Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na slobodna radna mjesta

1. Jednog (1) nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti znanstveno polje Arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na neodređeno puno radno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto.

Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine br. 119/2022, članci 39., 40. i 119.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prijavi na natječaj za radno mjesto pod točkom 1. potrebno je priložiti:

životopis s opisom nastavnog, znanstvenog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijaveza radno mjesto pod točkom 1. je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave i dokazi o ispunjavanju kriterija s potrebnom dokumentacijom podnose se u elektroničkom obliku Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, na e-mail adresu:  robert.brusnjak@uniri.hr

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

2. Jednog (1) suradnika na suradničko radno mjesto asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od šest (6) godina.

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine br. 119/2022, članci 39.,40. i 119.).

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 2. potrebno je priložiti:  Uz prijavu na radno mjesto potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome o završenom studiju građevinarstva (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).

Rok za podnošenje prijave za radno mjesto pod točkom 2. je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave i dokazi o ispunjavanju kriterija s potrebnom dokumentacijom podnose se u elektroničkom obliku Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, na e-mail adresu:  robert.brusnjak@uniri.hr

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja, provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O eventualnom održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog  rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za zapošljavanje jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na neodređeno puno radno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, objavljenog na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 05. prosinca 2022. godine, te u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 07. prosinca 2022. godine, izabran je pristupnik dr. sc. Denis Ambruš.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za zapošljavanje jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Hidrotehnika, na Katedri za hidrotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od šest (6) godina, objavljenog na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 05. prosinca 2022. godine, te u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 07. prosinca 2022. godine, izabrana je pristupnica Marta Marija Bilić, mag. ing. aedif.

Skip to content