Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE U RIJECI

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

1. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana organizacija i tehnologija građenja, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri (4) godine.

Uvjeti pod točkom 1.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 1. potrebno je priložiti:  životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


2. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 »Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)« voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.

Natječaj je namijenjen kandidatima koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Uvjeti pod točkom 2.:

 1. završen diplomski studij građevinarstva, ili iz područja srodnih tehničkih znanosti,
 2. prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 3.5,
 3. ako kandidat već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, odnosno za vrijeme preostalo do 4 godine studija.
 4. na natječaj se ne može javiti kandidat čije je doktorsko obrazovanje Zaklada već ranije financirala, ali je odustao od financiranja.

Dodatni kriteriji pod točkom 2.:

 • završen diplomski sveučilišni studij građevinskog fakulteta, smjer geotehnika
 • izrađen i obranjen diplomski rad iz područja geotehnike (prednost imaju kandidati sa diplomskim radovima iz područja stabilnosti kosina, dinamike tla i numeričkog modeliranja u geotehnici),
 • uspjeh na predmetima bitnima za područje istraživanja,
 • eventualno objavljeni relevantni radovi u časopisima ili zbornicima sa znanstvenih skupova,
 • eventualno sudjelovanje na domaćim ili stranim znanstvenim skupovima,
 • demonstrature tijekom studija (prednost imaju kandidati koji su održavali demonstrature iz geotehničkih kolegija),
 • iskustvo rada u laboratoriju,
 • poznavanje rada u računalnim programima poput C++, Python, Mathematica, Matlab, Fortran ili MathCad,

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 2. kandidati prilažu: životopis, motivacijsko pismo, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija građevinarstvo ili iz područja srodnih tehničkih znanosti, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, potvrdu o upisu na doktorski studij ako kandidat već studira na doktorskom studiju, kao i ostale potvrde i podatke relevantne za natječaj.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi: zeljko.arbanas@uniri.hr

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


3. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti pod točkom 3.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 3. kandidati prilažu: Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 3. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome o završenom studiju građevinarstva (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja, provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O eventualnom održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na natječaju za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Organizacija i tehnologija građenja, na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja, na određeno puno radno vrijeme, na rok od četiri (4) godine, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 05. studenog 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 09. studenog 2021. godine, te u Novom listu dana 10. studenog 2021. godine, izabrana je pristupnica dr. sc. Ksenija Tijanić Štrok.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika  u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, usvojene na 10. redovitoj sjednici održanoj 28. listopada 2021. godine, raspisan je u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 05. studenog 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 09. studenog 2021. godine, te u Novom listu dana 10. studenog 2021. godine, raspisan je natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme. Istom odlukom imenovano je Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Adriana Bjelanović, prof. dr. sc. Davor Grandić i doc. dr. sc. Željko Smolčić koje je Izvješće od dana 16. prosinca 2021. godine i dopunu istog Izvješća od 20. prosinca 2021. godine, dostavilo Fakultetskom vijeću, u kojima je utvrdilo da je u natječajnom roku prijavu dostavio jedan pristupnik: Daniel Bukvić, dipl. ing. građ. Stručno povjerenstvo je razmotrilo pristiglu prijavu pristupnika Daniela Bukvića, dipl. ing. građ., te je zaključilo da zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, da posjeduje dodatne kompetencije i iskazuje interes za nastavni i znanstveno-istraživački rad. Po obavljenom motivacijskom razgovoru tijekom kojega je pristupnik upoznat s uvjetima zapošljavanja po predmetnom natječaju u skladu s kojima nije moguće da istovremeno ostane zaposlen u punom radnom vremenu u tvrtki trenutnog zaposlenja kojoj je direktor i vlasnik, pristupnik  je usmeno i pismeno izvijestio Stručno povjerenstvo da odustaje od potpisivanja Ugovora o radu, odnosno od zaposlenja na predmetnom radnom mjestu. Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće usvojilo je na 12. redovitoj sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine odluku o poništenju natječaja.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 »Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)« voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, usvojene na 10. redovitoj sjednici održanoj 28. listopada 2021. godine, raspisan je u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 05. studenog 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 09. studenog 2021. godine, te u Novom listu dana 10. studenog 2021. godine, natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 »Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)« voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine. Istom odlukom imenovano je Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Željko Arbanas, doc. dr. sc. Vedran Jagodnik i doc. dr. sc. Martina koje je Izvješće od dana 11. listopada 2021. godine dostavilo Fakultetskom vijeću, a u kojem se između ostalog navodi da je u natječajnom roku prijavu podnijelo dvoje pristupnika: Izaz Ali, mag. ing. geoteh. i dr. sc. Danny Love Wamba Djukem, dipl. ing. geoteh. Nadalje, u predmetnom Izvješću, Stručno povjerenstvo je utvrdilo i obrazložilo kako pristupnici : Izaz Ali, mag. ing. geoteh. i dr. sc. Danny Love Wamba Djukem, dipl. ing. geoteh. ne zadovoljavaju uvjete predmetnog natječaja te je predložilo Fakultetskom vijeću da se predmetni natječaj poništi. Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku kao u izreci.

Skip to content