Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE U RIJECI

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

1. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na neodređeno puno radno vrijeme.

2. Jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje znanstveno polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana geološko inženjerstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti pod točkama 1. i 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.). Od pristupnika se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj za radna mjesta pod točkama 1. i 2.. potrebno je priložiti:

životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijava za radna mjesta pod točkama 1. i 2. je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja, provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O eventualnom održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 08. prosinca 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 09. prosinca 2021. godine, te u Novom listu dana 12. prosinca 2021. godine, izabrana je pristupnica dr. sc. Iva Mrak.

Na Natječaju za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje znanstveno polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana geološko inženjerstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, objavljenog u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 08. prosinca 2021. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 09. prosinca 2021. godine, te u Novom listu dana 12. prosinca 2021. godine, izabrana je pristupnica dr. sc. Petra Jagodnik.

Skip to content