Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE U RIJECI 

GRAĐEVINSKI FAKULTET 

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje  

NATJEČAJ  
za izbor 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na neodređeno puno radno vrijeme. 

Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku. 

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 1. potrebno je priložiti:  

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 


2. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 »Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)« voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.  

Natječaj je namijenjen kandidatima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.  

Uvjeti pod točkom 2.:  

 1. završen diplomski studij građevinarstva, ili iz područja srodnih tehničkih znanosti, 
 2. prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 3.5, 
 3. Ako kandidat već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, odnosno za vrijeme preostalo do 4 godine studija. 
 4. Na natječaj se ne može javiti kandidat čije je doktorsko obrazovanje Zaklada već ranije financirala, ali je odustao od financiranja. 

Dodatni kriteriji pod točkom 2.: 

 • završen diplomski sveučilišni studij građevinskog fakulteta, smjer geotehnika  
 • izrađen i obranjen diplomski rad iz područja geotehnike (prednost imaju kandidati sa diplomskim radovima iz područja stabilnosti kosina, dinamike tla i numeričkog modeliranja u geotehnici), 
 • uspjeh na predmetima bitnima za područje istraživanja, 
 • eventualno objavljeni relevantni radovi u časopisima ili zbornicima sa znanstvenih skupova, 
 • eventualno sudjelovanje na domaćim ili stranim znanstvenim skupovima, 
 • demonstrature tijekom studija (prednost imaju kandidati koji su održavali demonstrature iz geotehničkih kolegija), 
 • iskustvo rada u laboratoriju, 
 • poznavanje rada u računalnim programima poput C++, Python, Mathematica, Matlab, Fortran ili MathCad, 

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 2. kandidati prilažu: : životopis, motivacijsko pismo, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija građevinarstvo ili iz područja srodnih tehničkih znanosti, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, potvrdu o upisu na doktorski studij ako kandidat već studira na doktorskom studiju, kao i ostale potvrde i podatke relevantne za natječaj. 

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi: zeljko.arbanas@uniri.hr  

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 


3. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“ voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.  

Natječaj je namijenjen kandidatima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.  

Uvjeti pod točkom 3.:  

 1. Završen diplomski studij građevinarstva, ili iz područja srodnih tehničkih znanosti, 
 2. Prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 3.5, 
 3. Ako kandidat već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, odnosno za vrijeme preostalo do 4 godine studija, 
 4. Na natječaj se ne može javiti kandidat čije je doktorsko obrazovanje Zaklada već ranije financirala, ali je odustao od financiranja.  

Dodatni kriteriji pod točkom 3.: 

 • Interes za područje istraživanja iskazan kroz motivacijsko pismo, 
 • Izvrsno poznavanje engleskoga jezika u govoru, pisanju i čitanju, 
 • Uspjeh na predmetima bitnima za područje istraživanja, 
 • Održavanje demonstrature iz predmeta bitnih za područje istraživanja, 
 • Eventualno objavljeni relevantni radovi. 

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 3. kandidati prilažu: životopis, motivacijsko pismo, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija građevinarstvo ili iz područja srodnih tehničkih znanosti, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, potvrdu o upisu na doktorski studij ako kandidat već studira na doktorskom studiju, kao i ostale potvrde i podatke relevantne za natječaj. 

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi: gordan.jelenic@uniri.hrdragan.ribaric@uniri.hr   

Rok za podnošenje prijava je 50 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 


4. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na međunarodnom projektu MSCA ITN „Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial Applications (THREAD)“ financiranog iz programa Horizon 2020 Europske unije, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.  

Natječaj je namijenjen kandidatima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.  

Uvjeti pod točkom 4.:  

 1. Završen diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, matematike ili fizike,  
 2. Prosjek ocjena na diplomskom studiju koji omogućuje upis na doktorski studij Građevinarstvo Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
 3. Ako kandidat već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, odnosno za vrijeme preostalo do 4 godine studija,  
 4. Na natječaj se ne može javiti kandidat čije je doktorsko obrazovanje Zaklada već ranije financirala, ali je odustao od financiranja.  

Dodatni kriteriji pod točkom 4.: 

 • Interes za područje mehanike krutih i deformabilnih tijela iskazan kroz motivacijsko pismo, 
 • Izvrsno poznavanje engleskoga jezika u govoru, pisanju i čitanju, 
 • Uspjeh na predmetima bitnima za područje istraživanja,  
 • Održavanje demonstrature iz predmeta bitnih za područja istraživanja,  
 • Eventualno objavljeni relevantni radovi.  

