanja kroz pregradni prosjek i stanje vodostaja r. Neretve u okviru I etape SN Donja Neretva – Podsustav OpuzenHRVATSKE VODEVanja Travaš2020
Mišljenje o stanju konstrukcije objekta ex. “Dezinsekcija”  na Riječkom lukobranuLUČKA UPRAVA RIJEKADragan Ribarić2020
Istraživanje dinamike protjecanja voda u slivu Pazinčice i s njime povezanim vodnim resursima krškog vodonosnika središnje Istre te mogućih promjena, utjecaja i rješenja opskrbe vodom, zaštite od poplava i zaštite akvatičkih ekosustavaHRVATSKE VODEJosip Rubinić2020
Analiza vodnog potencijala i dinamike izmjena voda izvorišta vodoopskrbe na Učki HRVATSKE VODEJosip Rubinić2020
Dokaz nosivosti tipskih potpornih zidova od betonskih blokova tipa GOLDFRENGOLDFREN d.o.o., PazinDragan Ribarić2020
Definiranje biološko-ekološki prihvatljivih protoka Gacke i Like – hidrološke i hidrogeološke podlogeHRVATSKE VODEJosip Rubinić2020
Mjerenje izdašnosti izvorišta Modro okoHRVATSKE VODEJosip Rubinić2020
Izrada analize mogućnosti korištenja dijela površine područja napuštene šljunčare KikovicaJAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, RijekaIgor Ružić2020
Tehnička pomoć pri donošenju Odluke o odvodnji Općine StupnikOPĆINA STUPNIKNino Krvavica2020
Ugovor za provedbu dijela Usluga Nadzora nad radovima obnove i rekonstrukcije Gornjeg mosta u NinuGEOKOM-ZAGREB d.o.o., ZagrebDavor Grandić2020
Ugovor za provedbu dijela Usluga Nadzora nad radovima obnove i rekonstrukcije Donjeg mosta u NinuGEOKOM-ZAGREB d.o.o., ZagrebDavor Grandić2020
Anker šine u kompozitnim betonskim konstrukcijama – eksperimentalno i numeričko istraživanjeINŽENJER BIRO OŽBOLT-MAYER d.o.o., OpatijaJoško Ožbolt2020
Statička ispitivanja aluminijskih ekstrudiranih profilaRI ISA d.o.o., RijekaPaulina Krolo2020
Provedba laboratorijskih ispitivanja uzoraka okvira staklo-drvo u temperaturnoj komoriGRAĐEVINSKI FAKULTET ZAGREBPaulina Krolo2020
Ispitivanje aluminijskih ekstrudiraih profila na zamorRI ISA d.o.o., RijekaPaulina Krolo2020
Laboratorijsko ispitivanje uzoraka polimerne pjene opterećivanjem na posmik i tlak uz praćenje pomaka s ARAMIS sustavom za optičko mjerenjeTEHNIČKI FAKULTET RIJEKAPaulina Krolo2020
Ispitivanje sidrenih ankeraINŽENJER BIRO OŽBOLT-MAYER d.o.o., OpatijaJoško Ožbolt2020
Mjerenje horizontalnih pomaka inklinometara – klizište Čokovo sa izvještajem mjerenjaGEOTECH d.o.o., RijekaVedran Jagodnik2020
Laserski 3D snimak objekta površine 300 m2 i pripadajućeg okoliša u ukupnoj površini 1100 m2 na lokaciji mali BrijunVECTRINO d.o.o., RijekaIgor Ružić2020
Glavni pregled kolnika na autocesti A6 GRUPA II: Glavni pregled kolnika na dionicama autoceste u nadležnosti ARZ d.d.HRVATSKE AUTOCESTEMarijana Cuculić2020
Glavni pregled kolnika na AC, Grupa I: Glavni pregled kolnika na autocesti A3 Bregana- Zagreb-Lipovac.HRVATSKE AUTOCESTEMarijana Cuculić2020
Glavni pregled kolnika na AC, Grupa II: Glavni pregled kolnika na autocesti A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj, A10 Ploče-granica BIH i A11 Zagreb-SisakHRVATSKE AUTOCESTEMarijana Cuculić2020
Prikupljanje podataka pomoću mjerenja makroteksture i prikupljanje podataka pomoću mjerenja hvatljivostiSIGNALINEA d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2020
Glavni pregled kolnika na autocesti, GRUPA I Glavni pregled kolnika,  AUTOCESTA A1 (Zagreb-Split-Dubrovnik) HRVATSKE AUTOCESTEMarijana Cuculić2020
Glavni pregled kolnika na autocesti, GRUPA II Glavni pregled kolnika,  AUTOCESTA A1 (Zagreb-Split-Dubrovnik)HRVATSKE AUTOCESTEMarijana Cuculić2020
Glavni pregled kolnika na autocesti, GRUPA III Glavni pregled kolnika,  AUTOCESTA A1 (Zagreb-Split-Dubrovnik)HRVATSKE AUTOCESTEMarijana Cuculić2020
Glavni pregled kolnika na autocesti, GRUPA IV Glavni pregled kolnika,  AUTOCESTA A1 (Zagreb-Split-Dubrovnik)HRVATSKE AUTOCESTEMarijana Cuculić2020
Automatsko mjerenje brzine na području Grada Kastva prema definiranim lokacijamaPRO VITA d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2020
Revizija izvedbenog građevinskog projekta – projekta konstrukcije VIŠESTAMBENA ZGRADA, ROVINJ glede mehaničke otpornosti i stabilnostiSTUDIO TRI d.o.o., RovinjMehmed Čaušević2020
Revizija glavnog  građevinskog projekta – projekta konstrukcije ZABAVNI PARK S VODENIM SADRŽAJIMA: REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE A – VIŠENAMJENSKE POSLOVNE GRAĐEVINE POREČ glede mehaničke otpornosti i stabilnosti.ASKET d.o.o., PorečMehmed Čaušević2020
Revizija izvedbenog građevinskog projekta – Projekta konstrukcije (dio betonske i zidane Konstrukcije) – objekt obnova brownfield Lokacije EC Stara mehanikaGRAD PULAMehmed Čaušević2020
Revizija glavnog projekta mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije “Rasvjeta sjevernog parkirališta Zračne luke Pula”ZRAČNA LUKA PULAMehmed Čaušević2020
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA U PULISALVADOR BLOK d.o.o., PulaMehmed Čaušević2020
Revizija projektne dokumentacije za Uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić – zaštitna konstrukcija “Potoka Brajda”GRAD RIJEKAMehmed Čaušević2020
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja višestambene građevine PulaALTER EGO STUDIO d.o.o., PulaMehmed Čaušević2020
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA U PULI k.č. 638/3 i dio 638/1, obje k.o. PulaIVICA SALVADORMehmed Čaušević2020
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije zgrade stambene namjene k.č. 1038/6 k.o. PulaJASENKA KAPURALINMehmed Čaušević2020
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA I BAZEN PULA, gradska četvrt MONTE GHIRO, k.č. 1621/15 k.o. Pula MILAN BOŠKOVIĆMehmed Čaušević2020
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije UGRAĐENA OBITELJSKA KUĆA  k.č. zgr. 265  k.o. VodnjanINTERNICOLA RAPHAELMehmed Čaušević2020
Revizija glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije Zamjena rasvjete borilišta Amfiteatra u Puli k.č. 1800 k.o. Pula EL ROY d.o.o., PulaMehmed Čaušević2020
Mjerenje horizontalnih pomaka inklinometara na građevini klizište Vela Voda na ŽC 5032GEOTECH d.o.o., RijekaVedran Jagodnik2019
Izrada elektronskog sklopa za dinamičkim upravljanjem rada pumpiKLUB LJUBITELJA BUKE, RijekaVanja Travaš2019
Laboratorijski radovi na građevini Plato uz proizvodni pogon Kamen d.o.o. PazinGEOTECH d.o.o., RijekaVedran Jagodnik2019
Ispitivanje posmične čvrstoće u uređaju za izravno smicanje u nesaturiranim uvjetima – Određivanje karakteristika krivulje sadržaja vode u tluSVEUĆILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITUVedran Jagodnik2019
Mišljenje o mogućnosti ugradnje oka liftaSTAMBENA ZGRADA UDATNOG, RijekaDragan Ribarić2019
Izrada projekte dokumentacije za postavljanje panela za povremene izložbe unutar KampusaSVEUČILIŠTE U RIJECIMarko Franković2019
Usluga pripreme uzoraka i ispitivanje tlačne čvrstoće valjaka od injekcijske smjese i valjaka od mlaznog betonaMONTERRA d.o.o., RijekaSilvija Mrakovčić2019
Hidrološki radovi na Vranskom jezeru i utjecajnom prostoru Parka prirode Vransko jezero tijekom 2018 godineJAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO, Biograd na moruJosip Rubinić2019
Izrada glavnog projekta montaže čelične tribine na košarkaškom igralištu ZametGRAD RIJEKAMladen Bulić2019
Analiza količine materijala u sporim filterima – izrada izvještajaISTARSKI VODOVOD d.o.o., BuzetVedran Jagodnik2019
Prikupljanje podataka pomoću mjerenja makroteksture – prikupljanje podataka pomoću mjerenja hranjivostiSIGNALINEA d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2019
Model lopatice turbine putem 3D printeraDARIO ILJKIĆ, KastavVanja Travaš2019
Automatsko brojenje prometa 4 prosjeka na cestama raskrižja u centru ViškovaRIJEKAPROJEKT d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2019
Izrada projektne dokumentacije za rotor Finida 2GRAD POREČMarijana Cuculić2019
Usluge ispitivanja – ZIP.LINE OMIŠMALIK d.o.o., OmišIvica Kožar2019
Elaborat o postojećem stanju stropnih konstrukcija s načelnim prijedlogom popravaka ili rekonstrukcijeFAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OpatijaDavor Grandić2019
Izrada projekta sanacije potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad grada OmišaSWIETELSKY B.m.b.H, ZagrebŽeljko Arbanas2019
Izvođenje dodatnih istražnih radova i izrada projekta sanacije klizišta Špićunak na DC3HRVATSKE CESTE d.o.o., ZagrebŽeljko Arbanas2019
Mjerenje horizontalnih pomaka inklinometrima na klizištu ŽC 5213 lokalitet BakarGEOTECH d.o.o., RijekaVedran Jagodnik2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije više stambene građevine k.č.924,k.o. PulaSTANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., PulaMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije više stambene građevine B k.č.1903/19,k.o. PulaSTANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., PulaMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije više stambene građevine A k.č.1903/12,k.o. PulaSTANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., PulaMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije (utjecaji na susjedne građevine) stambena građevina u Puli k.č.zgr.2056/2 i k.č. 1301/3 k.o. PulaSERVET SADIKU WIDNAU, PulaMehmed Čaušević2019
Revizija Izvedbenog građevinskog projekta konstrukcije Palača Moretti Centar starih zanata – BuzetGRAD BUZETMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije (izmjena i dopuna) polu ugrađena gospodarska zgrada k.č.523/2 NovigradSOLIDUM d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije (utjecaji na susjedne građevine) kuća za odmor zamjenska izgradnja k.č.3674 k.o. UmagMESSNER JOZE, SalzburgMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije(utjecaji na susjedne građevine) stambena građevina u Puli k.č. 1847/6 k.o. PulaSINIŠA TERLEVIĆ, PulaMehmed Čaušević2019
Revizija građevinskog projekta kompleksa poslovnih građevina – građevina A Poreč k.č.4200/1 k.o. PorečARHITEP 21 d.o.o., PorečMehmed Čaušević2019
