Social physics, prof. Boris Podobnik

Profesor Boris Podobnik, jedan od najcitiranijih hrvatskih znanstvenika, je 2022. godine, u suradnji s više koautora s drugih institucija, objavio rad Social physics u časopisu PHYSICS REPORTS, koji je u siječnju/veljači 2024. dobio dovoljno citata da ga se svrsta u 1% najboljih u akademskom polju fizike na temelju visoko citiranog praga za polje i godinu publikacije. Čestitamo autorima!

Skip to content