Doktorirao Marin Grbac

Marin Grbac je dana 20. listopada 2022. godine pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dragana Ribarića, na Građevinskom fakultetu u Rijeci, obranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Three-Node Flat Shell Finite Elements Based on the Cubic Linked Interpolation and the Assumed Strain Method – Tročvorni konačni elementi ravnih ljuski temeljeni na kubnoj vezanoj interpolaciji i metodi usvojenih deformacija” te stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Temeljne tehničke znanosti.

Skip to content