Revizija izvedbenog građevinskog projekta konstrukcije – izgradnja zamjenske građevine javne i društvene namjene k.č.1309/9 k.o. UmagGRAD UMAGMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije izmjene i dopune poslovnih građevina – građevina A Poreč k.č.4200/1 k.o. PorečARHETIP 21 .d.o.o., PorečMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta Izgradnja samostojeće poslovne građevine k.č. 146/67 k.o. SavudrijaALBERI – obrt za ugostiteljstvo, UmagMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta III faza – Dogradnja dijela putničke zgrade za opremu putnika – kontrola projekta konstrukcije mehaničke otpornosti i stabilnostiZRAČNA LUKA PULA d.o.o., LižnjanMehmed Čaušević2019
Revizija izvedbenog građevinskog projekta – rekonstrukcija hotela Carolina Rab k.č. 1743/14 k.o. KamporIMPERIAL d.d., RabMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije stambena građevina B  k.č. 923/67 MedulinZOVKO GRADNJA d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije za Legendkuću građevina A radi ishođenja građ. dozvoleOPĆINA PIĆANMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije za Legendkuću građevina B radi ishođenja građ. dozvoleOPĆINA PIĆANMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta rekonstrukcije zgrade javne namjene KAŠĆA k.č. 105/1 k.o. GračišćeOPĆINA GRAČIŠĆEMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije(utjecaji na susjedne građevine) stambena građevina u Ližnjanu k.č. 126 k.o. LižnjanBARBARA BEATA TOLKACZ- KWIATKOWSKA STEFANOVOMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije više stambene građevine   k.č. 6193/6 k.o. PulaLOTUS STELLA d.o.o., PulaMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije gospodarsko-ugostiteljsko-turistička stambena građevina k.č. 817/30 817/31 817/3 817/2 k.o. PerojDRAGOJLOVIĆ MIĆO, VodnjanMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta rekonstrukcije ugrađene stambene zgrade u Cresu na novoj k.č. 1885 k.o. CresBARBARA MULLER JAKIĆ BAD SODEN, CresMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije Trgovačkog centra Supernova PožegaOBERRSSL &KANTZ ZT GMBH, PulaMehmed Čaušević2019
Revizija Izvedbenog građevinskog projekta Kupovni centar Sisak III k.č. 513/6 k.o. Sisak StariOBERRSSL &KANTZ ZT GMBH, PulaMehmed Čaušević2019
Revizija Izvedbenog građevinskog projekta konstrukcije rekonstrukcija Zabavnog parka s vodenim sadržajem k.č. 5509/1 k.o. PorečASKET d.o.o., PorečMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije Stambena građevina C dijelovi k.č. 1867/4 k.o. PulaSTANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., PulaMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije Stambena građevina D dijelovi k.č.  1868/1 i 1869/1 k.o. PulaSTANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., PulaMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije više stambene građevine s 8 stambenih jedinica – zgrada A dio k.č. 2802 k.o. NovigradSOLIDUM d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije više stambene građevine s 8 stambenih jedinica – zgrada B dio k.č. 2802 k.o. NovigradSOLIDUM d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije više stambene građevine s 8 stambenih jedinica – zgrada C dio k.č. 2802 k.o. NovigradSOLIDUM d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2019
Revizija Glavnog građevinskog projekta konstrukcije (utjecaji na susjednu građevinu) dogradnja zgrade škole – vrtića, katnost Po+P+1 k.č.6803 k.o. BaleLEMEX d.o.o., UmagMehmed Čaušević2019
Stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije balkona zgrade HNK „Ivana pl. Zajca“ u RijeciGRAD RIJEKADragan Ribarić2019
Usluga nadzora nad radovima obnove i rekonstrukcije Donjeg mosta u NinuGEOKON-ZAGREB d.d., ZagrebDavor Grandić2019
Usluga nadzora nad radovima obnove i rekonstrukcije Gornjeg mosta u NinuGEOKON-ZAGREB d.d., ZagrebDavor Grandić2019
Laboratorijsko ispitivanje uzoraka nusprodukta kamenoloma, Kamen PazinGEOTECH d.o.o., RijekaVedran Jagodnik2019
Pregled kolnika autocesteHRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., ZagrebMarijana Cuculić2019
Građevinski projekt povrata konstrukcije kapele Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije u sklopu bivšeg Augustinskog samostana sv. Jeronima u Rijeci u prvobitno stanjeDOMINIKANSKI SAMOSTAN, RijekaDragan Ribarić2019
Praćenje temperature i vlage u crkvi sv. Vincenta u SvetvinčentuHRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD, ZagrebDavor Grandić2019
Monitoring i analiza dinamike erozije sidrene barijere na Milinom jezeruJAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, Plitvička jezeraIgor Ružić2019
Brojanje prometaRIJEKAPROJEKT d.o.o., RijekaSanja Šurdonja2019
Lansirna rampa TorpedoLUČKA UPRAVA RIJEKADragan Ribarić2019
Kontrola glavnog projekta „Izgradnja nasipa Kupe“HRVATSKE VODE, ZagrebVanja Travaš2019
Projekt sanacije stijenskog pokosa ispod Gradskog groblja u BuzetuPARK d.o.o., BuzetŽeljko Arbanas2019
Mišljenje statičaraSVEUČILIŠTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET U RIJECIDragan Ribarić2019
Tehnički parametri na A4SIGNALINEA d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2019
Izrada projektne dokumentacije za izvedbu obnove i rekonstrukcije GORNJEG MOSTA u NINUGEOKON-ZAGREB d.d., ZagrebDavor Grandić2018
Izrada projektne dokumentacije za izvedbu obnove i rekonstrukcije DONJEG MOSTA u NINUGEOKON-ZAGREB d.d., ZagrebDavor Grandić2018
Elaborat hidrodinamičke valne analize za rekonstrukciju i proširenje plaže KOSTANJFIDON d.o.o., ZagrebNino Krvavica2018
Izrada IZVEDBENOG PROJEKTA SANACIJE POSTOJEĆE ZAŠTITE POKOSA – LIDLLIDL HRVATSKA d.o.o., Velika GoricaŽeljko Arbanas2018
Izvedbeni projekt rekonstrukcije čelične konstrukcije ronilačkog tornjaKERMAS ISTRA d.o.o., PulaMladen Bulić2018
Izrada projekta statike građevinskog objekta potkrovlje KrešimorovaSVEUČILIŠTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET U RIJECIDragan Ribarić2018
Izrada projektne dokumentacije za rotor FINIDAGRAD POREČMarijana Cuculić2018
Izrada projektne dokumentacije za granični prijelaz Gornji BrgatIPZ-NISKOGRADNJA d.o.o., ZagrebŽeljko Arbanas2018
Novelacija projekata sanacije klizišta na prilaznoj cesti brane ValićiHEP PROIZVODNJA d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2018
Glavni građevinski projekt konstrukcije i proširenja plaže KostanjARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI ATELJE d.o.o., RijekaNino Krvavica2018
Izvedbeni projekt sanacije osiguranje stijenke pokosa na dijelu ŽC6034ŽUC ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, ŠibenikŽeljko Arbanas2018
Laboratorijsko ispitivanje uzoraka tlaŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA, Mali LošinjVedran Jagodnik2018
Automatsko mjerenje brzine -MalinskaPRO VIA d.o.o., KastavAleksandra Deluka-Tibljaš2018
MjerenjeSIGNALINEA d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2018
Laboratorijska ispitivanja u eksperimentalnom bazenuDEZINSEKCIJA d.o.o., RijekaVanja Travaš2018
Ispitivanje pomoću univerzalnog tlačno-vlačnog stroja u temperaturnoj komoriRI ISA d.o.o., RijekaPaulina Krolo2018
Ispitivanje TLAČNE ČVRSTOĆE UZORAKA OD INJEKCIJE SMJESE I MLAZNOG BETONAMONTERRA d.o.o., RijekaSilvija Mrakovčić2018
Granulometrijska analiza materijala u bazenima brzog filteraISTARSKI VODOVOD d.o.o., BuzetVedran Jagodnik2018
Analiza količine materijalaISTARSKI VODOVOD d.o.o., BuzetVedran Jagodnik2018
Međulaboratorijsko ispitivanjeLABOS d.o.o., VaraždinMarijana Cuculić2018
Međulaboratorijsko ispitivanjeCSS d.o.o., ZagrebMarijana Cuculić2018
Međulaboratorijsko ispitivanjeRAMTECH d.o.o., SesveteMarijana Cuculić2018
Međulaboratorijsko ispitivanjeGEOEXPRERT-GEOMEHANIKA d.o.o., ZagrebMarijana Cuculić2018
Međulaboratorijsko ispitivanjeGRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o., ZagrebMarijana Cuculić2018
Međulaboratorijsko ispitivanjeABGTEST d.o.o., OsijekMarijana Cuculić2018
Međulaboratorijsko ispitivanjeJURIČIĆ INVEST d.o.o., ZagrebMarijana Cuculić2018
Međulaboratorijsko ispitivanjeINSTITUT IGH d.d., ZagrebMarijana Cuculić2018
Međulaboratorijsko ispitivanjeANTE INŽENJERSTVO d.o.o., ZmijavciMarijana Cuculić2018
Međulaboratorijsko ispitivanjeTPA za održavanje kvalitete i inovacija d.o.o., ZagrebMarijana Cuculić2018
Usluga snimanja mikrotekstureSIGNALINEA d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2018
Motrenje širine pukotina na krstionici Eufrazijeva bazilika PorečHRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD, ZagrebDavor Grandić2018
Priprema uzoraka i ispitivanje tlačne čvrstoćeMONTERRA d.o.o., RijekaSilvija Mrakovčić2018
PROTOTYPE OF THE BUOYANY DEVICETONI PERKOVIC KUZMA TOOLSNino Krvavica2018
Izrada fizikalnog modela maskeSVEUČILIŠTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET U RIJECIVanja Travaš2018
Automatsko mjerenje brzine cesta D8RIJEKAPROJEKT d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2018
Izrada prototipa modelaSVEUČILIŠTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET U RIJECIVanja Travaš2018
Vještačenje SL-906715-14UPRAVNI SUD U RIJECIAleksandra Deluka-Tibljaš2018
Mišljenje o uzorcima nastanka oštećenja bazena u stambenoj kućiINGRID ĆEHIĆ, KastavDragan Ribarić2018
Mišljenje o uzorcima nastanka pukotina stambena zgrada BrcaNOVOTEHNA d.d., RijekaDragan Ribarić2018
Edukacija u okviru projekta JAČANJE KAPACITETA ZA KORIŠTENJE ESI FONDOVAPRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, RijekaDiana Car-Pušić2018
Sudjelovanje na tehničkom pregledu dogradnje pristana na otoku SuskuŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA, Mali LošinjDragan Ribarić2018
Edukacija u okviru projekta JAČANJE KAPACITETA ZA UGOVARNJE PO FIDICUPRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, RijekaBarbara Karleuša2018
Izrada numeričkog modela valovanjaSTABILNOST d.o.o., RijekaIgor Ružić2018
Praćenje nivo podzemne vode za potrebe granje TGA PUL VELE CRIKVEGEOEXPERT – GTB d.o.o., ZagrebIgor Ružić2018
Glavni pregled kolnika na autocesti GRUPA III ZAGREB-SPLIT DUBROVIKHRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., ZagrebMarijana Cuculić2018
Glavni pregled kolnika na autocesti GRUPA IV GLAVNI PREGELD KOLNIKA NA DIONICAMA AUTOCESTE  U NADLEŽNOSTI  ARZHRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., ZagrebMarijana Cuculić2018
