Doktorirala Marijana Cuculić

26. svibnja 2022. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivice Kožara i komentorstvom prof. dr. sc. Aleksandre Deluka-Tibljaš, doktorsku disertaciju pod naslovom “Određivanje toplinskih parametara asfaltnih kolničkih konstrukcija inverznim postupkom” obranila je Marijana Cuculić dipl. ing. građ. i stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Građevinarstvo.

Skip to content