EU

Projekt „Predgotovljene zgrade gotovo nulte energije proizvedene na industrijski način” financiran je iz EU strukturnih i investicijskih fondova u okviru Poziva “Povećanj razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja- faza II”.

Svrha projekta je jačanje inovativnosti i međunarodne konkurentnosti TEHNOPLAST PROFILI i Partnera razvojem novog inovativnog proizvoda – Predgotovljene zgrade gotovo nulte energije proizvedene na industrijski način, kao rezultat IRI djelatnosti u okviru provedbe suradničkog istraživanja Tehnoplast profili d.o.o. te Palijan d.o.o., i Građevinskog fakulteta u Rijeci. Realizacija projekta će doprinijeti i jačanju istraživačkih kapaciteta Tehnoplast profili d.o.o. te Palijan d.o.o., i Građevinskog fakulteta u Rijeci, te poticanje njihove učinkovite suradnje u provedbi ciljanih ulaganja u IRI aktivnosti u TPP Energija i okoliš. Očekivani rezultat IR aktivnosti predstavlja novi iskorak u području istraživanja i razvoja uz primjenu novih i postojećih znanja i vještina za razvoj novog proizvoda. Konkretan rezultat istraživanja i razvoja biti će proračunski model otpornosti kompozitnih panela opterećenih na savijanje i poprečnu silu, te otpornosti priključka stropni panel – zidni panel opterećenih na poprečnu silu. Rezultati ovih istraživanja predstavljaju novi iskorak i prekretnicu u građenju.

Voditelj: TEHNOPLAST PROFILI d.o.o.
Suradnici: PALIJAN d.o.o., Građevinski fakultet (prof.dr.sc. Davor Grandić- voditelj za GF, doc.dr.sc. Paulina Krolo, doc. dr. sc. Paulo Šćulac, izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić, doc. dr. sc. Natalija Bede Odorčić, prof. dr. sc. Ivana Štimac- Grandić, Antonio Bakran, Lazar Lukačević)

Razdoblje provedbe projekta: 8/2020-8/2023

Projekt „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika” (PRI-MJER) financiran je iz EU fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva “Shema za jačanje primjenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama”

Projekt „PRI-MJER“ uvodi koncept mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ublažavanje i prevenciju rizika od klizanja te se sustavno bavi i istraživanjem načina i elaboriranjem prednosti njihove primjene. Projekt promovira koncept smanjenja rizika od klizišta na način da će osigurati alate i znanje neophodno donosiocima odluka svih razina. Projektom će se također podići svijest javnosti o klimatskim promjenama, omogućit će se javna dostupnost rezultata istraživanja te će se ojačati kapaciteti istraživača.

Voditelj: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko- geološko- naftni fakultet
Suradnici: Građevinski fakultet (prof.dr.sc. Željko Arbanas, doc. dr. sc. Petra Jagodnik)

Razdoblje provedbe projekta: 5/2020-5/2023
Web stranica projekta 
Youtube kanal: PRI-MJER

Projekt „Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženim klimatskim promjenama” financiran je iz EU fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva “Shema za jačanje primjenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama”

Projekt je usmjeren na istraživanje (monitoring i modeliranje) neželjenih posljedica klimatskih promjena u priobalnim krškim vodonosnicima – povećanja saliniteta i temperature vode, pogoršanje kakvoće te pronalaženju mjera prilagodbe.  Realizirat će se u razdoblju 2020.-2022. na trima pilot područjima u Hrvatskoj  – Jezeru Vrana na otoku Cresu na kome je nositelj aktivnosti Građevinski fakultet u Rijeci, Slivu Bokanjac – Poličnik kod Zadra na kome je nositelj Geotehnički fakultet iz Varaždina, te Blatskom polju na Korčulima na kome je nositelj aktivnosti Hrvatski geološki institut. Građevinski fakultet u Rijeci nositelj je hidroloških aktivnosti na svim trima pilot područjima, za koje Državni hidrometeorološki zavod provodi simulacije budućih klimatskih promjena, a Geotehnički fakultet vodi projekt.