Vještačenje stambeni objekt ZadarTRGOVAČKI SUD U ZADRUMladen Bulić2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije POSLOVNO STAMBENI KOPLEKS GERETABAU I DJEČJE IGRALIŠTEELCON GERAETEBAU d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – PROJEKTA KONSTRUKCIJE STAMBENA GRAĐEVBINAADRIA GROUP d.o.o., ZagrebMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA U PULISTANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., PulaMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije TRGOVAČKI CENTAR SUPERNOVA POŽEGAOBERRESSL & KANTZ, PulaMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA ROVINJBOŽAC IVAN, RovinjMehmed Čaušević2018
Kontrola Glavnog geotehničkih projekata trase i temeljenja objekataHRVATSKE CESTE d.o.o., ZagrebŽeljko Arbanas2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – AGROTURISTIČKI OBJEKTFRANCO CATTUNAR, BrtoniglaMehmed Čaušević2018
Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA PULASTANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., PulaMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije VIŠESTANBENA GRAĐEVINASTANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., PulaMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije REKLAMNI PANOASKET d.o.o., PorečMehmed Čaušević2018
Kontrola projekta potpornih zidova o stabilnosti kosina dio projekta pristupna prometnicaGRAD PULAŽeljko Arbanas2018
Kontrola tehničke dokumentacije za građevinu nogometni stadion Aldo Drosina PulaPULA SPORT d.o.o., PulaŽeljko Arbanas2018
Revizija izvedbenog projekta građevinske jame poslovne zgrade u RijeciRI-PETROL d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije polugrađena višestambena građevina SGROTA GRADNJA d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije polugrađena višestambena građevina BGROTA GRADNJA d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2018
Kontrola projekta temeljenje montažne armiranobetonske hale u CementariKONSTRUKTORBIRO d.o.o., PulaŽeljko Arbanas2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – PROJEKTA KONSTRUKCIJE VINARSKI POGON S SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMAOBRT ZA VINARSTVO I RASADNIČARSTVO ŠIPUN, VrbnikMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA ROVINJEDITA ETEMI, RovinjMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije IZGRADNJA ZAMJENSKE GRAĐEVINE, JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENEGRAD UMAGMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog projekta  -PROJEKTA KONSTRUKCIJE POSLOVNO STAMBENA ZGRADANOVI TORAČ, Rovinjsko seloMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog projekta  -PROJEKTA KONSTRUKCIJE IZMJENA I DOPUNA GRADSKI BAZEN PULAPULA SPORT d.o.o., PulaMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog projekta  -PROJEKTA KONSTRUKCIJE REKONSTRUKCIJA HOTELA CAROLINAIMPERIAL d.d., RabMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog projekta  -PROJEKTA KONSTRUKCIJE REKONSTRUKCIJA TURISTIKI APARTMANIKARL JOHANN BARTHL, MedulinMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog projekta  -PROJEKTA KONSTRUKCIJE STANBENA GRAĐEVINA ROVINJGRATIS d.o.o., TinjanMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije Dogradnja stambeno-poslovne zgrade UmagLEMEX d.o.o., UmagMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije TRGOVAČKI CENTAR SUPERNOVA SISAKOBERRESSL & KANTZ, PulaMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije VIŠESTAMBENA ZGRADA ROVINJSTUDIO TRI d.o.o., PorečMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije UTJECAJI NA SUSJEDNU GRAĐEVINUBENY INVEST d.o.o., RovinjMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije REKONSTRUKCIJA ZABAVNOG PARKAASKET d.o.o., PorečMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije UGOSTITELJSKO TURISTIČKA GRAĐEVINAJ.M. d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije STAMBENE GRAĐEVINE U UMAGU RADNIČKA 9GRAD UMAGMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJEARHETIP 21 d.o.o., PorečMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije nogometni centar u FažaniOPĆINA FAŽANAMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije VIŠESTAMBENA GRAĐEVINA S OSAM STANOVA U NOVIGRADUNOVIGRD RESIDENCE d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije  STAMBENA – POSLOVNA GRAĐEVINA FAŽANAARHIMED d.o.o., PulaMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekt konstrukcije Palače MorettiGRAD BUZETMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekt konstrukcije DCZR NOVA ZGRADA PULADNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA, PulaMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije HOTEL THR ORCHID PLITVICEGRGIĆ d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2018
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije villa brunitzkyKONSTANT BIRO d.o.o., LjubljanaMehmed Čaušević2018
Elaborat Optimalizacija i dimenzioniranje podmorskog praga u uvali KostanjGRAD RIJEKANino Krvavica2018
Matematičko modeliranje prostornog pronos vlage unutar postojećih stambenih jedinicaAGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE, RijekaIvan Marović2018
Aktivna recenzija Predinvesticijske studije sustava navodnjavanja BuzeštineISTARSKA ŽUPANIJAVanja Travaš2018
Istraživanje dinamike protjecanja vode u slivu PazinčiceHRVATSKE VODE, ZagrebJosip Rubinić2018
Analiza stanja kolebanja vode u Bubić jamiHEP PROIZVODNJA, PlominJosip Rubinić2018
Optimalizacija monitoringa količina na izvoru ZvirHRVATSKE VODE, ZagrebJosip Rubinić2018
Analiza oborina na pilot područjima u Istri i Zagrebu RAINMANHRVATSKE VODE, ZagrebJosip Rubinić2018
Hidrološki radovi na Vranskom jezeru i utjecajnom prostoru Park prirode Vransko jezeroJAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO, Biograd na moruJosip Rubinić2018
Definiranje biološko prihvatljivih protoka Gacke I LikeHRVATSKE VODE, ZagrebJosip Rubinić2018
Mišljenje o stanju konstrukcije ulazne terase u HNK Zajc RijekaGRAD RIJEKADragan Ribarić2018
Ćepić polje -obrana od poplave revizije i hidrologijeHRVATSKE VODE, ZagrebJosip Rubinić2018
Stručna recenzija geotehnički elaboratKOMUNALAC d.o.o., DelniceŽeljko Arbanas2018
Geotehničko mišljenjeCESTE RIJEKA d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2018
Mjerenje inklinometrimaOCTOPUS RIJEKA d.o.o., RijekaVedran Jagodnik2018
Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvičkih jezeraJAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, Plitvička jezeraJosip Rubinić2017
Hidrološki radovi na Vranskom jezeru i utjecajnom prostoru Parka prirode Vransko jezeroJAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO, Biograd na moruJosip Rubinić2017
Izrada projekta mehaničke opornosti za potrebe montaže skulpture gradskog simbola dvoglavi oraoLJEVAONICA UMJETNINA AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI, ZagrebDragan Ribarić2017
Izrada projekta izvedbenog stanja GRAĐEVNA JAMA KBC RIJEKAMONTERRA d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2017
Izrada elaborata postojećeg stanja te idejnog, glavnog i izvedbenog projekta konstrukcije Kulturno-povijesnih objekata kompleksa Ergela LipikZDL arhitekti d.o.o., RijekaDavor Grandić2017
Hidrogeološki radovi u cilju utvrđivanja povišenog stanja fosfata na izvorima Fonte Gaia i KokotiGEOAQUA, ZagrebJosip Rubinić2017
Bušenje valjaka PLOVANIJA i ŠUMBERIHOLCIM d.o.o., KoromačnoSilvija Mrakovčić2017
Ispitivanje tlačne čvrstoće uzorakaMONTERRA d.o.o., RijekaSilvija Mrakovčić2017
3d skeniranje  poslovne zgrade na adresi Frane Kresnika 33GEODETSKI ZAVOD RIJEKAIgor Ružić2017
Ispitivanje tlačne čvrstoće uzoraka OD INJEKCIJE SMJESE I MLAZNOG BETONAMONTERRA d.o.o., RijekaSilvija Mrakovčić2017
Ispitivanje tlačne čvrstoćeHOLCIM d.o.o., KoromačnoSilvija Mrakovčić2017
Provedba automatskog brojenja Tribalj-CrikvenicaRIJEKAPROJEKT d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2017
Određivanje upijanja vode prema EN-14617E3 d.o.o., PorečSilvija Mrakovčić2017
Ispitivanje valjakaHOLCIM d.o.o., KoromačnoSilvija Mrakovčić2017
Laboratorijsko ispitivanje uzoraka tlaRIJEKAPROJEKT GEOTEHNIČKO ISTRAŽIVANJE d.o.o., RijekaVedran Jagodnik2017
Terensko snimanje unutarnjeg prostora TeatrinaMF ARHITEKTI d.o.o., RijekaVanja Travaš2017
Automatsko brojanje prometa TribaljRIJEKAPROJEKT d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2017
Tlačno ispitivanje kapitela stupa u palači MoiseINGRAD d.o.o., ZagrebŽeljko Smolčić2017
3D lasersko i fotogrametrijsko snimanje – Katedrala Sv. Jakov ŠibenikVECTRINO d.o.o., RijekaIvana Štimac Grandić2017
Provedba istraživanja i pisanje izvještaja “OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNO POVIJESNIH OBJEKATA KOMPLEKS ERGELA LIPIKZDL arhitekti d.o.o., RijekaDavor Grandić2017
Mjerenja i ocjena stanja kolnika na pravcu autoceste A4INSTITUT IGH d.d., ZagrebMarijana Cuculić2017
Ispitivanje čvrstoće prionjivosti završnog sloja žbuke palača MOISEINGRAD d.o.o., ZagrebNatalija Bede2017
Ispitivanje čvrstoće prionjivosti završnog sloja žbuke palača MOISEINGRAD d.o.o., ZagrebNatalija Bede2017
Ispitivanje sidrenih ankera u laboratoriju za konstrukcijeINŽENJER BIRO OŽBOLT-MAYER d.o.o., OpatijaNatalija Bede2017
Automatsko brojanje prometa Suha KatalenaRIJEKAPROJEKT d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2017
Određivanje ČVRSTOĆE PRI SAVIJANJU en14617-2E3 d.o.o., PorečSilvija Mrakovčić2017
STATIČKI IZRAČUN ZA SANACIJU KUĆE U LUKŠIĆUMF ARHITEKTI d.o.o., RijekaDavor Grandić2017
Monitoring morfoloških promjena toka KoraneJAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, Plitvička jezeraIgor Ružić2017
Jačanje kapaciteta stručnjaka za izradu klimatskih modela i scenarijaEPTISA ADRIA d.o.o., ZagrebJosip Rubinić2017
Vještačenje p-146/2014TRGOVAČKI SUD U RIJECIŽeljko Arbanas2017
Vještačenje  MIKIĆ-HADRIATRGOVAČKI SUD U RIJECIMarijana Cuculić2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije centar SUPERNOVAOBERRESSL&KANTZ, KlagenfurtMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije GARAŽA GOROVO  u OPATIJIGRAD OPATIJAMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta OSIGURANJA GRAĐEVNE JAME SUPERMARKET PLODINEGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2017
