Katalog informacija

(ustrojen odlukom dekana o ustrojavanju Kataloga informacija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, KLASA: 003-05 / 07-01 / 03, URBROJ: 2170-57-01-09-02 od 21. prosinca 2009. godine –  veza ).

Uvodne napomene

Prikladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci kao tijelo javne vlasti omogućuje pristup informacijama na sljedeće načine:
1. Objavljivanje putem službenih web stranica Fakulteta ( www.gradri.uniri.hr ) informacije o:

 • ustroju i aktivnostima Fakulteta (znanstvenim, nastavnim, međunarodnim, studentskim i dr.)
 • zaposlenicima
 • općim aktima Fakulteta i pozitivnim propisima vezanim uz djelatnost Fakulteta
 • događanjima i priopćenjima
 • načinu i pravilima studiranja
 • javnoj nabavi roba, radovi i usluga
 • javnim natječajima

2. Objavljivanje u službenom listu RH „Narodne novine“ u dnevnom tisku
3. Davanje priopćenja sredstvima javnog priopćenja
4. Neposrednim pružanjem informacija ovlaštenim podnositeljima zahtjeva za pristup informacijama
5. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
6. Dostavljanjem pisanih informacija ili preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacija ovlašteniku podnositelju zahtjeva.

Osnovni podaci o fakultetu

Naziv:    Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci
Adresa: Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka
Telefon: 051 / 265-900
Telefaks: 051 / 265-998
Web adresa: www.gradri.uniri.hr
E-mail: ured-dekana@gradri.uniri.hr
Banka: Zagrebačka banka dd .
IBAN:  HR2923600001101407882

Čelnik i voditelj Fakulteta  je dekan, a u radu mu pomažu prodekani i tajnik Fakulteta. Broj prodekana te njihova prava i obaveze propisane su Statutom fakulteta.

Djelatnost Fakulteta koji obavljaju:
 • nastavnici, suradnici i znanstveno-novaci u suradničkim zvanjima
 • službenici i namještenici koji obavljaju administrativne, opće i pomoćne poslove.

Svi zaposlenici obavljaju poslove unutar ustrojbenih jedinica Fakulteta: zavoda, katedri, laboratorija i stručno-administrativnih ustrojbenih jedinica. Poslovi svih zaposlenika definirani su Statutom Fakulteta i Pravilnikom o ustroju radnih mjesta Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Ustrojbene jedinice koje obavljaju nastavne, znanstveno-istraživačke i stručne radove

Zavodi su osnovne ustrojbene jedinice Fakulteta određene na osnovu povezanosti i srodnosti znanstveno-istraživačkog, nastavnog i stručnog rada, au svom sastavu mogu imati katedre i laboratorije. Zavodi koordiniraju radom katedri i / ili laboratorija te su zaduženi za provođenje stručnog rada.
Na Fakultetu su ustrojeni sljedeći vodiči:

Katedre Su temeljni ustrojbeni spremnik odredišne nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada Fakultet na Kojima se provodi znanstveno-istraživački rad, TE analizira i usklađuje provođenje nastave na sveučilišnim i stručnim studijima. Katedre se brinu o izboru i znanstveno-nastavnom napredovanju svojih suradnika i nastavnika te unapređenju temeljnih djelatnosti. Predmeti u studijskim programima imaju u svojim oznakama oznaku katedre kojoj pripadaju.

Laboratoriji su ustrojbene jedinice kojima je u obavezi brinuti se o nabavci i održavanju laboratorijske opreme te drugim pitanjima iz laboratorijske djelatnosti.

Radom zavoda ravnapredstojnik, radom katedre šef, radom laboratorija voditelj.

Unutar Zavoda za hidrotehniku ​​i geotehniku ustrojene su sljedeće katedre i laboratoriji: 

Unutar Zavoda za matematiku, fiziku i druge predmete ustrojene su slijedeće katedre: 

 • Katedra za matematiku
 • Katedra za fiziku i druge predmete

Unutar Zavoda za nosive konstrukcije i tehničku mehaniku ustrojene su slijedeće katedre i laboratoriji:

Unutar Zavoda za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu ustrojene su slijedeće katedre i laboratoriji:

 • Katedra za prometnice
 • Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
 • Katedra za arhitekturu i urbanizam
 • Laboratorij za prometnice

Stručno-administrativne ustrojbene jedinice

Na Fakultetu se ustrojavaju stručno-administrativne ustrojbene jedinice u kojima se obavljaju pravni, kadrovski, financijsko-računovodstveni, informatički, studentski, knjižnični, tehnički, administrativni i pomoćni poslovi, te ostali opći poslovi.

Stručno-administrativne ustrojbene jedinice jesu:

 1. Dekanat
 2. Studentska referada
 3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
 4. Služba za financijsko-računovodstvene poslove
 5. Knjižnica

Radom pojedine Službe rukovodilaca rukovoditelja, tajnik Fakulteta rukovodilac je svih stručnih službi i nadležan je za koordinaciju i nadzor njihovog rada. Odluku o ustroju nove službe ili radnog mjesta, o pripajanju ili ukidanju službe, te preraspodjeli poslova unutar službe donosi dekan Fakulteta.

Uključenost studenata i drugih dionika

Studenti Fakulteta sudjeluju u radu fakultetskog vijeća sa udjelom definiranim Statutom Fakulteta.
Ukupno su četiri člana Fakultetskog vijeća iz redova studenata, što omogućava ravnopravno sudjelovanje u donošenju svih odluka Vijeća. Studentski predstavnici imaju pravo suspenzivnog veta na odluke o pitanjima od posebnog interesa za studente.

Studenti kao ravnopravni članovi sudjeluju u radu niza odbora i povjerenstava sastav kojih se odobrava na Fakultetskom vijeću: Odbor za kvalitetu, Ured za odnose sa studentima, Knjižnični odbor, Etičko povjerenstvo i Stegovno povjerenstvo.

Ostali dionici (lokalna zajednica, poslodavci) za sada nisu uključeni u rad fakultetskih tijela, a planira se, temeljem usvojenog Strateškog programa znanstvenih istraživanja, formiranje Odbora za stručni i visokostručni rad članova koji su bili bili i predstavnici lokalnih zajednica i istaknutih poslovnih subjekata iz područja građevinarstva iz šire regije.

Podaci o službeniku za informiranje:

Odlukom dekana od 16. veljače 2017. godine službenikom za informiranje Fakulteta imenovana je Snježana Čop, spec.public.admin, voditelj Ureda dekana. Kontakt: e-mail: zpp@gradri.uniri.hr; tel: 051 / 265-908

Skip to content