Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE U RIJECI 

GRAĐEVINSKI FAKULTET 

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje  

NATJEČAJ  

za izbor 

1. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 


2. Tri (3) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 


3. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme.  


4. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje Interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje Projektni menadžment, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, na neodređeno puno radno vrijeme.  


5. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno vrijeme. 


6. Dva (2) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutnih zaposlenika. 


7. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme. 

Uvjeti pod točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku. 

Prijavi na natječaj za radna mjesta pod točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. potrebno je priložiti:  

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 

Rok za podnošenje prijava za radna mjesta pod točkama 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.  je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 


8. Jednog (1) suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme.  

Uvjeti pod točkom 8.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). 

Prijavi na natječaj za radno mjesto pod točkom 8. kandidati prilažu 

Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 8. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome o završenom studiju građevinarstva (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje). 

Rok za podnošenje prijava za radno mjesto pod točkom 8. je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 


9. Jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje geodezija, na Katedri za prometnice, bez zasnivanja radnog odnosa.  

Uvjeti pod točkom 9.: Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,  br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). 

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 9. kandidati prilažu: životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, presliku identifikacijske isprave, popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova, eventualne nagrade i priznanja i druge podatke relevantne za natječaj. 

Rok za podnošenje prijava za radno mjesto pod točkom 9. je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja, provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O eventualnom održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj. 

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka. 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabrana je pristupnica dr. sc. Adriana Bjelanović.

Na Natječaju za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabrana je pristupnica Josipa Mihaljević, mag. ing. aedif.

Na Natječaju za izbor dva nastavnika  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutnih zaposlenika, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabrana je pristupnica dr. sc. Sara Grbčić Erdelj.

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za hidrotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabran je pristupnik dr. sc. Vanja Travaš.

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabran je pristupnik dr. sc. Vedran Jagodnik.

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje Interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje Projektni menadžment, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabran je pristupnik dr. sc. Ivan Marović.

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabran je pristupnik dr. sc. Leo Škec.

Na Natječaju za izbor tri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na neodređeno puno radno vrijeme na Katedri za hidrotehniku, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 24. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 27. rujna 2021. godine, te u Novom listu dana 28. rujna 2021. godine, izabrano je slijedećih troje pristupnika: dr. sc. Goran Volf, dr. sc. Igor Ružić i dr. sc. Josip Rubinić.

Skip to content