Revizija glavnog i izvedbenog građevinskog projekta sanacije – geotehnički dio OŠ KAŠTENJER PULAGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta OSIGURANJA GRAĐEVNE HOTEL SILVERGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – PROJEKTA KONSTRUKCIJE turističko smještajna građevinaSTANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., PulaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije centar SUPERNOVA dilatacija B,C i DOBERRESSL&KANTZ, KlagenfurtMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije VODOOPSKRBA I CRPNA STANICA VCS KOVAČEVORIJAKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije VODOOPSKRBA I CRPNA STANICA CS KamenjakRIJAKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Hoteli SilverSTRABAG d.o.o., ZagrebMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – rekonstrukcija postojeće stambene zgradeCECILIJA VALENTIĆ, PulaMehmed Čaušević2017
Kontrola geotehničkog projekta za čvor OrehovicaHRVATSKE CESTE d.o.o., ZagrebŽeljko Arbanas2017
Kontrola geotehničkih projekata za građevine RIJEKA -SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADVODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije DJEČJI VRTIĆ ŽMINJOPĆINA ŽMINJMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije VIŠESTAMBENA GRAĐEVINAJ.M. d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2017
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Javna društvena građevina Dječji vrtićOPĆINA MARČANAMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – PROJEKTA KONSTRUKCIJE STAMBENA GRAĐEVBINAISTARSKA ŽUPANIJAMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – rekonstrukcija  zgrade Osnovne škole MarčanaVENETO NEKRETNINE d.o.o., PulaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije AUTOCAMP PUNTA NOVANOVA CAMPING d.o.o., Povljana, otok PagMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog projekta  -IZMJENA I DOPUNA TRGOVAČKI CENTAR SUPERNOVASTABAG d.o.o., ZagrebMehmed Čaušević2017
Revizija Izvedbenog projekta osiguranja jame za KTU CENTAR OAPTIJAGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2017
Revizija glavnog projekta  osiguranja građevne jame za poslovnu građevinuGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2017
Revizija glavnog projekta  osiguranja građevne jame Hotel TherapiaGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2017
Revizija glavnog projekta  osiguranja građevne jame Trgovački centar SPAR u SelcuGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije stambena građevina  RovinjIMMOBILIEN INVEST d.o.o., RovinjMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije STAMBENA  GRAĐEVINA REKONSTRUKCIJAIAN WHITMORE LANE SCOTTSDALE, RovinjMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije STAMBENA  GRAĐEVINA REKONSTRUKCIJAIVICA SALVADOR, PulaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije STAMBENA  GRAĐEVINA u PuliSTANOINVEST HOLDING ADRIATIC d.o.o., PulaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije STAMBENA  GRAĐEVINAMARKAJ ZEF, RovinjMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije VIŠESTAMBENA  GRAĐEVINA “A”J.M. d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije VIŠESTAMBENA  GRAĐEVINA “B”J.M. d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2017
Revizija Izvedbenog projekta izmjena u dilataciji COBERRESSL&KANTZ, KlagenfurtMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINALAPILLUS d.o.o., RovinjMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije GRAĐEVINE  Predgotovljeni armirani betonski stupoviTBS d.o.o., JastrebarskoMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije GRAĐEVINE STAMBENA – REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA I NADOGRADNJA ROVINJLAMPO d.o.o., RovinjMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – dogradnja OŠ dr. Mate Demarina u MedulinuOPĆINA MEDULINMehmed Čaušević2017
Kontrola geotehničkog projekta za građevinu Izgradnja dnevnog spremnika tekućeg gorivaEKONERG d.o.o., ZagrebŽeljko Arbanas2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije SPECIJALIZIRANO SKLADIŠTE ZA SKLADIŠTENJE PLINABRATI RITOŠA d.o.o., PazinMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije HOTEL THE ORCHID PLITVICEHAPPY TOURS d.o.o., Sveta nedjeljaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA RADNI NAZIV ALOTUS STELLA d.o.o., PulaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA RADNI NAZIV BLOTUS STELLA d.o.o., PulaMehmed Čaušević2017
Kontrola geotehničkog projekta za građevinu četveroetažni hotelKONSTANT BIOR d.o.o., LjubljanaŽeljko Arbanas2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA RADNI NAZIV DLOTUS STELLA d.o.o., PulaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA RADNI NAZIV CLOTUS STELLA d.o.o., PulaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije VIŠESTAMBENA GRAĐEVINA S POSLOVNIM PROSTOROMNEVIO TONČIĆ, PulaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije HALA ARMIRAČKOG POGONAKONZOLA ARHITEKTURA j.d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije DOGRADNJA I NADOGRADNJA POSTOJEĆE STAMBENE GRAĐEVINEDRANDIĆ VALERIO, PulaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije POSLOVNA GRAĐEVINAM3 INTERNATIONAL, OpatijaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA JAPODSKA ULICA PULAD&F PERVAN d.o.o., PulaMehmed Čaušević2017
Revizija Glavnog projekta osiguranja građevne jame Zgrada za poslovne namjeneGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2017
Kontrola geotehnički projekata za građevinu Nova riva PulaLučka uprava PulaŽeljko Arbanas2017
Revizija Glavnog građevinskog projekta  – projekta konstrukcije Ustanova za palijativnu skrbBISKUPIJA POREČKA I PULSKA, PorečMehmed Čaušević2017
Snimak postojećeg stanja i mišljenje s dokazom mehaničke otpornosti i stabilnosti montažnog gledališta Grada RijekeGRAD RIJEKADragan Ribarić2017
Vodomjerenja i definiranje konsumpcijske krivulje odvodnog kanala rashladne morske vode TE PLOMINSIEMENS d.d., ZagrebJosip Rubinić2017
Izrada numeričkog modela deformacije valova na obalnim građevinama i akvatoriju Sv. Katarina RovinjLUČKA UPRAVA ROVINJIgor Ružić2017
Recenzija geotehničkih elaborata aglomeracija BuzetPARK ODVODNJA, BuzetŽeljko Arbanas2017
Elaborat sanacije konstrukcije krova VS Ružić SeloVODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., RijekaDragan Ribarić2017
Aktivna recenzija idejnog projekta Sustava javnog navodnjavanja Ćepić poljeISTARSKA ŽUPANIJAJosip Rubinić2017
Studija kriterija za utvrđivanje stanja dijela podzemne vode kod pojave zaslanjenjaGETEHNIČKI FAKULTET VARAŽDINJosip Rubinić2017
Dopuna i reinterpretacija istražnih radova Geotehnički elaborat – Hotel BrioniARENA HOSPITALITY d.o.o., PulaŽeljko Arbanas2017
Izrada glavnog projekta Potporni zidGP KRK d.d., KrkŽeljko Arbanas2016
Prototip modela nosaSVEUČILIŠTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET U RIJECIVanja Travaš2016
Prototip modela rukeSVEUČILIŠTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET U RIJECIVanja Travaš2016
Prototip modela nosa claviculeSVEUČILIŠTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET U RIJECIVanja Travaš2016
Izrada projekta sanacije obrušavajućih fragmenata stijenske maseSWIETELSKY B.m.b.H, ZagrebŽeljko Arbanas2016
Izrada projekta  Hidrološka istraživanja vode rijeke KRKEJAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KRKA, ŠibenikJosip Rubinić2016
Projektni nadzor na gradilištu LupoglavCESTA d.o.o., PulaŽeljko Arbanas2016
Geotehnički nadzor na cesti BuzetUČKA KONZALTING d.o.o., PazinŽeljko Arbanas2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – Uklanjanje postojeće stambene i pomoćne građevine i grdnja višestambene građevineD&F PERVAN d.o.o., PulaMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Poslovna građevina trgovačke namjene F230 CrikvenicaRANDIĆ I SURADNICI d.o.o.,  ZagrebMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA “b” K.O. MedulinZOVKO GRADNJA d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2016
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Zamjenska građevina na k.č. 2635 k.o. Srati GradVODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije REKONSTRUKCIJA DJEČJIH JASLICA RADOST POREČGRAD POREČMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – Rekonstrukcija dijela prometnice VELI VRHLUČKA UPRAVA PULAMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Rekonstrukcija OŠ MATE BALOTA BujeISTARSKA ŽUPANIJAMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Stambena ulica TibljašiJADRAN IMPEX NEKRETNINE d.o.o., KastavMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije DOGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE GRIPOLEEICO d.o.o., RovinjMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Rekonstrukcija poligrađene stambeno poslovne građevineGRAD UMAGMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije glavni projekt za izgradnju stambeno-gospodarske građevine  k.o. PerojTERRA SOLARIS d.o.o., PulaMehmed Čaušević2016
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Rekonstrukcija obiteljske građevine naselje MonfiorenzoANTON d.o.o., PorečMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije vodosprema PoklonI.T.T. d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – geotehnički dio za vinski podrum RoxanichGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Izgradnja gradske ulice oznake GU-3 na DiračjuI.T.T. d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2016
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Dogradnja i djelomična adaptacija vrtićaOPĆINA  BRTONIGLAMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Rekonstrukcija postojeće ugostiteljske zgradeOBRT ZA UGOSTITELJSTVO ANGELO, GrožnjanMehmed Čaušević2016
Kontrola glavnih projekata za izgradnju građevine Država cesta D201GP KRK d.d., KrkŽeljko Arbanas2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije PROIZVODNO, SKLADIŠNI, DISTRIBUTIVNI I PRODAJNI CENTAR FAGUSFAGUS d.o.o., BujeMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta  -projekta konstrukcije PROIZVODNA GRAĐEVINAHYGRAS d.o.o., RovinjMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Izgradnja gospodarske građevineCROSSING d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2016
Revizija glavnog projekta  za izmjenu građevinske dozvoleGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije GRADSKI BAZEN PULAURBIS d.o.o., PulaMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA ROVINJRABAR SAŠA, ZagrebMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije višestambena zgrada NASELJE Moela JugTERA d.o.o., UmagMehmed Čaušević2016
