Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

1. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme.

2. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Organizacija i tehnologija građenja, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, na neodređeno puno radno vrijeme.

3. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Prometnice, na Katedri za prometnice, na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti pod točkama 1., 2. i 3.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prijavi na natječaj za radna mjesta pod točkama 1., 2. i 3. potrebno je priložiti:

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijavaza radna mjesta pod točkama 1., 2. i  3.  je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

4. Jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 »Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)« voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.

Natječaj je namijenjen kandidatima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Uvjeti pod točkom 4.:

1. završen diplomski studij građevinarstva, ili iz područja srodnih tehničkih znanosti,

2. prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 3.0,

3. ako kandidat već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, odnosno za vrijeme preostalo do 4 godine studija,

4. Na natječaj se ne može javiti kandidat čije je doktorsko obrazovanje Zaklada već ranije financirala, ali je odustao od financiranja.

Dodatni kriteriji pod točkom 4.:

–    završen diplomski sveučilišni studij građevinskog fakulteta, smjer geotehnika

–  izrađen i obranjen diplomski rad iz područja geotehnike (prednost imaju kandidati sa diplomskim radovima iz područja stabilnosti kosina, dinamike tla i numeričkog modeliranja u geotehnici),

– uspjeh na predmetima bitnima za područje istraživanja,

– eventualno objavljeni relevantni radovi u časopisima ili zbornicima sa znanstvenih skupova,

– eventualno sudjelovanje na domaćim ili stranim znanstvenim skupovima,

– demonstrature tijekom studija (prednost imaju kandidati koji su održavali demonstrature iz geotehničkih kolegija),

– iskustvo rada u laboratoriju,

– poznavanje rada u računalnim programima poput C++, Python, Mathematica, Matlab, Fortran ili MathCad,

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 4. kandidati prilažu: životopis, motivacijsko pismo, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija građevinarstvo ili iz područja srodnih tehničkih znanosti, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, potvrdu o upisu na doktorski studij ako kandidat već studira na doktorskom studiju, kao i ostale potvrde i podatke relevantne za natječaj.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi: zeljko.arbanas@uniri.hr

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja, provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O eventualnom održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog  rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za zapošljavanje jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 03. lipnja 2022. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 06. lipnja 2022. godine, te u Novom listu dana 08. lipnja 2022. godine, izabrana je pristupnica prof. dr. sc. Barbara Karleuša.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za zapošljavanje jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Organizacija i tehnologija građenja, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 03. lipnja 2022. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 06. lipnja 2022. godine, te u Novom listu dana 08. lipnja 2022. godine, izabrana je pristupnica prof. dr. sc. Diana Car-Pušić.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za zapošljavanje jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Prometnice, na Katedri za prometnice, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 03. lipnja 2022. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 06. lipnja 2022. godine, te u Novom listu dana 08. lipnja 2022. godine, izabrana je pristupnica prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za zapošljavanje jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 »Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)« voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 03. lipnja 2022. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 06. lipnja 2022. godine, te u Novom listu dana 08. lipnja 2022. godine, izabran je kandidat Davor Marušić, dipl. ing. geol.

Skip to content