_Nastupno predavanje

Nastupno predavanje – Životni vijek I troškovi održavanja građevina

11.03.2021.

10:00

Građevinski fakultet u Rijeci

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,

OGLAŠAVA

nastupno predavanje 

Rosanda Ivetić Salopek, mag. ing. aedif., pristupnica za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, bez zasnivanja radnog odnosa, održat će dana 11. ožujka 2021. sa početkom u 10:00 sati u predavaonici G-206 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje

pod naslovom 

ŽIVOTNI VIJEK I TROŠKOVI ODRŽAVANJA GRAĐEVINA 

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Ekonomika građenja za redovne studente treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo pred nastavnicima, članovima Fakultetskog vijeća i studentima Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Skip to content