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije GOSPODARSKA GRAĐEVINA KUKULJANOVORIVEN d.o.o., KukuljanovoMehmed Čaušević2016
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije HOTEL BAŠTINACROSSING d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2016
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Rekonstrukcija , dogradnja, nadogradnja radionice MehanikePULA PARKING d.o.o., PulaMehmed Čaušević2016
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Rekonstrukcija i prenamjena zgrade proizvodne namjene u skladište PazinBRATI RITOŠA d.o.o., PazinMehmed Čaušević2016
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Montažna konstrukcija objekta u GaližaniCROSSING d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2016
Revizija hidrologije Retencije AbramiHRVATSKE VODE, ZagrebJosip Rubinić2016
Revizija Izvedbenog projekta Trgovački centar SUPERNOVA ZADAROBERRESSL&KANTZ, KlagenfurtMehmed Čaušević2016
Mjerenje i ocjena stanja kolnika na A3 Bregana-Zagreb-LipovacINSTITUT IGH d.d., ZagrebMarijana Cuculić2016
Mjerenje hrapavosti helidesck-a na platformiINSTITUT IGH d.d., ZagrebMarijana Cuculić2016
Inženjersko-geološki pregled i kartiranje morskog dnaGEOKON-ZAGREB d.d., ZagrebČedomir Benac2016
Mišljenje o uzorcima oštećenja župne crkve u TršćuRIJEČKA NADBISKUPIJA, RijekaDragan Ribarić2016
Kontrola tehničke dokumentacije za Dom zdravlja OpatijaDOM ZDRAVLJA PGŽ, RijekaŽeljko Arbanas2016
Ispitivanje dinamičkog modula stišljivosti podloge dinamičkom pločomGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2016
Izrada geotehničkog elaborata i projekta sanacije Klizišta MarovićiRUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBUŽeljko Arbanas2016
Laboratorijsko ispitivanje uzoraka tla klizište MarovićiRUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBUŽeljko Arbanas2016
Statički proračun nosive čelične konstrukcije – Termoelektrana PlominDALIJA d.o.o., LabinMladen Bulić2016
Hidrološki radovi na Vranskom jezeru  i utjecajnom prostoru Park prirode Vransko jezeroJAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO, Biograd na moruJosip Rubinić2016
Edukacije iz upravljanja projektimaPRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, RijekaDiana Car-Pušić2016
Mišljenje o mogućnostima i načinu uklanjanja pregradnog zida zgrade OŠ NIKOLA TESLA RIJEKAOŠ NIKOLA TESLA, RijekaDragan Ribarić2016
Stručna recenzija idejnog projekta iskopa o osiguranju građevne jameHOTELI PLAT d.d., MliniŽeljko Arbanas2016
Određivanje sadržaja klorida u beton mostu UljanikGPZ d.o.o., RijekaSilvija Mrakovčić2016
Izrada mišljenja o mogućnostima i načinu uklanjanja dijela nosivog zida u prizemlju poslovnice u KrasiciERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., RijekaDragan Ribarić2016
Studija opterećenja i sigurnosti lančanica na lokaciji ZIP.LINE OMIŠMALIK d.o.o., OmišIvica Kožar2016
Mjerenje konduktiviteta u moru na 10 lokacijaVECTRINO d.o.o., RijekaIgor Ružić2016
Analiza trenja na kolnikuSIGNALINEA d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2016
Provođenje monitoringa obalnog područja naselja BaškaOPĆINA BAŠKAIgor Ružić2016
Zaštita dijela naselja Donji Picudo od štetnog djelovanja vodeHRVATSKE VODE, ZagrebJosip Rubinić2016
Mišljenje o uzorcima oštećenja zgrade župnog dvora u Velikom LošinjuBISKUPIJA KRK, KrkDragan Ribarić2016
Analiza površinskih svojstava kolnika na Istarskom ipsilonuSIGNALINEA d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2016
Definiranje protočne krivulje izvora ZvirHRVATSKE VODE, ZagrebJosip Rubinić2016
Ispitivanje sidrenih ankera pomoću hidrauličke prešeINŽENJER BIRO OŽBOLT-MAYER d.o.o., OpatijaMladen Bulić2016
Izrada geotehničkog elaborata potporni zid sanacija klizišta VRH ROMANOPĆINA GROŽNJANŽeljko Arbanas2016
Kontrola tehničke dokumentacije Potporni zid groblje BuzetPARK d.o.o., BuzetŽeljko Arbanas2016
Studija vjetrovalne klime i numeričkog modela deformacije valovaRIJEKAPROJEKT d.o.o., RijekaIgor Ružić2016
Mjerenje površinski svojstava kolnikaSIGNALINEA d.o.o., RijekaAleksandra Deluka-Tibljaš2016
Izrada Projekta stabilnosti novih obalnih zidova, razrada Izvedbenih projekata zidova i plažnih objekata kao dijela Glavnog i izvedbenog projekta uređenja plaža ispred hotela Bellevue – Hortenzija, te ispred vila Mirasol – Hygea i Alhambra – Augusta na Čikatu, Mali LošinjMARECON d.o.o., RijekaDragan Ribarić2015
Mjerenje pomaka u vertikalnom inklinometru na građevini NAVIS, Preluk, OpatijaOCTOPUS RIJEKA d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2015
Izrada projekta sanacije klizišta na cesti ŽC Drenova-Pašac (lokacija Grohovski put)RIJEKAPROMET d.d., RijekaŽeljko Arbanas2015
Kontrola glavnih projekata za rekonstrukciju i dogradnju građevine Ljetna pozornica u Opatiji prema u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti za geotehničke dijelove projekta prema idejnom projektu SODA-ARHITEKTI d.o.o. ZagrebGRAD OPATIJAŽeljko Arbanas2015
Provedba hidroloških radova na projektu Istraživanje kakvoće vode i nanosa u Mrtvom kanalu u Rijeci prema UgovoruNASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽJosip Rubinić2015
Glavni projekt rekonstrukcije stambeno-poslovne zgrade samostana Družbe sestara Milosrdnica u PraputnjakuDRUŽBA SESTARA MILOSRDNICA, RijekaNana Palinić2015
Geotehnički radovi i sanacija pokosa ispod kaštela Rota u MomjanuGRAD BUJEŽeljko Arbanas2015
Usluga pregleda i mišljenja o stanju, uzrocima oštećenja te sigurnosti potpornih i obložnih zidova u okućnicama dječjih vrtića MIRTA i DELFINGRAD RIJEKADragan Ribarić2015
Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge – usluga izrade snimke postojećeg stanja Kaštela Trsat 3D skeniranjem prostoraGRAD RIJEKA – ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAVNana Palinić2015
Analiza stabilnosti kosina deponije TE Plomin sa geotehničkim istraživanjima i laboratorijskim radovimaHEP PROIZVODNJA d.o.o.Željko Arbanas2015
Kontrola tehničke dokumentacije za građevinu Spoj Jadranska – Brionska ulicaOPĆINA VRSARŽeljko Arbanas2015
Izrada geotehničkih istražnih radova i tehničkog rješenja sanacije za odron Gabrovica kraj SamoboraRUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBUŽeljko Arbanas2015
Stručni nadzor nad radovima na izradi i montaži pješačkog mosta kod ulaza 1JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, Plitvička jezeraMladen Bulić2015
Usluge projektantskog geotehničkog nadzoraINSTAL-PROM d.o.o., ZagrebŽeljko Arbanas2015
Usluge projektantskog geotehničkog nadzora na klizištu BRESTOVLJEP.G.P. d.o.o., ZagrebŽeljko Arbanas2015
Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Građevinskom fakultetuSVEUČILIŠTE U RIJECIDragan Ribarić2015
Stručni nadzor nad izvođenjem radova u Centru za mikro i nano znanosti i tehnologijeSVEUČILIŠTE U RIJECIDragan Ribarić2015
Akumulacija Križ potok – stručni nadzor nad izvođenjem pripremnih i drugih radovaHRVATSKE VODE, ZagrebŽeljko Arbanas2015
Usluga geotehničkog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji stijenskog pokosa u uvali Havišće u JadranovuGRAD CRIKVENICAŽeljko Arbanas2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – DJEČJI VRTIĆ STOJA PulaGRAD PULAMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE SAMOSTOJEĆEG TIPA (Po +P+2), Grad NovigradNOVIGRAD INŽENJERING d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije POSLOVNA GRAĐEVINA ROVINJ predio MonfiorenzoČRNJA TOURS d.o.o., RovinjMehmed Čaušević2015
Revizija izvedbenog građevinskog projekta – projekta konstrukcije zabavni park s vodenim sadržajima, PorečASKET d.o.o., PorečMehmed Čaušević2015
Revizija izvedbenog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Uklanjanje gospodarske građevine i gradnja gospodarske građevine – proizvodnog pogona pekare, potpornog zida i ukopani spremnik, Galižana, Grad VodnjanAN & SA d.o.o., PulaMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA k.č. dio 4935/1 k.o. Pula glede mehaničke otpornosti i stabilnosti građevineZLATNA OBALA d.o.o., PulaMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENOPOSLOVNA ZGRADA, RovinjBRAY d.o.o., RovinjMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije POSLOVNO STAMBENI KOMPLEKS ELCON GERAETEBAU te DJEČJE IGRALIŠTE NA PODRUČJU JAVNE ZELENE POVRŠINEELCON GERETEBAU d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta geotehnički dio privremene sanacije nožice klizišta “VRH VINAGORSKI”GEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije POSLOVNA BETONSKA HALA, NOVIGRADCROSSING d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije OBITELJSKA KUĆA, UmagPELAGIUS d.o.o., SavudrijaMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projektaTRSATSKI PARK d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije POSLOVNA GRAĐEVINA – HOTEL Obala V. Nazora 4, RovinjMURATI ZULBEAR, RovinjMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Izmjena i dopuna glavnog projekta konstrukcije Rekonstrukcija kazališta Antonio Gandusio RovinjGRAD ROVINJMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije INDUSTRIJSKI POGONI PILANE BJELOVARI.T.T. d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog i Izvedbenog građevinskog projekta – projekta konstrukcije UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH VODA TN ZATON MBR TEHNOLOGIJOM 9500 ESI.T.T. d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije VIŠEOBITELJSKA GRAĐEVINA R18 KastavMIRMAG PROJEKT d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta geotehnički dio, pokos zasjeka na sportskom objektu Stadion KantridaGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – izmjena i dopuna geotehnički dio, rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog stadiona – nogometni kamp RujevicaGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta zaštite pokosa – geotehnički dio, rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog stadiona  – nogometni kamp Rujevica, etapa 1 – stadion s pratećom infrastrukturom i pomoćnim igralištemGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – osiguranja građevne jame zgrade poslovne namjene RIPETROLGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2015