Voditelj: Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet
Suradnici: Građevinski fakultet (izv. prof. dr. sc. Josip Rubinić, voditelj i suradnici izv. prof. dr. sc. Igor Ružić, doc. dr. sc. Bojana Horvat, Maja Radišić, Duje Kalajžić), Hrvatski geološki institut, Državni hidrometeorološki zavod

Razdoblje provedbe projekta: 5/2020-10/2022

Projekt „Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu” financiran je iz EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA u okviru Poziva “Ulaganje u znanost i inovacije”

Konstrukcije i sustavi postaju sve složeniji, a zahtjevi koji se postavljaju pri projektiranju i eksploataciji u smislu učinkovitosti, sigurnosti i pouzdanosti predstavljaju sve veći izazov. Kao jedan od imperativa, u posljednje vrijeme se nametnula primjena inteligentnih sustava nadzora i upravljanja dinamički opterećenih konstrukcija s ciljem zaštite cjelovitosti konstrukcije, odnosno sprečavanja pojave oštećenja i produljenja životnog vijeka. U projektu se osobito ističu sektori energetike i transporta, za konstrukcije poput vjetroagregata, turbina, generatora, klipnih strojeva, b b gdet dijelova procesnih postrojenja, cestovnih, pružnih i ostalih vozila, transportera i slično. Za projektiranje učinkovitog sustava za zaštitu cjelovitosti konstrukcije nužna je integracija dostignuća fundamentalnih znanosti (teorija automatskog i robusnog upravljanja, numeričke metode u mehanici, optimizacija, itd.), primjena i integracija suvremenih tehnologija (upravljački i mjerni sustavi), ispitivanja i znanost o materijalima, te srodnih područja.
Navedena polja predstavljaju uža područja istraživanja projekta, a ponajviše „Centra izvrsnosti za procjenu stanja konstrukcija“ osnovanog u okviru projekta „Centre of Excellence for Structural Health“ (CEEStructHealth), te specijaliziranih laboratorija unutar organizacija prijavitelja i partnera.

Voditelj: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Suradnici: Građevinski fakultet (prof. dr. sc. Ivica Kožar, izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, Marina Plovanić) i Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Razdoblje provedbe projekta: 4/2020-4/2023

Web stranica projekta

Projekt „Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima” financiran je iz EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA u okviru Poziva “Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama”.

Provedbom projekta provode se primijenjena znanstvena istraživanja i razvija se računalni model za učinkovito modeliranje strujanja i širenja onečišćenja u otvorenim vodotocima i obalnom morskom području, s prihvatom riječnih utoka, bujičnih utoka te industrijskih i kanalizacijskih ispusta u obalno morsko područje, uz istodobni razvoj predikcijskog modela mikrobiološkog onečišćenja baziranog na modelima umjetne inteligencije te integraciju modela širenja onečišćenja mikroplastikom u ukupni model.
Računalni model prilagođen je superračunalnom okružju što omogućuje provođenje simulacija visoke rezolucije s ciljem provođenja mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena na prioritetnim ranjivim
i trasverzalnim područjima.

Voditelj: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnici: Građevinski fakultet (prof. dr. sc. Vanja Travaš) i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković

Razdoblje provedbe projekta: 01/2020-01/2023

Web stranica projekta

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci sudjeluje zajedno s jedanaest drugih europskih sveučilišta u provedbi projekata pod nazivom Joint Training on Numerical Modelling of Highly- flexible Structures for Industrial Applications (THREAD) financiranog iz programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 Europske unije u okviru sporazuma o dodjeli
bespovratnih sredstava Marie Skłodowska-Curie No. 860124

