_Doktorski studij, Javna obrana

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Laure Žiković

10.09.2021.

09:00

— 11:00

Građevinski fakultet u Rijeci

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Laure Žiković, mag. ing. aedif., pod nazivom

“KONAČNI ELEMENTI ZA LINEARNU ANALIZU MIKROPOLARNOG KONTINUUMA I ODNOS VEZANE INTERPOLACIJE I LINEARIZIRANIH OBLIKA INTERPOLACIJA NA LIEJEVIM GRUPAMA”

“FINITE ELEMENTS FOR LINEAR ANALYSIS OF THE MICROPOLAR CONTINUUM AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LINKED INTERPOLATION AND INTERPOLATIONS ON LIE GROUPS IN LINEAR FORM”

održat će se u petak, 10. rujna 2021. godine, u predavaonici G-309, s početkom u 9:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, članica
  3. prof. dr. Zdenko Tonković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, vanjski član.
Skip to content