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 4. kandidati prilažu: životopis, motivacijsko pismo, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija iz područja tehničkih znanosti, matematike ili fizike, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, potvrdu o upisu na doktorski ako kandidat već studira na doktorskom studiju, kao i ostale potvrde i podatke relevantne uza natječaj. 

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti na e-mail adresi: teo.mudric2@uniri.hr 

Rok za podnošenje prijava je 50 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja, provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O eventualnom održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj. 

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka. 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 02. kolovoza 2021. godine, u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 06. kolovoza 2021. godine, te u Novom listu dana 10. kolovoza 2021. godine, izabrana je pristupnica dr. sc. Nana Palinić.

Na Natječaju za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1732 „Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma (FIMCOS)“, voditelja prof. dr. sc. Gordana Jelenića, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, na rok o četiri (4) godine ili do prestanka financiranja projekta, objavljenog na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 02. kolovoza 2021. godine, u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 06. kolovoza 2021. godine, te u Novom listu dana 10. kolovoza 2021. godine, izabran je pristupnik Giordano Vettoretti, M. Eng. Aerospace Eng.

Na Natječaju za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na međunarodnom projektu MSCA ITN „Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial Applications (THREAD)“ financiranog iz programa Horizon 2020 Europske unije, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine ili do prestanka financiranja projekta, objavljenog na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 02. kolovoza 2021. godine, u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 06. kolovoza 2021. godine, te u Novom listu dana 10. kolovoza 2021. godine, izabran je pristupnik Giovanni Carraretto, M. Eng. Aerospace Eng.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 »Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)« voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, donesenoj na 07. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, raspisan je dana 02. kolovoza 2021. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, dana 06. kolovoza 2021. godine u službenom listu RH Narodne novine, a dana 10. kolovoza 2021. godine u dnevnom tisku Novi List, natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 »Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)« voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. Istom odlukom imenovano je Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Željko Arbanas, doc. dr. sc. Vedran Jagodnik i doc. dr. sc. Martina koje je Izvješće od dana 11. listopada 2021. godine dostavilo Fakultetskom vijeću, a u kojem se između ostalog navodi da je u natječajnom roku prijavu podnijelo dvoje pristupnika: Andrea Tea Samadržić, mag. ing. aedif. i dr. sc. Gisela Domej, dipl. ing. geol. Nadalje, u predmetnom Izvješću, Stručno povjerenstvo je utvrdilo i obrazložilo kako pristupnice Andrea Tea Samadržić, mag. ing. aedif. i dr. sc. Gisela Domej, dipl. ing. geol. ne zadovoljavaju uvjete predmetnog natječaja te je predložilo Fakultetskom vijeću da se predmetni natječaj poništi. Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće je 10. sjednici održanoj dana 28. listopada 2021. godine usvojilo je odluku kojom se predmetni natječaj poništava.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se natječaj za izbor jednog  suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na međunarodnom projektu MSCA ITN „Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial Applications (THREAD)“ financiranog iz programa Horizon 2020 Europske unije, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, usvojene na 07. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, raspisan je dana 02. kolovoza 2021. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, dana 06. kolovoza 2021. godine u službenom listu RH Narodne novine, a dana 10. kolovoza 2021. godine u dnevnom tisku Novi List, natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na međunarodnom projektu MSCA ITN „Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial Applications (THREAD)“ financiranog iz programa Horizon 2020 Europske unije, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine ili do prestanka financiranja projekta. Istom odlukom imenovano je Stručno povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, prof. dr. sc. Gordan Jelenić i doc. dr. sc. Teo Mudrić koje je Izvješće od dana 12. listopada 2021. godine dostavilo Fakultetskom vijeću, te je po provedenom natječaju i sukladno naprijed citiranom Izvješću, a na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, usvojenoj na 10. redovitoj sjednici održanoj dana 28. listopada 2021. godine, kandidat Giovanni Carraretto, M. Eng. Aerospace Eng. izabran u predmetno u suradničko zvanje i na radno mjesto. Naknadno, po završenom izboru, Giovanni Carraretto, M. Eng. Aerospace Eng., je odustao od zaposlenja na predmetnom radnom mjestu. Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće je 03. izvanrednoj sjednici održanoj dana 15. studenog 2021. godine usvojilo je odluku kojom se predmetni natječaj poništava.

Skip to content