Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE U RIJECI 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje  

NATJEČAJ 

za izbor 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija, na neodređeno puno radno vrijeme. 

Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku. 

Prijavi na natječaj pod točkom 1. potrebno je priložiti:  

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


2. Jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na neodređeno nepuno radno vrijeme u 50% radnog vremena. 

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku. 

Prijavi na natječaj pod točkom 2. potrebno je priložiti:  

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova (ako ih pristupnik/ca posjeduje), eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka. 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

1.Na Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, na Zavodu za računalno modeliranje materijala i konstrukcija, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog dana 02. srpnja 2021. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 05. srpnja 2021. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu , a dana 06. srpnja 2021. godine u dnevnom tisku Novi list, izabrana je pristupnica dr. sc. Neira Torić Malić.

2. Na Natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na neodređeno nepuno radno vrijeme u 50% radnog vremena, objavljenog dana 02. srpnja 2021. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 05. srpnja 2021. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu , a dana 06. srpnja 2021. godine u dnevnom tisku Novi list, izabran je pristupnik Bojan Bilić, dipl. ing. arh.

Skip to content