Doktorski rad- Model integralnoga upravljanja kakvoćom voda ruralnoga prekograničnoga riječnog sliva

Na ocjeni je doktorski rad doktorandice Gorane Ćosić Flajsig pod naslovom “Model integralnoga upravljanja kakvoćom voda ruralnoga prekograničnoga riječnog sliva/Integrated Water Quality Management Model for Rural Transboundary River Basin“. Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada čine:

prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, Građevinski fakultet u Rijeci, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Goran Volf, Građevinski fakultet u Rijeci, član
prof. dr. sc. Marija Šperac, Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, vanjska članica.

Fakultetsko vijeće će odluku o ocjeni doktorskog rada donositi na slijedećoj sjednici.

Skip to content