Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada pristupnice Laure Grbac, mag. ing. aedif., pod naslovom

„Finite Elements for Linear Analysis of Micropolar Continuum and the Relationship between the Linked Interpolation and Interpolations on Lie Groups in Linear Form/Konačni elementi za linearnu analizu mikropolarnog kontinuuma te odnos vezane interpolacije i lineariziranih oblika interpolacija na Liejevim grupama“

održat će se u ponedjeljak, 29. travnja 2024. godine, u predavaonici G-003, s početkom u 14:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Dragan Ribarić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, članica
  3. prof. dr. sc. ZdenkoTonković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, vanjski član.

Skip to content