_Izložba

Izložba inovacija u građevinarstvu

26.10.2020.

— 30.10.2020.

Građevinski fakultet u Rijeci

SUIR Savez udruga inovatora Rijeka organizira  4. ADRIATECH – Hrvatsku izložbu inovacija u građevinarstvu koja će se održati od 26. do 30. listopada 2020. u auli Građevinskog fakulteta koji je smješten u Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Suorganizatori izložbe su UIH Udruga inovatora Hrvatske Zagreb i Građevinski fakultet u Rijeci,uz suport Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka. Na izložbi će biti predstavljeno 35 inovacija iz Istarske, Karlovačke, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke, Primorsko – goranske županije, Splitsko – dalmatinske županije i grada Zagreba, kao i inovacije Građevinskog fakuteta u Rijeci.

Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministar znanosti. U svim europskim dokumentima, a posebice Strategiji pametnog, održivog i uključujućeg rasta Europa 2020, pridruženim stožernim inicijativama Inovacijska unija i Digitalna agenda za Europu te programskom okviru Obzor 2020, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova. Izložba će doprinijeti jačanju mehanizama transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništvas javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizaciju rezultata istraživanja.

Arhimed academia UIH-a će u sklopu izložbe organizirati predavanje „Pregled oblika i postu-paka zaštite intelektualnog vlasništva“ s naglaskom na zaštitu rezultata znanstveno istraživačkog rada, koje će održati gosp. Rene Kajp, dipl.ing. Predavanje će se održati u ponedjeljak, 26. listopada u 10:00 sati u dvorani G-205 Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Novi list

Skip to content