Revizija glavnog projekta – izmjena, građevinski projekt, projekt konstrukcije VODOSPREMA KOROMAČINAVODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAKMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije IZGRADNJA STAMBENE ZGRADE SAMOSTOJEĆEG TIPA, Grad NovigradNOVIGRAD INŽENJERING d.o.o., NovigradMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA U UMAGULEMEX d.o.o., UmagMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA DELNICE – PROJEKT KONSTRUKCIJE SBR BAZENA Grada DelniceLOVECO d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2015
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekt konstrukcije VIŠESTAMBENA GRAĐEVINA PulaGORAN TURK, PulaMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije ZGRADA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – DRUŠTVENI CENTAR PULAISTARSKA ŽUPANIJAMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije PROIZVODNA HALA U ZONI POSLOVNE NAMJENE K12, LUKEŽIROŽIĆ ARHITEKTI I PARTNERI d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE – VINARIJA MENEGHETTIMENEGHETTI d.o.o., BaleMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije stambena zgrada ADDL VISOKAADDL VISOKA d.o.o., ZagrebMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije ŠKOLSKA DVORANA U OŠ TONE PERUŠKAARHI d.o.o., PulaMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA PulaTE SERGEY, PulaMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije rekonstrukcija postojeće stambene građevine – utjecaj na susjednu građevinu ROVINJSKO SELOĐANLUKA GRŽINA, Rovinjsko seloMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ PUNAT I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE U PUNTUOPĆINA PUNATMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije dom za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić PulaDOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PulaMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije ZAMJENSKA GRAĐEVINA Stari grad RijekaVODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije VIŠESTAMBENA GRAĐEVINA PulaJ.M. d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2015
Revizija glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Rekonstrukcija dijela prizemlja, kata i tavana postojeće stambeno poslovne građevine u PuliABG – AGENT d.o.o., PulaMehmed Čaušević2015
Elaborat numerička analiza valovanja i prijedlog obalne linije za zahvat u prostoru rekonstrukcija i dogradnja obale i podmorja kupališta Slatina u Opatiji – izrada idejnog rješenjaSTABILNOST d.o.o., RijekaVanja Travaš2015
Elaborat o postojećem stanju ispunskih fasadnih zidova s načelnim prijedlogom sanacijeSVEUČILIŠTE U RIJECIDavor Grandić2015
Numerički model protjecanja kroz pregradni presjek i stanje vodostaja rijeke Neretve za potrebe provedbe NPPN Donja Neretva – okončana situacijaHRVATSKE VODE, ZagrebVanja Travaš2015
Izrada stručne ekspertize klizišta Grohovo na lokalitetu akumulacije Valići – okončana situacijaHRVATSKE VODE, ZagrebŽeljko Arbanas2015
Elaborat numerička analiza valovanja i prijedlog obalne linije za zahvat u prostoru rekonstrukcija i dogradnja obale i podmorja kupališta Slatina u Opatiji – izrada idejnog PROJEKTAHRVATSKE VODE, ZagrebVanja Travaš2015
Monitoring obalnog područja naselja Baška u 2015. godiniOPĆINA BAŠKAIgor Ružić2015
Procjena kakvoće materijala mineralne sirovine na lokaciji višestambene zgrade VILLA ZORA u OpatijiVILLA ZORA d.o.o., OpatijaČedomir Benac2015
Mjerenje promjene poprečnih profila tijela žala na lokacijama Vela plaža i palada, profila žala i klifa na lokaciji Zarok aparatom za autonomno ronjenje, te GPS  SfM metodomOPĆINA BAŠKAČedomir Benac2015
Izrada nalaza i mišljenja građevinskog vještačenja stambene zgrade na adresi Primorska 32a Novi VinodolskiOPĆINSKI SUD U RIJECI, STALNA SLUŽBA U DELNICAMADiana Car-Pušić iIvan Marović2015
Izrada stručne znanstvene analize mogućnosti uporabe gašenog vapna u proizvodnji betonskih blokovaUTP d.o.o. Uljanik tehnički plinovi, PulaSilvija Mrakovčić2015
Usluga pregleda i mišljenja o stanju drvene konstrukcije otvorene galerije na Trsatskoj gradini te prijedlog mjera za sanaciju ili potrebno osiguranjeGRAD RIJEKADragan Ribarić2015
Inženjersko-geološka istraživanja podmorja ispred Hotela Belvedere DubrovnikAPSIDA INŽENJERING d.o.o., DubrovnikDiana Car-Pušić iIvan Marović2015
Prethodna inženjersko-geološka istraživanja na području akvatorija predviđenog za izgradnju novih priveza, pregled morskog dna i obalnog zida, izrada izvještajaGRAD PAGČedomir Benac2015
Izrada mišljenja o mogućnostima ugradnje kase mase 800 kg na postojeću stropnu konstrukciju u centralnoj zgradi banke na Jadranskom trgu u RijeciERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., RijekaDragan Ribarić2015
Izrada geotehničkog elaborata i projekt sanacije klizište Cerina kod SamoboraRUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBUŽeljko Arbanas2015
Usluga prema Ugovoru Definiranje trendova i ocjena stanja podzemnih voda na području krša u HrvatskojHRVATSKE VODE, ZagrebJosip Rubinić2015
Pregled, mjerenje i statički proračun postojeće čelične konstrukcije pješačkog mosta kod ulaza 2JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, Plitvička jezeraMladen Bulić2014
Izvedeni projekt i projekt izvedbenog stanja temeljenja elemenata konstrukcije za građenje Arheološkog parkaGRAD RIJEKAŽeljko Arbanas2014
Idejno rješenje unutarnjeg uređenja 2 i 3 kata i dijela 1. kata zgrade u Rijeci, Krešimorova 42SVEUČILIŠTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET U RIJECINana Palinić2014
Izrada projekta s dokazom stabilnosti skele za tribinu ljetne pozornice na Trsatskoj gradini u RijeciGRAD RIJEKADragan Ribarić2014
Geotehnički elaborat klizišta Grohovski putRIJEKA PROMET d.d., RijekaŽeljko Arbanas2014
Projekt osiguranja stabilnosti stijenskog pokosa u Havišču u JadranovuGRAD CRIKVENICAŽeljko Arbanas2014
Geotehnički projekt klizište na groblju Sv. MartinRUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBUŽeljko Arbanas2014
Geotehnički projekt klizište – klizište uz Zagrebačku cestuRUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBUŽeljko Arbanas2014
Projekt sanacije klizišta i zavoja na prilaznoj cesti brane ValićiHEP PROIZVODNJA d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2014
Usluga geomehaničkog nadzora Stadion KantridaRIJEKA SPORT d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2014
Kontrola ispitivanja sidara i mjerenje horizontalnih pomaka te obrada rezultataOCTOPUS RIJEKA d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2014
Stručni nadzor nad radovima na sanaciji pješačkog mosta kod ulaza 2JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, Plitvička jezeraMladen Bulić2014
Pregled dokumentacije za CONDO HOTEL u BečićimaSTRABAG d.o.o., ZagrebŽeljko Arbanas2014
Nadzor nad izvedbom sanacije staze obalne dizaliceLOŠINJSKA PLOVIDBA – BRODOGRADILIŠTE d.o.o., Mali LošinjDragan Ribarić2014
Inženjersko-geološki i geotehnički istražni radovi u Kolodvorskoj ulici u UmaguGRAD UMAGŽeljko Arbanas2014
Analiza klizišta uz prilaznu cestu brane ValićiHEP PROIZVODNJA, RijekaŽeljko Arbanas2014
Usluge vještačenjaOPĆINSKI SUD U ČAKOVCUDragan Ribarić2014
Revizija glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije trajektnog pristaništa u luci PriznaGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta- projekta rekonstrukcije objekta sjedište Župana Istarske županijeISTARSKA ŽUPANIJAMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog i izvedbenog građevinskog projekta -projekta konstrukcije Poslovne zgrade u zoni D unutar SUZ Pušća u OmišljuOPĆINA OMIŠALJMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog  građevinskog projekta -projekta konstrukcije APART HOTEL i VILAMUNTE PROJEKT d.o.o., PulaMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta- projekta konstrukcija implementacija biogoriva u rafineriju nafte RijekaIN-INŽENJERING RIJEKA d.o.o., KostrenaMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta- projekta konstrukcija rekonstrukcija i nadogradnja PEKARE VEŽICAI.T.T. d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog geotehničkog projekta za brzu cestu Solin-KlisGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2014
Revizija Glavnog građevinskog  projekta konstrukcije ZABAVNI PARKASKET d.o.o., PulaMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog geotehničkog projekta za pomoćnu građevinu bazenGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2014
Revizija Glavnog i Izvedbenog projekta – projekta konstrukcije Dječji vrtić SianaDJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN, PulaMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Poslovna građevina za strojnu obradu metalaTONI POKRAJAC, RovinjMehmed Čaušević2014
Revizija Izmjene i dopune glavnog građevinskog projekta konstrukcije REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG HOTELA BELVEDERE MEDULINARENATURIST d.d., PulaMehmed Čaušević2014
Kontrola Glavnog građevinskog projekta konstrukcije POSLOVNO STAMBENA ZGRADAŠEMSEDIN NURIŠI, PulaMehmed Čaušević2014
Kontrola Glavnog građevinskog projekta konstrukcije projekta konstrukcije stambene građevine “B” k.č. 252/3 k.o. FažanaJ.M. d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2014
Kontrola Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Crkva Sv. AnaRIJEČKA NADBISKUPIJA, RijekaMehmed Čaušević2014
Kontrola Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije LUČKO POZADINSKO SKLADIŠTE ŠKRLJEVOLUKA RIJEKA d.d., RijekaMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog geotehničkog projekta osiguranja građevne jame u sklopu rekonstrukcija postojeće građevine MILDE SORTE u građevinu ugostiteljsko-turističke namjene HITEL NAVISGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA PulaZLATNA OBALA d.o.o., PerojMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA u LižnjanuFRANJO MILIČEVIĆ, LižnjanMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Narodna knjižnica i čitaonica Augustin VivodaPUČKO OTVORENO UČILIŠTE AUGUSTIN VIVODA, BuzetMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog geotehničkog projekta zaštite građevne jame u sklopu izgradnje višestambene zgrade VILLA ZORAGEOTECH d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA POSLOVNE ZGRADE DEMETROVA ULICA RIJEKASTEEL EXPRESS d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA vinarskog podruma u agroturistički objektCONSTRUCTA PROJEKT d.o.o., PulaMehmed Čaušević2014
