Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2019-04-7926 ”Razdvajanje utjecaja parametara u inženjerskom modeliranju s parametarskom identifikacijom’, voditelja prof. dr. sc. Ivice Kožara, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija, na određeno puno radno vrijeme na rok od 18 mjeseci.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

Kandidati trebaju imati doktorat znanosti iz područja tehničkih ili prirodnih znanosti, dobro teoretsko i praktično znanje iz mehanike materijala (posebno iz teorije puzanja betona), određeno znanje programiranja, odlično vladanje engleskim jezikom u govoru, čitanju i pismu te dobre  komunikacijske vještine u govoru i pismu.

Prijavi na natječaj kandidati prilažu:

životopis s opisom znanstvenog i nastavnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih radova i separate radova, eventualne nagrade i priznanja, eventualne preporuke osoba upoznatih s dosadašnjim radom pristupnika i drugo relevantno za natječaj.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi: ivica.kozar@uniri.hr 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja, provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O eventualnom održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za zapošljavanje jednog suradnika na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2019-04-7926 „Razdvajanje utjecaja parametara u inženjerskom modeliranju s parametarskom identifikacijom“, voditelja prof. dr. sc. Ivice Kožara, objavljenog dana 09. ožujka 2022. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 11. ožujka 2022. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu te dana 13. ožujka 2022. godine u dnevnom tisku Novi list, izabran je kandidat dr. sc. Ivan Zambon.

Skip to content