Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE U RIJECI

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Građevinski fakultet u Rijeci, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

1. Jednog (1) izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstveno polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana Geološko inženjerstvo na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenika.

Uvjeti pod točkom 1.:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili dodiplomski sveučilišni studij Geološkog inženjerstva (stečeno zvanje mag. ing. geol ili dipl. ing. geol. ili više)
  • dvije (2) godine radnog iskustva u struci,
  • odlično poznavanje hrvatskog jezika
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu (MS Office, AutoCAD i drugi programski paketi).

Dodatni kriteriji pod točkom 1.:

  • prednost imaju kandidati koji posjeduju:
  • iskustvo rada u nastavi na sveučilišnim studijima
  • iskustvo rada u inženjerskoj praksi
  • objavljene radove iz područja inženjerske geologije
  • preporuke nastavnika

Prijavi na natječaj na radno mjesto pod točkom 1. kandidati prilažu: životopis, diplomu završenog sveučilišnog diplomskog studija Geologije, presliku identifikacijske isprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), te ukoliko ih kandidat posjeduje, i ostale potvrde i podatke relevantne za natječaj.

Rok za podnošenje prijavaza radno mjesto pod točkom 1. je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


2. Jednog (1) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, bez zasnivanja radnog odnosa.

Uvjeti pod točkom 2.: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane: Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13, 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

Prijavi na natječaj pod točkom 2. kandidati prilažu:  životopis, presliku diplome o završenom studiju, presliku identifikacijske isprave, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako je pristupnik/ca posjeduje). Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Rok za podnošenje prijava pod točkom 2. je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenom omotu isključivo poštom Službi za pravne, kadrovske i opće poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 3, 51 000 Rijeka. Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Fakultet zadržava pravo da prije donošenja odluke o izboru, s kandidatima koji podnesu pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja, provede provjeru znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. O eventualnom održavanju testiranja i/ili intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi eventualnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Fakultet zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog kandidata na predmetni natječaj.

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo to pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Na Natječaju za izbor jednog izvršitelja se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstveno polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, na Katedri za geotehniku, na određeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutnog zaposlenika, objavljenog dana 07. listopada 2021. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, dana 06. listopada 2021. godine u službenom listu RH Narodne novine, a dana 10. listopada 2021. godine u dnevnom tisku Novi List, izabran je pristupnik Davor Plazonić, mag. ing. geol.

Na Natječaju za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenog dana 07. listopada 2021. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu, dana 06. listopada 2021. godine u službenom listu RH Narodne novine, a dana 10. listopada 2021. godine u dnevnom tisku Novi List, izabrana je pristupnica Martina Gudac Cvelić, dipl. ing. arh.

Skip to content