Kontrola Glavnog projekta konstrukcije Dječjeg vrtića Punta Kolova  stabilnost građevne jameGRAD OPATIJAŽeljko Arbanas2014
Kontrola Glavnog projekta izgradnje Kulturno turističkog centa Opatija stabilnost geotehničke konstrukcijeGRAD OPATIJAŽeljko Arbanas2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta – STAMBENA GRAĐEVINA U PULIBONUS STAN j.d.o.o., PulaMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije GRAĐEVINA POSLOVNE NAMJENE ŽbandajAURA SOLARIS d.o.o., PorečMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije GOSPODARSKO-PROIZVODNA I POSLOVNA GRAĐEVINA PULARIBARSKA ZADRUGA LATERNA, PulaMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA RovinjSTUDIO EMMEMME d.o.o., RovinjMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije KONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE STAKLARNE PULADURAN d.d., PulaMehmed Čaušević2014
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO DOGRADNJA ZGRADEZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO ISTARSKE ŽUPANIJE, PulaMehmed Čaušević2014
Geotehnički elaborat i projekt sanacije klizište GRDANJCIRUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBUŽeljko Arbanas2014
Mišljenje o stanju zida na Klobučarevićom trguGRAD RIJEKAŽeljko Arbanas2014
Mišljenje i prijedlog sanacije pukotina na zidu u prizemlju OŠ KozalaGRAD RIJEKADragan Ribarić2014
Geotehnički elaborat i projekt sanacije klizište BorosovljeRUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBUŽeljko Arbanas2014
Dokaz stabilnosti s prijedlogom izvedbe novih proboja za otvore u zidu poslovne zgrade na Titovu trgu 3GRAD RIJEKADragan Ribarić2014
Studija obalnog područja naselja BaškaOPĆINA BAŠKAČedomir Benac2014
Izrada smjernica za kružna i turbo kružna raskrižja na državnim cestama u HrvatskojHRVATSKE CESTE d.o.o., ZagrebAleksandra Deluka-Tibljaš2014
Mišljenje o stanju stabilnosti zida stambene zgrade u Rijeci, Riva 4PRIMAT-RD, Hrvatski leskovacDragan Ribarić2014
Izrada studije ravnoteže sila lančanica raznih oblikaMICRO INŽENJERING, OmišIvica Kožar2014
Mišljenje o stabilnosti zidova u objektu Dječjeg vrtića Beli KamikGRAD RIJEKADragan Ribarić2014
Mišljenje o stabilnosti krovne konstrukcije i stupa potkrovlja zgrade u MihanovićevojMILJENKO DORIĆ, RijekaDragan Ribarić2014
Geotehničko mišljenje za oštećenje prometnica nakon izvedbe radova na kanalizaciji naselja DrvenikKTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Novi VinodolskiŽeljko Arbanas2014
Izrada numeričkog modela protjecanja kroz pregledni presjek i stanje vodostaja rijeke NeretveHRVATSKE VODE, ZagrebVanja Travaš2014
Mišljenje o stanju oštećenih montažnih ploča zida pročelja sportske dvorane O.Š. BRAJDA RijekaGRAD RIJEKADragan Ribarić2014
Tehničko rješenje statike kanalizacijskih montažnih okanaDINOCOP d.o.o., OmišaljDragan Ribarić2013
Projektiranje TIE-DOWN priključkaJADRANSKA VRATA d.d., RijekaMladen Bulić2013
Projekt spregnute konstrukcije i nadzor na zgradi Klovićevog muzeja u GrižanamaGRADNJA d.o.o., SenjDragan Ribarić2013
Građevinski projekt probijanja otvora u nosivom zidu II kata poslovne zgrade Zagrad RijekaSVILAN d.o.o., LokveDragan Ribarić2013
Izrada projektne dokumentacije građ. konstrukcije za rekonstrukciju postojeće građevine ugostiteljske namjene u građevinu ugostiteljsko turističke namjene tipa hotel BevandaDRAŽUL GLUŠICA ARHITEKTI, RijekaDragan Ribarić2013
Građevinski projekt probijanja otvora u nosivom zidu prizemlje zgrade prodavaonice Konzum u TribljuUPRAVITELJ GRADNJA d.o.o., ZagrebDragan Ribarić2013
Građevinski projekt konstrukcija zvonika u DrivenikuRIJEČKA NADBISKUPIJA, RijekaDragan Ribarić2013
Idejni i Glavni građevinski projekt sanacije lokacije JuričićGRAD BUZET, BuzetŽeljko Arbanas2013
Idejni projekt rekonstrukcije gospodarske zgradeJOSIP MLADENIĆ, KastavOlga Magaš2013
Glavni građ. projekt sanacije krovne konstrukcije ciglane zgrade u ex kompleksu Rikard BenčićART design d.o.o., RijekaDragan Ribarić2013
Geotehnički projekt klizište GradišćeRUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBUŽeljko Arbanas2013
Glavni građevinski projekt sanacije lokacije Sv Rok/ČrnicaGRAD BUZETŽeljko Arbanas2013
Projekt potpornog betonskog zida platoa gornje stanice žičare RadoševoGORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o., DelniceDragan Ribarić2013
Usluga edukacije iz Upravljanja projektima za službenike PGŽPRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, RijekaDiana Car-Pušić2013
Nostrifikacija projekta POLIVALENTNIH DVORANA U BANJOLAMA I MEDULINUTIP-TOP SPORT d.o.o., RijekaDragan Ribarić2013
Legalizacija Polivalente športske dvorane u KostreniINO-ARH d.o.o., OpatijaDragan Ribarić2013
Geotehnički i projektantski nadzor za Arheološki park u RijeciGRAD RIJEKAŽeljko Arbanas2013
Kontrola ispitivanja sidara i mjerenje horizontalnih pomaka te obrada rezultataOCTOPUS RIJEKA d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2013
Dokaz stabilnosti zida utvrde POSRTHRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD, ZagrebDragan Ribarić2013
Geotehnički nadzor nad radovima interventnog održavanja županijske ceste ŽC5013UČKA KONZALTING d.o.o., PazinŽeljko Arbanas2013
Inženjersko-geološki i geotehnički istražni radovi za potrebe Rekonstrukcije Stadiona KantridaRIJEKA SPORT d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2013
Ispitivanje tlačne čvrstoće AMUS d.o.o., PazinSilvija Mrakovčić2013
Geotehnički nadzor na državnoj  cesti  BUZET-ROČGP KRK d.d., KrkŽeljko Arbanas2013
Revizija Dopune Glavnog građevinskog projekta SERVISNA RADIONICA ZA ODRŽAVANJE AUTOBUSAPULAPROMET d.o.o., PulaMehmed Čaušević2013
Revizija Izvedbenog građevinskog projekta – projekta konstrukcija STAMBENO- POSLOVNA GRAĐEVINA Naselje ŽminjRUDAN d.o.o., ŽminjMehmed Čaušević2013
Revizija Izvedbenog građevinskog projekta – projekta konstrukcije GRAĐEVINA SILOSI GRUBER REKONSTRUKCIJACalucem d.o.o., PulaMehmed Čaušević2013
Vještačenje na havariranom objektu PLODINE Otočac pregled i sadašnje stanjeCROATIA OSIGURANJE, RijekaDragan Ribarić2013
Revizija Glavnog građevinskog projekta- projekta konstrukcija Stambeno-poslovna građevinaGRAD PAZINMehmed Čaušević2013
Revizija Glavnog građevinskog projekta- projekta konstrukcija SLOBODNOSTOJEĆA STAMBENA ZGRADAPULA CO d.o.o., PulaMehmed Čaušević2013
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije Konstruktivna sanacija ulaznog portala u RašiOPĆINA RAŠAMehmed Čaušević2013
Revizija Glavnog građevinskog projekta- projekta konstrukcija POVEĆANJA ŠAHTA PEĆI A U SVRHU REDUCIRANJA IZLAZNE TERMPERATURE DIMNIH  PLINOVACalucem d.o.o., PulaMehmed Čaušević2013
Revizija Geotehničkog projekta ZAŠTITA ISKOPA GRAĐ.JAMEPULA HERCULANEA d.o.o., PulaŽeljko Arbanas2013
Pregled konstrukcije i izdavanje mišljenja – STEPSVEUČILIŠTE U RIJECIDragan Ribarić2013
Stručna revizija projektne dokumentacije za izgradnju desnog nasipa rijeke Save Samoborsko područjeHRVATSKE VODE, ZagrebVanja Travaš2013
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije Rekonstrukcija ugostiteljsko turističke građevineUGO GRUPA d.o.o., ZagrebMehmed Čaušević2013
Revizija Izvedbenog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Upravna zgrada i pogon prerade autogumaOPORABA d.o.o., SplitMehmed Čaušević2013
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije Poslovno stambeni kompleks ELCON GERAETEBAUELCON GERAETEBAU d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2013
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG HOTELA BELVEDERARENATURIST d.d., PulaMehmed Čaušević2013
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije REKONSTRUKCIJA ugostiteljsko-turističke građevineMILENIJ HOTELI d.o.o., OpatijaMehmed Čaušević2013
Revizija Izvedbenog građevinskog projekta SERVISNA RADIONICA ZA ODRŽAVANJE AUTOBUSAPULAPROMET d.o.o., PulaMehmed Čaušević2013
Revizija Izvedbenog građevinskog projekta VIŠESTAMBENA GRAĐEVINAJ.M. d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2013
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije trgovački centar KauflandI.T.T. d.o.o., RijekaMehmed Čaušević2013
Geotehničko mišljenje za uređenje podloga partera Trga Stjepana RadićaGRAD CRIKVENICAČedomir Benac2013
Hidraulička ekspertiza preljevne građevine za evakuaciju prekomjernog poplavnog opterećenja na sustavu obrane od poplavaGRAD UMAGVanja Travaš2013
Mišljenje o uzorcima raspucavanja betonskog zida u prizemlju zgrade u AgatićevojGRAD RIJEKADragan Ribarić2013
Mišljenje te obračun za sanaciju oštećenja objekta kuća DalleasteUNIQUA osiguranje d.d., ZagrebDragan Ribarić2013
Ekspertno mišljenje pregled i mišljenje o stanju konstrukcije oštećenih zgrada u Supilovoj ulici u DelnicamaGRAD DELNICEDragan Ribarić2013
Elaborat procjena hidroloških elemenata ekološki prihvatljivog protoka min. izvora Sv. Ivan, Bulaž i GradoleISTARSKI VODOVOD d.o.o., BuzetJosip Rubinić2013
Elaborat Analiza karakterističnih podataka o vodostajima preljevima i izdašnosti izvora Sv. Ivan i GradoleISTARSKI VODOVOD d.o.o., BuzetJosip Rubinić2013
Praćenje utjecaja upravljačkih akcija u užem slivnom području na procese zaslanjivanjaJAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO, Biograd na moruJosip Rubinić2013
Mišljenje o stanju oštećenog balkona zgrada PROFILARUMAT d.o.o., RijekaDragan Ribarić2013
Geotehničko mišljenje i analiza mogućnosti korištenja prostora za akumulaciju vodeGORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o., DelniceŽeljko Arbanas2013
Elaborat ojačanja staze obalne dizaliceLOŠINJSKA PLOVIDBA – BRODOGRADILIŠTE d.o.o., Mali LošinjDragan Ribarić2013
Studija Numerička simulacija valnih deformacija južne luke Sveta KatarinaLUČKA UPRAVA ROVINJ, RovinjIgor Ružić2013
Ugovor o HIDROLOŠKOJ OBRADI U SKLOPU PROJEKTA HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA NA PODRUČJU GOLF IGRALIŠTA NA SRVENOM VRHUCALX d.o.o., ZagrebJosip Rubinić2013
Konzultantske usluge  pri izradi studije izvodljivosti programa izgradnje sustava javne odvodnjeISTARSKI VODOZAŠTITINI SUSTAV d.o.o., BuzetJosip Rubinić2013
Modeliranje dinamike pražnjenja podzemnih vodnih rezervi izvora Gradole, Sveti IvanISTARSKI VODOVOD d.o.o., BuzetJosip Rubinić2013
