Održana edukacijska predavanja i edukacijske vježbe Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka za studente i djelatnike Građevinskog fakulteta u Rijeci

Dana 13. listopada 2023. godine na Građevinskom fakultetu u Rijeci održana su edukacijska predavanja i pokazne vježbe na otvorenom prostoru pojedinih operativnih snaga civilne zaštite. Cilj održavanja ove edukacije bio je da se studenti, djelatnici i šira javnost upoznaju sa sustavom civilne zaštite u RH, pravilima i postupanjima uslijed velike nesreće ili katastrofe, kao i djelovanjem interventnih službi u takvim slučajevima. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (International Day for Disaster Reduction – IDDR) se na inicijativu Ujedinjenih naroda diljem svijeta obilježava 13. listopada, pa je to bio dodatni motiv da se organiziraju ovakve edukacije. Osnovni cilj ovih edukacija bio je da se studenti, djelatnici fakulteta i šira javnost upozna sa radom, aktivnostima i djelovanjem rada civilne zaštite, te mogućnostima dragovoljnog učešća u sustavu CZ PGŽ, te pružanju osobne i uzajamne pomoći.

Organizatori ovog događanja bili su Građevinski fakultet u Rijeci i Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH, Područni ured civilne zaštite Rijeka. Edukacije su se održale u dva dijela. U prvom dijelu održana su tri pozvana predavanja, redom ravnatelja civilne zaštite gospodina Željka Šostara na temu sustava CZ u Republici Hrvatskoj, zatim je uslijedilo predavanje izv.prof.dr.sc. Josipa Atalića sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa tematikom potresa i potresnog inženjerstva, te je na samom kraju održana prezentacija pročelnika Podružnog ureda civilne zaštite Rijeka pročelnika Matka Škalamere o iskustvu civilne zaštite RH u aktivnostima nakon potresa u Turskoj. Na samom kraju prvog dijela održana je prezentacija rada potražnog psa u cilju pružanja pomoći u pretraživanju ruševina. Nakon toga operativne snage sustava CZ su na vanjskom prostoru u blizini Građevinskog fakulteta u pet radnih točki provele sljedeće edukacije i prezentacije:

  • Državna intervencijska postrojba CZ – prezentacija opreme i tehnika spašavanja u velikim nesrećama i katastrofama
  • Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak – upoznavanje sa vatrogasnom tehnikom – vozilo, pumpe, armature, cijevi i  osobna zaštitna oprema vatrogasca
  • Zavod za hitnu medicinu PGŽ – prikaz opreme i djelovanja
  • Društvo crvenog križa PGŽ – prikaz opreme Službe spašavanja života na vodi i upoznavanje s djelovanjem Interventnih timova Hrvatskog Crvenog križa, te
  • Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Rijeka – prikaz opreme i djelovanja u planinama.

Samoj edukaciji se odazvalo više od 140 studenata i djelatnika fakulteta. Uprava fakulteta zahvaljuje svima na sudjelovanju i zainteresiranosti.

Skip to content