Projekt THREAD bavi se mehaničkim modeliranjem, matematičkim formulacijama i numeričkim metodama za vrlo fleksibilne vitke konstrukcije i povezuje inženjere i matematičare u zajedničkim izazovima u industrijskoj primjeni i razvoju softvera slobodnog pristupa. Mladim istraživačima – doktorantima – zaposlenima na projektu bit će omogućen širok pristup lokalnim i umreženim nastavnim aktivnostima koje pokrivaju najnovija istraživačka dostignuća i dodane vještine, kao i uska suradnja s projektnim partnerima iz privrede, koji će provoditi širok program prihvata doktoranata u cilju stjecanja dodatnog inženjerskog iskustva. Na Građevinskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci provodit će se istraživački program razvoja novih i efikasnih algoritama za modeliranje problema ponašanja satelitskih antena u uvjetima izloženosti velikim inercijalnim silama i visokim frekvencijama vibracija pri lansiranju. Kao projektni partner iz privrede u istraživanje će biti uključena i Slovenska svemirska agencija Space SI iz Ljubljane, na kojoj će doktorant provesti tri mjeseca, dok će još po mjesec dana doktorant provesti na sveučilištima u Innsbrucku i Liègeu.
Precizno i stabilno će se integrirati jednažbe kretanja definirane na nelinearnim mnogostrukostima i odrediti kontaktne sile između savijenih satelitskih antena i okruženja za vrijeme lansiranja, a dio istraživačkoga programa bavit će se i eksperimentalnom provjerom dobivenih rezultata u potresnom kutku fakultetskoga Laboratorija za konstrukcije.

Koordinator: Martin Luther University Halle-Wittenberg (Njemačka)
Voditelj na Građevinskom fakultetu: prof. dr. sc. Gordan Jelenić
Suradnici na Građevinskom fakultetu: doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, doc. dr. sc. Nina Čeh, doc. dr. sc. Teo Mudrić

Razdoblje provedbe projekta: 10/2019-10/2023

Doc.dr.sc. Leo Škec se u svojstvu zamjenskog člana Upravnog odbora priključio projektu u COST Action CA18203: „Optimising Design for Inspection“, kako bi svojom ekspertizom iz područja numeričkog modeliranja oštećenja kompozitnih konstrukcija dao svoj doprinos uspješnoj provedbi projekta.

Projekt „Modelling mixed-mode rate-dependent delamination in layered structures using geometrically nonlinear beam finite elements” financiran je iz H2020 Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships.

Projekt predlaže nov način numeričkog modeliranja raslojavanja ili razdvajanja u slojevitim strukturama pomoću konačnih elemenata greda za slojeve, koji mogu biti geometrijski linearni ili nelinearni, te modele kohezijske zone ovisne o brzini (CZM) za sučelje, oba temeljena na nedavnim vrhunskim istraživanjima.
Na taj će način projekt pružiti nove, preciznije, intuitivnije i računski puno jeftinije tehnike od onih koje su trenutno dostupne, a koje će se implementirati u softver otvorenog koda, prilagođen korisniku, i eksperimentalno potvrditi za način I, način II i mješovito ispitivanja načina rada na aluminijsko-epoksi ljepljivim spojevima. Na kraju projekta, inženjeri će biti u mogućnosti numerički simulirati ispitivanja različitih dimenzija i svojstava materijala kako bi okarakterizirali energiju loma i njegovu ovisnost o brzini za postojeća ili nova ljepila ili druga sučelja, uz primjenu koja uključuje, ali ne ograničavajući se na metalne spojeve, kompozitne delaminacija, ojačani elastomeri ili disekcija mekih tkiva u biomedicinskom inženjerstvu. Istraživanje se temelji na komplementarnoj i međunarodno visoko priznatoj stručnosti istraživača i njegovog doktora znanosti na Sveučilištu u Rijeci (o geometrijski nelinearnim modelima snopova) i supervizora na Sveučilištu Brunel (o CZM-ovima i nelinearnoj analizi konačnih elemenata).
Istraživač će imati priliku (a) razviti vodeće svjetsko znanje i stručnost u istraživačkoj temi od velike važnosti za industrijske i stvarne primjene, (b) prenijeti je u zemlju u kojoj je takva stručnost ograničena i (c) pojačati njegovu znanstvenu karijeru i međunarodni profil kroz visokokvalitetne publikacije i kroz njegovo vodstvo u razvoju softvera. To će također pružiti brojne mogućnosti umrežavanja s drugim istraživačkim skupinama i industrijama širom svijeta za sve strane uključene u akciju.

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Leo Škec
Supervizor: BRUNEL UNIVERSITY LONDON, United Kingdom

Razdoblje provedbe projekta: 01/10/2016-31/5/2018

Skip to content