Procjena kakvoće iskopanog materijala koji je deponiran na platou terminala ŠkrljevoLUKA RIJEKA, RijekaČedomir Benac2013
Konzultantske usluge kompleks Zagrad Građevna jamaRIJEKAPROMET d.d., RijekaŽeljko Arbanas2013
Idejni građevinski projekt sanacije – geostatička analizaGRAD BUZETŽeljko Arbanas2012
Projekt osiguranja građevne jame na lokaciji podzemne garaže u Muzeju ApoksiomenaGRAD MALI LOŠINJČedomir Benac2012
Kontrola Glavnog projekta kolničke konstrukcije A1 i A10 sektor Ploče-DubrovnikHRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., ZagebMate Sršen2012
Kontrola Glavnog projekta kolničke konstrukcije državne cesteD500. tunel Učka-VranjaHRVATSKE CESTE d.o.o., ZagrebMate Sršen2012
Revizija glavnog projekta dimenzioniranja  kolničke konstrukcije za rekonstrukciju dijela državne ceste D117 u KomižiINSTITUT IGH d.d., ZagrebMate Sršen2012
Revizija Glavnog građevinskog projekta- projekta konstrukcija POSLOVNA GRAĐEVINA  trgovina i upravaMunidakomerc d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2012
Revizija Izvedbenog građevinskog projekta -projekta konstrukcije POSLOVNA GRAĐEVINA BOKSOVI ZA ODLAGANJE KLINKERACalucem d.o.o., PulaMehmed Čaušević2012
Revizija Glavnog građevinskog projekta -projekta konstrukcije SKLADIŠNO PROIZVODNA UPRAVNA ZGRADADIV PLANET d.o.o., PulaMehmed Čaušević2012
Mišljenje o stanju izvedenih radova na sanaciji nasipa željezničke pruge na lokaciji Sv. KuzamINA INDRUSTRIJA NAFTE d.o.o., ZagrebŽeljko Arbanas2012
Geotehnički izvještaj za gospodarsko-poslovnu zgradu Mali LošinjMargea d.o.o., Mali LošinjČedomir Benac2012
Geotehničko mišljenje o sanaciji propusta na cesti Tunel Učka-VranjaG.P.P. Mikić d.o.o., OmišaljŽeljko Arbanas2012
Geotehničko mišljenje i kategorizacija materijala u iskopu – rotor KoromačnoŽUC ISTARSKE ŽUPANIJE, PazinŽeljko Arbanas2012
Geološka i hidrološka istraživanja za potrebe izrade projektne dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za IV-B grupu malih naselja u Istarskoj županijiINSTITUT IGH d.d., ZagrebČedomir Benac2012
Program aktivnosti na procjeni stanja hidroloških prilika izvorištaISTARSKI VODOVOD d.o.o., BuzetJosip Rubinić2012
Idejni i dio glavnog projekta obiteljske kuće (do 400 m2 u Kostreni k.o. Kostrena Lucija)Jelena i Dejan Bubnič, RijekaOlga Magaš2011
Rješenje sanacije i uređenja žala u uvali Havišće kod JadranovaGrad Crikvenica, CrikvenicaČedomir Benac i Igor Ružić2011
Izvedbeni projekt trase ceste od pristaništa Stinica do D405GP KRK d.d., KrkSergije Babić2011
Konstruktorska suradnja na projektu rekonstrukcije građevine REKONSTRUKCIJA – PREGRADNJA KUĆE BETANIJA VELI LOŠINJPrag d.o.o., RijekaDragan Ribarić2011
Geotehnički elaborat i projekt sanacije klizišta na županijskoj cesti broj 5017: lokalitet GrohovoŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ, RijekaŽeljko Arbanas2011
Suradnja na izradi projekta kružnog raskrižja u Novom Vinodolskom – Idejno rješenje, Izvedbeni projektPROMET MILENIJUM d.o.o., RijekaMilivoj Benigar2011
Izvedbeni projekt s troškovnikom sanacije oštećenja na zidu zgrade Dječjeg vrtića “Cvrčak” u Velom LošinjuGRAD MALI LOŠINJ, Mali LošinjDragan Ribarić2011
Idejni projekt za lokacijsku dozvoluGRAD RIJEKASergije Babić2011
Geotehnički elaborat za porodične kuće na k.č. 3078 k.o. LovranURBAN ADRIATIC d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2011
Rekonstrukcija objekta Stancija grande  – geotehnička istraživanjaPELAGIUS d.o.o., SavudrijaČedomir Benac2011
Izvedbeno rješenje sanacije i unutarnjeg uređenja zapadnog krila Benediktinskog samostana u gradu KrkuBENEDIKTINSKI SAMOSTAN UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE, KrkOlga Magaš2011
Izvedbeni projekt sanacije stijenskog pokosa u ulici PodkoludricaRIJEKAPROMET d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2011
Izrada projekta portalnog zasjeka na potrebe izvedbe uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Opatija te geotehnički nadzor nad izvođenjem radova na osiguranju stabilnosti portalnog zasjeka PANGOS d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2011
Geotehnički projekt za ARHEOLOŠKI PARKGRAD RIJEKA, RijekaŽeljko Arbanas2011
Geotehnički elaborat za školsku sportsku dvoranu u O.Š. RAVNA GORAOPĆINA RAVNA GORAŽeljko Arbanas2011
Geotehnički i projektantski nadzor nad izvedbom radova sanacije tunela KALVARIJARIJEKAPROMET d.o.o., RijekaŽeljko Arbanas2011
Prikupljanje i obrada podataka te izrada katastra zidova i propusta na ŽC5047ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PGŽ, RijekaSergije Babić2011
Računalni program za potporni zidA.K.I. d.o.o., ZagrebIvica Kožar2011
Revizija kolničke konstrukcije AC A5, dionica Sredanci – granica BIH i AC11, dionica Lekenik – SisakHRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., ZagrebMate Sršen2011
Revizija Izmjena i dopuna Glavnog građevinskog projekta- projekta konstrukcija  i izvedbenog projekta konstrukcije MERCATOR CENTAR ROVINJEnergoplan d.o.o. ZagrebMehmed Čaušević2011
Revizija Glavnog građevinskog projekta . Projekta konstrukcije Stambeno poslovna građevina s trafostanicom u Puli k.č. 387,388,392,391 i 5452/2 Coden d.o.o., PulaMehmed Čaušević2011
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije TURISTIČKO SMJEŠTAJNA GRAĐEVINAVIZUAL ARH. d.o.o., MedulinMehmed Čaušević2011
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije Rekonstrukcija gospodarske građevine dogradnja skladišno izložbenog prostoraJADRAN-IMPEX d.o.o., KastavMehmed Čaušević2011
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije VIŠESTANBENA GRAĐEVINA STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINARUDAN d.o.o., ŽminjMehmed Čaušević2011
Recenzija idejnog rješenja odvodnje i navodnjavanja LabinštineISTARSKA ŽUPANIJA, PulaJosip Rubinić2011
Recenzija idejnog rješenja odvodnje i navodnjavanja PazinštineISTARSKA ŽUPANIJA, PulaJosip Rubinić2011
Kontrola projekta kolničkih konstrukcija autoceste Zagreb-Split- Dubrovnik, Dionica Ravča-PločeINSTITUT IGH d.d., ZagrebMate Sršen2011
Inženjerska analiza kratkotrajnih jakih oborina na području grada NovigradaGRAD NOVIGRADJosip Rubinić2011
Inženjerska analiza kratkotrajnih jakih oborina na području grada UmagaGRAD UMAGJosip Rubinić2011
Hidrološka obrada velikih voda na području UmagaGRAD UMAGJosip Rubinić2011
Hidrologija krškog hidrosustava rijeke KrkeJAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK KRKA, ŠibenikJosip Rubinić2011
Izvedbeni projekt na rekonstrukciji državne ceste D100GP KRK d.d., KrkSergije Babić2010
Glavni projekt konstrukcije montažne kućeRADULOVIĆ d.o.o., RijekaAdriana Bjelanović2010
Geotehnički elaborat za Državnu cestu D 404 (GMC 105), Privremena deponija iskopanog materijala na lokaciji BrajdicaGP KRK d.d., KrkŽeljko Arbanas2010
Idejni projekt sanacije stijenskih pokosa uz Gradinu GrižaneOPĆINA VINODOLSKA, BribirŽeljko Arbanas2010
Rekonstrukcija O.Š. Baška sa školskom dvoranom – geotehnički istražni radoviRIJEKAPROJEKT GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA d.o.o., RijekaČedomir Benac2010
Uređenje žala ispred Mošćeničke DrageOPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGAČedomir Benac2010
Uređenje obale Kneza Domagoja u Novom Vinodolskom, inženjersko geološka i oceanografska istraživanjaGRAD NOVI VINODOLSKIČedomir Benac2010
Stručno mišljenje za uzorke nastanka kližišta na otoku SuskuGRAD MALI LOŠINJČedomir Benac2010
Izrada preliminarne karte dubine uvale Dražica i okolnog akvatorija radi izrade realnog modela topografije podmorjaGP KRK d.d., KrkČedomir Benac2010
Analiza rezultata monitoringa kratkotrajnih jakih oborina na postajama KD VIKKD “VODOVOD I KANALIZACIJA” RijekaJosip Rubinić2010
Elaborat Nadopuna hidrologije i hidraulike kao sastavni dio elaborata Kanal Pragrande – moreVODOPRIVREDA d.o.o., BuzetJosip Rubinić2010
Izrada tipiziranih prometnih rješenja za aktivnosti vodoopskrbnog sustava na javnim površinamaKD “VODOVOD I KANALIZACIJA” RijekaSergije Babić2010
Climatechenge and impacts on water supply radni paket WP3 klimatske promjene i radni paket WP4 raspoloživost vodnih resursaHRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT, ZagrebJosip Rubinić2010
Procjena maksimalnih protoka na lokalitetu gravitirajućih sliva naselja Marketi i sportske dvorane VODOPRIVREDA d.o.o., BuzetJosip Rubinić2010
Izrada analize, osiguranja podataka i novelacije HTP i ITP krivulja u PuliGRAD PULAJosip Rubinić2010
Geologija i dinamika mora i hidrološke značajke površinskih vodnih pojavaJAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, RijekaČedomir Benac2010
Hidrološka istraživanja na području PP Vransko jezero u 2010. procjena utjecaja izvedbenog praga na zaštitu jezera od zaslanjivanja i ocjena ekoloških prihvatljivog protokaJAVNA USTANOVA PARK PRIRODE VRANSKO JEZERO, Biograd na moruJosip Rubinić2010
Softver za praćenje intenziteta oborinaKD “VODOVOD I KANALIZACIJA” RijekaJosip Rubinić i Siniša Lukarić2010
Usluga prikupljanja i obrade podataka te izrada katastra zidova i propusta na ŽC 5017 RUPA (D8) – OREHOVICA (D3)ŽUPANIJSKA URAVA ZA CESTE PGŽ, RijekaSergije Babić2010
Revizija Izvedbenog građevinskog projekta – projekta konstrukcije OSNOVNA ŠKOLA “VELI VRH” u PuliTRGOMETAL d.o.o. ŽminjMehmed Čaušević2010
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA GRAĐEVINA “C”MANIBEL d.o.o., PulaMehmed Čaušević2010
Revizija triju Glavnih građevinskih projekata – projekata konstrukcije (izmjene i dopune) SAMOSTOJEĆE TURISTIČKE GRAĐEVINE APARTMANSKOG TIPA SA BAZENOMSKIPER HOTELI d.o.o. SavudrijaMehmed Čaušević2010
Revizija Glavnog građevinskog projekta – projekta konstrukcije STAMBENA POSLOVNA  GRAĐEVINAULIXES d.o.o., PorečMehmed Čaušević2010
Hidrološka ekspertiza OCJENA POJAVNOSTI VELIKIH VODA NA PODRUČJU BUJŠTINE u rujnu 2010VODOPRIVREDA d.o.o., BuzetJosip Rubinić2010
Izvješće o stanju konstrukcije centralne građevine kompleksa STANCIJA GRANDEPELAGIUS d.o.o., SavudrijaMehmed Čaušević2010
Probno opterećenje “MOST RJEČINA” prema HRN U.M1.046GP KRK d.d., KrkIvica Kožar i Tino Medvidović2010
Probno opterećenje “VIJADUKT BRAJDICA” prema HRN U.M1.047GP KRK d.d., KrkIvica Kožar i Tino Medvidović2010
Monitoring konstrukcije građevine DVORANSKO PLIVALIŠTE KANTRIDARIJEKA SPORT d.o.o. RijekaIvica Kožar2010
Skip to content