Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE U RIJECI 

GRAĐEVINSKI FAKULTET 

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje  

NATJEČAJ  

za izbor 

1. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 


2. Tri (3) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 


3. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme.  


4. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje Interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje Projektni menadžment, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, na neodređeno puno radno vrijeme.  


5. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 


6. Dva (2) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutnih zaposlenika. 


7. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme. 

Uvjeti pod točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku. 

Prijavi na natječaj za radna mjesta pod točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. potrebno je priložiti:  

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 

Rok za podnošenje prijava za radna mjesta pod točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.  je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 


8. Jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme.  

Uvjeti pod točkom 8.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). 

Prijavi na natječaj za radno mjesto pod točkom 8. kandidati prilažu 

Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 8. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome o završenom studiju građevinarstva (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje). 

Rok za podnošenje prijava za radno mjesto pod točkom 8. je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 


9. Jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, na Katedri za prometnice, bez zasnivanja radnog odnosa.  

Uvjeti pod točkom 9.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). 

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 9. kandidati prilažu: životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, presliku identifikacijske isprave, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova, eventualne nagrade i priznanja i druge podatke relevantne za natječaj. 

Rok za podnošenje prijava za radno mjesto pod točkom 9. je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja, provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O eventualnom održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj. 

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka. 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabrana je pristupnica dr. sc. Adriana Bjelanović.

Na Natječaju za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabrana je pristupnica Josipa Mihaljević, mag. ing. aedif.

Na Natječaju za izbor dva nastavnika  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutnih zaposlenika, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabrana je pristupnica dr. sc. Sara Grbčić Erdelj.

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabran je pristupnik dr. sc. Vanja Travaš.

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabran je pristupnik dr. sc. Vedran Jagodnik.

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje Interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje Projektni menadžment, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabran je pristupnik dr. sc. Ivan Marović.

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabran je pristupnik dr. sc. Leo Škec.

Na Natječaju za izbor tri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na neodređeno puno radno vrijeme na Katedri za hidrotehniku, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabrano je slijedećih troje pristupnika: dr. sc. Goran Volf, dr. sc. Igor Ružić i dr. sc. Josip Rubinić.

OBAVIJEST O OBUSTAVI POSTUPKA IZBORA

Na temelju članka 26. Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci od 03. svibnja 2023. godine, Fakultetsko vijeće je na 07. redovitoj sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine, usvojilo sljedeću

O D L U K U

  1. Obustavlja se postupak izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Geodezija, na Katedri za prometnice, bez zasnivanja radnog odnosa.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, usvojenoj na 06. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 18. lipnja 2021. godine, raspisan je dana 24. rujna 2021. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 27. rujna 2021. godine na mrežnim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a dana 28. rujna 2021. godine u dnevnom tisku Novi list, natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Geodezija, na Katedri za prometnice, bez zasnivanja radnog odnosa. Na predmetni natječaj se prijavilo dvoje kandidata: dr. sc. Mirko Husak i dr. sc. Veljko Flego, a Stručno povjerenstvo za provođenje predmetnog natječajnog postupka utvrdilo je kako kandidat dr. sc. Veljko Flego nije imao proveden postupak izbora u odgovarajuće znanstveno zvanje (znanstveni suradnik), slijedom čega je obveza bila sukladno članku 95. stavku 3., a u svezi s člancima 32. 33.  i 35. tada važećeg Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, podnijeti nadležnoj instituciji (Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) zahtjev za provođenje dijela izbora u odgovarajuće znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a sve kako bi Stručno povjerenstvo uopće moglo sastaviti izvješće o izboru kandidata i dovršiti ovaj natječajni postupak. Dopisom Građevinskog fakulteta u Rijeci od 15. studenog 2021. godine, a zaprimljenog na Geodetskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dana 02. prosinca 2021. godine, podnesena je Fakultetskom vijeću Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obrazložena zamolba s priležećom dokumentacijom kandidata dr. sc. Veljka Flege, s zahtjevom da kao nadležna institucija provede dio postupka izbora u odgovarajuće znanstveno zvanje (znanstveni suradnik) za dr. sc. Veljka Flegu, te da po provedenom dijelu postupka mišljenje i prijedlog dostavi nadležnom matičnom odboru na potvrdu. Nastavno navedenom Građevinski fakultet u Rijeci je tek dana 28. lipnja 2023. godine elektroničkim putem zaprimio odgovor Geodetskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s naznakom da Stručno povjerenstvo Geodetskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ne može pozitivno ocijeniti znanstvenu djelatnost dr. sc. Veljka Flege i predložiti izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik za znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Geodezija. U privitku odgovora dostavljeno je i Izvješće Stručnog povjerenstva zajedno s Odlukom Fakultetskog vijeća Geodetskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojom se potvrđuje negativna ocjena Stručnog povjerenstva. Obzirom na protek vremena od gotovo dvije godine od raspisivanja predmetnog natječaja, obzirom na činjenicu da je natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent raspisan prema tada važećem Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji više nije na snazi, obzirom na činjenicu da novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji je stupio na snagu 22. listopada 2022. godine više ne predviđa izbore u naslovno znanstveno-nastavno zvanje, već člankom 53. propisuje da visoko učilište može angažirati „naslovnog nastavnika“ ili „naslovnog suradnika“ pri čemu se za izbor naslovnog nastavnika, odnosno naslovnog suradnika ne raspisuje javni natječaj, obzirom na činjenicu da se zbog proteka vremena ponovo treba utvrditi potreba za angažmanom naslovnog nastavnika (naslovni docent – polje geodezija) na Katedri za prometnice, te konačno obzirom na činjenicu da je samim tekstom predmetnog natječaja propisano da Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj, predloženo je da se obustavi postupak izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Geodezija, na Katedri za prometnice, bez zasnivanja radnog odnosa, po raspisanom predmetnom natječaju. Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće usvojilo je odluku kao u izreci.

Skip to content