Natječaj za zapošljavanje

Na temelju odluke dekana Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto

jednog (1) službenika na radno mjesto III. vrste – pomoćni referent u Uredu dekana, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rok od dva mjeseca.   

Uvjeti:

završena srednja stručna sprema

Prijavi na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto potrebno je priložiti:

životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), preslika identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica), potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom radnom stažu.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.

Kandidati se primaju u radni odnos uz probni rad od dva mjeseca.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave s prilozima podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na natječaj.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za zapošljavanje jednog (1) službenika na radno mjesto III. vrste – pomoćni referent u Uredu dekana, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rok od dva mjeseca, objavljenog dana 16. veljače 2022. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 17. veljače 2022. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , a dana 20. veljače 2022. godine u dnevnom tisku Novi list, izabrana je kandidaktinja Tea Brežnik iz Kastva.

Skip to content