Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

1. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana tehnička mehanika, za rad na međunarodnom projektu MSCA ITN „Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial Applications (THREAD)“ financiranog iz programa Horizon 2020 Europske unije, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.

Uvjeti pod točkom 1.:

 1. Završen diplomski studij iz područja tehničkih znanosti, matematike ili fizike,
 2. Prosjek ocjena na diplomskom studiju koji omogućuje upis na doktorski studij Građevinarstvo Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
 3. Ako kandidat već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, odnosno za vrijeme preostalo do 4 godine studija,
 4. Na natječaj se ne može javiti kandidat čije je doktorsko obrazovanje Zaklada već ranije financirala, ali je odustao od financiranja.

Dodatni kriteriji pod točkom 1.:

 • Interes za područje mehanike krutih i deformabilnih tijela iskazan kroz motivacijsko pismo,
 • Izvrsno poznavanje engleskoga jezika u govoru, pisanju i čitanju,
 • Uspjeh na predmetima bitnima za područje istraživanja,
 • Održavanje demonstrature iz predmeta bitnih za područja istraživanja,
 • Eventualno objavljeni relevantni radovi.

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 1. kandidati prilažu: životopis, motivacijsko pismo, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija iz područja tehničkih znanosti, matematike ili fizike, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, potvrdu o upisu na doktorski ako kandidat već studira na doktorskom studiju, kao i ostale potvrde i podatke relevantne uza natječaj.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti na e-mail adresi: teo.mudric2@uniri.hr

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

2. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 »Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)« voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine.

Uvjeti pod točkom 2.:

1. završen diplomski studij građevinarstva, ili iz područja srodnih tehničkih znanosti,

2. prosjek ocjena na diplomskom studiju najmanje 3.0,

3. ako kandidat već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, odnosno za vrijeme preostalo do 4 godine studija.

4. Na natječaj se ne može javiti kandidat čije je doktorsko obrazovanje Zaklada već ranije financirala, ali je odustao od financiranja.

Dodatni kriteriji pod točkom 2.:

–    završen diplomski sveučilišni studij građevinskog fakulteta, smjer geotehnika

–  izrađen i obranjen diplomski rad iz područja geotehnike (prednost imaju kandidati sa diplomskim radovima iz područja stabilnosti kosina, dinamike tla i numeričkog modeliranja u geotehnici),

– uspjeh na predmetima bitnima za područje istraživanja,

– eventualno objavljeni relevantni radovi u časopisima ili zbornicima sa znanstvenih skupova,

– eventualno sudjelovanje na domaćim ili stranim znanstvenim skupovima,

– demonstrature tijekom studija (prednost imaju kandidati koji su održavali demonstrature iz geotehničkih kolegija),

– iskustvo rada u laboratoriju,

– poznavanje rada u računalnim programima poput C++, Python, Mathematica, Matlab, Fortran ili MathCad,

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 2. kandidati prilažu: životopis, motivacijsko pismo, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija građevinarstvo ili iz područja srodnih tehničkih znanosti, potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, potvrdu o upisu na doktorski studij ako kandidat već studira na doktorskom studiju, kao i ostale potvrde i podatke relevantne za natječaj.

Detaljnije informacije o projektu mogu se dobiti od voditelja projekta na e-mail adresi: zeljko.arbanas@uniri.hr

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

3. Jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme.

Uvjeti pod točkom 3.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 3. kandidati prilažu: Uz prijavu na radno mjesto pod točkom 3. potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome o završenom studiju građevinarstva (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), potvrdu o prosjeku ocjena na diplomskom studiju, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

4. Jednog (1) izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme na razdoblje od 6 (šest) mjeseci, u zamjenu za privremeno odsutnu zaposlenicu.

Uvjeti pod točkom 4.:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili s njim izjednačen dodiplomski studij tehničke struke,
 • odlično poznavanje hrvatskog jezika
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje osnova rada na računalu.

Dodatni kriteriji pod točkom 4.:

Prednost imaju kandidati koji posjeduju:

 • iskustvo rada u nastavi na sveučilišnim studijima
 • iskustvo rada u inženjerskoj praksi
 • objavljene radove iz područja tehničke mehanike
 • preporuke nastavnika

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 4. kandidati prilažu: životopis, diplomu završenog diplomskog  sveučilišnog studija ili s njim izjednačenog dodiplomskog studija tehničke struke, presliku identifikacijske isprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), te ukoliko ih kandidat posjeduje, i ostale potvrde i podatke relevantne za natječaj.

Rok za podnošenje prijava za radno mjesto pod točkom 4. je 14 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja, provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O eventualnom održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. IP-2018-01-1503 »Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja (ModLandRemSS)« voditelja prof. dr. sc. Željka Arbanasa, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme na rok od četiri godine, objavljenog u dana 02. veljače 2022. godine u službenom listu RH Narodne novine, dana 03. veljače 2022. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, a dana 06. veljače 2022. godine u dnevnom tisku Novi List, izabran je pristupnik Davor Plazonić, mag. ing. geol.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, usvojene na 12. redovitoj sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine, raspisan je u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 02. veljače 2022. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 03. veljače 2022. godine, te u Novom listu dana 06. veljače 2022. godine, natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na određeno puno radno vrijeme. Na predmetni natječaj nije pristigla niti jedna prijava slijedom čega je Fakultetsko vijeće po prijedlogu dekana donijelo odluku kao u izreci.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne zaposlenice (rodiljni dopust) na razdoblje od 6 mjeseci.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, usvojene na 01. redovitoj sjednici održanoj 24. siječnja 2022. godine, raspisan je u službenom listu RH „Narodne novine“ dana 02. veljače 2022. godine, na mrežnim stranicama Fakulteta i na EURAXESS portalu dana 03. veljače 2022. godine, te u Novom listu dana 06. veljače 2022. godine, natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne zaposlenice (rodiljni dopust) na razdoblje od 6 mjeseci. Na predmetni natječaj nije pristigla niti jedna prijava slijedom čega je Fakultetsko vijeće po prijedlogu dekana donijelo odluku kao u izreci.

Skip to content