Natječaj za izbor

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

Jednog (1) zaposlenika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana Tehnička mehanika, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad.

Uvjeti: Kandidati za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine br. 119/2022, članci 39., 40. i 119.). Od kandidata se očekuje izvođenje nastave na hrvatskom jeziku.

Prijavi na natječaj za slobodno radno mjesto potrebno je priložiti:

životopis s opisom nastavnog, znanstvenog i stručnog rada, presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o provedenoj nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske), popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i priznanja i drugo relevantno za natječaj. Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijaveza slobodno radno mjesto  je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave i dokazi o ispunjavanju kriterija s potrebnom dokumentacijom podnose se u elektroničkom obliku Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, na e-mail adresu:  robert.brusnjak@uniri.hr

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja, provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O eventualnom održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog  rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se natječaj za izbor jednog zaposlenika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana Tehnička mehanika, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci, usvojene na 08. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj dana 07. rujna 2023. godine, raspisan je dana 13. rujna 2023. godine u službenom listu RH Narodne novine, a dana 15. rujna 2023. godine na mrežnim stranicama Fakulteta te na Euraxess portalu, natječaj za izbor jednog zaposlenika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana Tehnička mehanika, na Katedri za tehničku mehaniku, na određeno puno radno vrijeme, u zamjenu za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad. Istom Odlukom imenovano je Stručno povjerenstvo za provođenje postupka predmetnog izbora u sastavu: izv. prof. dr. sc. Leo Škec, doc. dr. sc. Edita Papa Dukić, oboje s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te prof. dr. sc. Goran Turkalj s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na predmetni natječaj, u natječajnom roku pravovremenu prijavu je podnio jedan kandidat: dr. sc. Marin Grbac, mag. ing. aedif. Analizom prijave imenovanog kandidata, Stručno povjerenstvo je utvrdilo kako isti ne ispunjava sve uvjete potrebne za izbor na predmetno znanstveno-nastavno radno mjesto, slijedom čega je predložilo Fakultetskom vijeću da poništi ovaj natječajni postupak. Osnovom izloženog, Fakultetsko vijeće na 10. sjednici održanoj dana 26. listopada 2023. godine usvojilo je odluku o poništenju predmetnog natječaja

Skip to content