Pokretanje postupka izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2021. do 30. rujna 2024. godine

Na temelju članka 63., stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.), članka 20. stavka 6. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 14. 02. 2020.),  članka 20., stavaka 1., 2., 3. i 4.,  te članka 29. Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci od 18. prosinca 2018., Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta u Rijeci donijelo je na 03. redovitoj sjednici održanoj 25. ožujka 2021. godine, sljedeću

O D L U K U

 

I.
Pokreće se postupak izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za naredno trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2021. do 30. rujna 2024. godine.

II.
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja prijava pristupnika za izbor dekana, u sastavu:

                        1. Doc. dr. sc. Iva Mrak
                        2. Doc. dr. sc. Nino Krvavica
                        3. Doc. dr. sc. Sanja Šurdonja

III.

Prijavu za izbor dekana može podnijeti nastavnik Fakulteta koji ispunjava uvjete propisane člankom 20., stavkom 3. Statuta Fakulteta. Prijedlog za izbor dekana može podnijeti Zavod za pristupnika koji ispunjava uvjete propisane člankom 20., stavkom 3. Statuta Fakulteta, pod uvjetom da je ovaj suglasan s  prijedlogom.
 

IV.

Prijave za izbor dekana dostavljaju se Povjerenstvu iz točke II. ove odluke u roku od 15 (petnaest) dana od dana imenovanja Povjerenstva. Uz prijavu za izbor dekana, prilaže se: životopis i program rada za dekanski mandat, koji treba biti usklađen sa strateškim dokumentima Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta, te izjava pristupnika ako ga predlaže Zavod.
 

V.

Povjerenstvo iz točke II. ove odluke dužno je u roku od 15 (petnaest) dana od dana  isteka roka za dostavu prijava za izbor dekana dostaviti Fakultetskom vijeću izvješće koje treba sadržavati podatke o podnesenim prijavama i pristupnicima, podatke o ispunjavanju uvjeta za izbor, njihove životopise i program rada.  
         

VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.                                                                                                                                                                                                              D e k a n i c a:
                                                                                                                                                                                               prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić

Odluka

Skip to content